Carregant...
 

Decret, del 4 de febrer de 1986, regulador del procediment abreujat (Text refós per LesLleis.com)


Transcripció del document facilitat per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com.


Article 1. Disposició derogatòria

El Decret de 22 de novembre de 1.968 sobre el procediment abreujat queda derogat i substituït per les disposicions següents.
Article 2. Quantia Image

Els assumptes de caràcter civil la quantia dels quals sigui superior a 100.000 pessetes i no excedeixi de 1.000.000 de pessetes, seràn substanciats pels tràmits que s'estableixen en el present Decret.

D'acord amb l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, tots els procediments civils de quantia superior a 200.000 pessetes i que no excedeixi de 2.000.000 de pessetes, o els seus respectius contravalors en altra moneda, així com els procediments interdictals, de terceries i tota mena d’incidents en els procediments civils, se substanciaran amb subjecció a les normes contingudes en els articles 5 a 21, ambdós inclosos, de l’annex II del decret del 4 de febrer de 1986.


Mostra redacció anterior, vigent del 10/02/1986 al 12/01/1994
Article 2

Els assumptes de caràcter civil la quantia dels quals sigui superior a 100.000 pessetes i no excedeixi de 1.000.000 de pessetes, seràn substanciats pels tràmits que s'estableixen en el present Decret.

Modificat per l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.