LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret


Decret del 8-7-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi.

En virtut de la Llei 16/2013, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es va regular una nova autorització de residència i treball per compte propi, a fi d’adaptar la norma immigratòria a les disposicions de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, que posteriorment ha estat modificada per la Llei 26/2013, del 19 de desembre. En aquest context, en aplicació de l’apartat 12 de l’article 23 i de l’article 38 ter de la Llei 9/2012, d’ençà de l’any 2013 el Govern ha aprovat quotes generals successives d’autoritzacions de residència i treball per compte propi.
LesLleis.com

Amb el darrer contingent de quota aprovat es van atorgar 250 autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, 50 de les quals per a professionals liberals. Atès que d’aleshores ençà el contingent esmentat gairebé s’ha esgotat, la qual cosa corrobora la necessitat que existia de regular aquest nou tipus d’autorització vinculada a la inversió estrangera al nostre país, convé fixar un nou contingent de quota d’un mateix abast. En efecte, d’aquesta manera se segueix fomentant i fent possible la inversió estrangera, amb efectes positius per al mercat de treball nacional, i s’afavoreix la cohesió social, tal com mana l’article 23 de la Llei 9/2012.

Aquest Reglament es divideix en quatre articles que en fixen l’objecte; determinen el nombre total i desglossat de les autoritzacions que són objecte de la quota general que s’aprova, així com les condicions de la concessió; regulen els visats, i estableixen els requisits per a la renovació de les autoritzacions. També consta d’una disposició derogatòria que dimana del fet que el contingent de quota que era objecte del darrer Reglament vigent en aquesta matèria no s’ha esgotat totalment.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 8 de juliol del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi

Article 1. Objecte

De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions de residència i treball per compte propi, que s’esmenta a l’article següent.
Article 2. Nombre d’autoritzacions i condicions de concessió

1. El nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi que es poden atorgar és de 250.
LesLleis.com

2. Les autoritzacions de residència i treball per compte propi s’han de concedir seguint un ordre estricte de prioritat cronològica, d’acord amb la data d’entrada de les sol·licituds, però donant prioritat, en primer lloc, als nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra; seguidament, als nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i finalment, als nacionals d’altres estats.

3. El nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi fixat a l’apartat 1 es reparteix de la forma següent:

a) 50 autoritzacions de residència i treball per a professionals liberals.
b) 200 autoritzacions per als altres supòsits de residència i treball per compte propi.


No obstant el que estableix l’apartat anterior, si s’esgota una de les dos modalitats d’autoritzacions que s’hi preveuen, es pot concedir a la persona sol·licitant l’autorització que demana, sempre que no s’hagi esgotat el nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi que fixa l’apartat 1.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.