Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 31 de maig del 2017, va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal, amb la finalitat de determinar i precisar els requisits que han de complir tant les peticions rebudes per les autoritats estrangeres com per les autoritats públiques andorranes en el marc d’una petició d’informació.

El 7 de setembre del 2009 el Consell General va adoptar la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. Els articles 8 i 10 van ser posteriorment modificats per la Llei 12/2014, del 26 de juny del 2014. Des d’aleshores, Andorra ha subscrit diversos acords i convenis internacionals; per tant, s’ha considerat oportú redactar una nova llei que incorpori de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme, posi al dia la normativa en relació amb l’intercanvi d’informació en matèria fiscal mitjançant sol·licitud prèvia, i introdueixi per primera vegada l’intercanvi espontani d’informació.

L’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic, mitjançant el Global Fòrum, vetlla per la interpretació correcta i l’aplicació de la normativa en aquesta matèria, el marc jurídic i normatiu de la qual pateix modificacions derivades dels processos de valoració i millora permanentment. La legislació nacional havia de possibilitar l’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i l’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal amb aplicació de l’estàndard comú de l’Organització de Cooperació i de Desenvolupament Econòmic en el marc dels acords i convenis internacionals dels quals és part el Principat d’Andorra, tant de caràcter bilateral com multilateral, com ara l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal (Acord UE) i el Conveni multilateral del Consell d’Europa i de l’OCDE relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal.

Aquest Reglament desenvolupa els requisits de contingut inclosos a la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal. El Reglament estableix els requisits de contingut de les sol·licituds d’intercanvi d’informació perquè siguin admeses a tràmit, així com determinats aspectes relacionats amb la tramitació de sol·licituds d’intercanvi d’informació enunciades d’acord amb la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 31 de maig del 2017,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament desenvolupa els requisits de contingut de les sol·licituds d’intercanvi d’informació perquè s’admetin a tràmit, així com determinats aspectes relacionats amb la tramitació de sol·licituds d’intercanvi d’informació formulades d’acord amb la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.