LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret


Atès que la Constitució del Principat d’Andorra estableix a l’article 33 que els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret a tothom a gaudir d’un habitatge digne.

Atès que per donar compliment a aquest precepte, el Govern ha establert diferents mesures, com ara les convocatòries anuals d’ajuts per a l’habitatge de lloguer destinats a les persones i les famílies que ho necessiten, l’exempció sobre les plusvàlues establertes per la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (modificada per la Llei 19/2008, del 3 d’octubre) i el Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, del 17 de gener del 2007, i el programa Renova d’ajuts per a la rehabilitació i la millora del parc immobiliari, regulat per la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, i el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.

D’altra banda, el Govern ha promogut el Projecte de llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, que es fonamenten en la voluntat de fomentar l’increment, en alguns casos a curt termini i en alguns altres casos a mitjà o a llarg termini, del nombre de pisos disponibles en el mercat de lloguer d’habitatges, la qual cosa ha d’evitar l’increment de les rendes més enllà del que s’ha d’entendre com a raonable.

Tanmateix, actualment la problemàtica de l’habitatge de lloguer s’ha agreujat, fins al punt que està esdevenint una de les qüestions més preocupants i complexes de les polítiques socials a nivell internacional i, per això, s’estan cercant mesures innovadores i efectives per a fer-hi front. Es considera que aquestes polítiques s’han d’ajustar a les diferents realitats i que cal tractar-les d’una manera participativa entre tots els agents implicats.

Per tot plegat, es considera necessària la creació d’un òrgan consultiu i de participació, que sigui el punt de trobada dels agents públics i privats implicats en l’àmbit de l’habitatge, per tal de contribuir al diagnòstic de la situació existent al nostre país, al disseny de propostes adreçades a la millora d’aquesta situació i a fer el seguiment de les actuacions que s’emprenguin.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament en què es crea i es regula la Taula Nacional de l’Habitatge que es desglossa en cinc articles i que estableixen la creació i regulació de l’esmentada taula, l’objecte, l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament intern.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del 10 de juliol del 2019,

Decreta
Article únic

Es crea la Taula Nacional de l’Habitatge i s’aprova el seu Reglament regulador, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la Taula Nacional de l’Habitatge

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és de:
LesLleis.com

a) Crear la Taula Nacional de l’Habitatge (d’ara endavant “la Taula”) com a òrgan consultiu i de participació sobre les polítiques d’habitatge.
b) Regular l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament de la Comissió esmentada.

Article 2. Adscripció

La Taula s’adscriu al ministeris competents en matèria d’Afers Socials, Ordenament Territorial, Estadística, Finances, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i Turisme.
Article 3. Funcions

La Taula té les funcions següents:

a) Contribuir a detectar, definir i elaborar propostes d’actuació referents a les polítiques nacionals d’habitatge.
b) Assessorar en tots els aspectes relacionats amb l’habitatge que els hi sotmetin a consideració el Govern i els comuns.
c) Contribuir a coordinar i col·laborar en les actuacions que efectuen les entitats públiques i privades en matèria d’habitatge.
d) Informar dels avantprojectes de reglaments relacionats amb l’habitatge.
e) Participar en l’establiment d’indicadors relacionats amb el mercat de l’habitatge.
f) Promoure activitats d’estudi i difusió de les polítiques relacionades amb l’habitatge.
g) Aquelles altres funcions consultives i assessores que el Govern li encarregui en matèria d’habitatge.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.