Carregant...
 

Decret pel qual s’aproven formularis declaratius per dur a terme la gestió tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre societats


Exposició de motius

Vista la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre;

Vist el Decret del 23 de juliol del 2014 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques;

Atès que l’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques requereix l’aprovació d’una sèrie de formularis d’autoliquidació i censals que són necessaris per dur a terme la gestió tributària;

Atès que la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, va introduir certs ajustos a la regulació existent que aconsellen precisar el contingut del formulari 315, aprovat pel Decret del 3 de desembre del 2014;

Atès que la regulació del pagament fraccionat que han d’efectuar les persones físiques que exerceixen activitats econòmiques requereix la seva identificació separada del que correspon a les persones jurídiques i altres entitats subjectes a l’impost sobre societats;

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 4 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.