LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-Andorra de l’1 de juliol de 1996 (Text refós per LesLleis.com)

Relativa a les modalitats d’aplicació de l’annex II de l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra

El Comitè Mixt, CE-Andorra,
LesLleis.com

Vist l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (DOCE (Diari Oficial de la Comunitat Europea) núm. L 374 del 31.12.1990, p. 13.), signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990 i, en especial, el seu article 7;

Considerant que, de conformitat amb l’Acord, el Principat d’Andorra ha adoptat les disposicions relatives a les formalitats d’importació aplicades per la Comunitat respecte als països tercers;

Considerant que, segons les disposicions de l’annex II de l’Acord, les derogacions poden ser decidides pel Comitè Mixt a demanda del Principat d’Andorra pel que fa a les disposicions de política comercial represes pel Principat d’Andorra de conformitat amb l’Acord;

Considerant que el Principat d’Andorra ha demanat beneficiar-se d’aquestes derogacions pel que fa a la política comercial aplicable als productes tèxtils com també a certs productes originaris de la Xina;

Considerant que, tenint en compte el volum reduït de les importacions en qüestió al Principat d’Andorra, sembla possible preveure aquestes derogacions;

Considerant, tanmateix, que és convenient prevenir eventuals desviaments de tràfic;

Considerant que és convenient, a aquest efecte, que el Principat d’Andorra institueixi un procediment de vigilància previ i que l’exportació vers la Comunitat dels productes sotmesos a vigilància s’autoritzi solament en virtut de derogacions decidides, cas per cas, pel Comitè Mixt;

Considerant que és convenient que el Principat d’Andorra informi periòdicament la Comunitat, pel que fa als documents lliurats i a les importacions efectuades,

Decideix




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.