Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

La Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova a tot tipus d’edificis existents. Aquest programa, inicialment d’una durada de cinc anys, s’ha instrumentalitzat fins ara mitjançant el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 23 d’abril del 2014, modificat posteriorment l’11 de febrer del 2015, el 16 de setembre del 2015 i el 12 de desembre del 2018, amb la finalitat d’afavorir i potenciar l’accés al programa.

Al llarg de les diverses convocatòries, el programa Renova s’ha convertit en l’instrument principal per desenvolupar bona part de la política de millora de l’eficiència i l’estalvi energètic en les edificacions, així com per fomentar l’ús i l’aplicació d’energies renovables, en coherència amb la necessitat de potenciar polítiques que permetin la limitació de l’augment de les temperatures globals per sota de 2ºC, i tendint cap a 1,5ºC. En són una prova els percentatges d’acollida dels conceptes d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables de les darreres convocatòries, que han superat el 80% en relació amb el total de sol·licituds.

L’entrada en vigor, el dia 4 d’octubre, de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic aporta, a través de les cinc primeres disposicions finals, diverses modificacions a la Llei 21/2013 abans esmentada. Per tant, esdevé necessari adaptar aquest Reglament a les previsions de les disposicions finals primera, segona, tercera, quarta i cinquena de la Llei 21/2018.

Així, les adaptacions de la reglamentació al nou marc legal són relatives als punts següents: (1) que qualsevol tipus de sol·licitant pugui accedir al programa d’ajuts sempre que disposi d’un dret o de la corresponent autorització que li permeti dur a terme les actuacions; (2) que es faciliti l’accés al programa per mitjà de la flexibilització de les garanties que permeten al sol·licitant respondre legalment del deute i de les obligacions que contrau en ser-li atorgat l’aval del Govern sobre un préstec preferent; (3) que l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic assumeix la gestió del programa Renova, i que pot delegar a la Comissió Tècnica de Rehabilitació les funcions consultives, d’avaluació, de seguiment i de control, tenint en compte el caràcter pluridisciplinari del programa; i (4) la definició, en el marc del programa Renova, de les responsabilitats, les infraccions i el règim sancionador, amb l’objectiu d’afavorir la protecció dels usuaris.

Altres modificacions aportades, i que es revelen convenients, pretenen clarificar alguns punts de la redacció a fi de limitar-ne les interpretacions, aportant més i millors garanties al conjunt d’actors. Així, es defineixen, als efectes d’aquest Reglament, els edificis de baixa demanda energètica.

Els darrers canvis al Reglament, aprovats al desembre de 2018, afectaven exclusivament els capítols primer i segon, que regulen les bases del programa i la seva gestió, respectivament, i adaptaven alhora els annexos al context actual.

D’altra banda, el programa de finançament privilegiat, inicialment amb una durada de cinc anys, va finalitzar el proppassat 30 d’abril del 2019, amb un total de 9.124.468,09 euros de préstecs formalitzats i avalats del Govern. Ara, per donar continuïtat al programa de finançament privilegiat, convé modificar el capítol tercer, relatiu al Programa d’inversió amb finançament privilegiat, actualitzant-ne la durada i les condicions.

Per a una millor comprensió i seguretat jurídica del les condicions del programa, es publica íntegrament el Reglament, derogant el Reglament fins ara vigent i les seves modificacions.

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra en funcions de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 8 de maig del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables

Capítol primer. Bases del programa

Article 1. Objecte del programa

L’objecte d’aquest programa, anomenat Renova, és establir les bases que regulin l’accés als ajuts públics per rehabilitar els edificis existents situats en el territori nacional, atorgats pel Govern per incentivar i promoure la millora de les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat general de l’edifici, de les façanes, de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica, així com la implantació d’energies renovables tant en els edificis existents com en els de nova construcció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.