LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 31 de maig del 2017, va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal, amb la finalitat de determinar i precisar els requisits que han de complir tant les peticions rebudes per les autoritats estrangeres com per les autoritats públiques andorranes en el marc d’una petició d’informació.

El 7 de setembre del 2009 el Consell General va adoptar la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. Els articles 8 i 10 van ser posteriorment modificats per la Llei 12/2014, del 26 de juny del 2014. Des d’aleshores, Andorra ha subscrit diversos acords i convenis internacionals; per tant, s’ha considerat oportú redactar una nova llei que incorpori de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme, posi al dia la normativa en relació amb l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia, i introdueixi per primera vegada l’intercanvi espontani d’informació.

L’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic, mitjançant el Global Fòrum, vetlla per la interpretació correcta i l’aplicació de la normativa en aquesta matèria, el marc jurídic i normatiu de la qual pateix modificacions derivades dels processos de valoració i millora permanentment. La legislació nacional havia de possibilitar l’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i l’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal amb aplicació de l’estàndard comú de l’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic en el marc dels acords i convenis internacionals dels quals és part el Principat d’Andorra, tant de caràcter bilateral com multilateral, com ara l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal (Acord UE) i el Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal.

Aquest Reglament desenvolupa els requisits de contingut inclosos a la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal. El Reglament estableix els requisits de contingut de les sol·licituds d’intercanvi d’informació perquè siguin admeses a tràmit, així com determinats aspectes relacionats amb la tramitació de sol·licituds d’intercanvi d’informació enunciades d’acord amb la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 31 de maig del 2017,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament desenvolupa els requisits de contingut de les sol·licituds d’intercanvi d’informació perquè s’admetin a tràmit, així com determinats aspectes relacionats amb la tramitació de sol·licituds d’intercanvi d’informació formulades d’acord amb la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.