Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.


Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La Sra. A, en nom i representació de l’entitat X (en endavant, la “Societat” o la “Consultant”, indistintament), compareix i com millor procedeixi en Dret,

EXPOSA

1. Caràcter de la Consulta


Que segons l’article 65 la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, els obligats tributaris tenen dret a formular consultes escrites a l’Administració tributària i la seva resolució té caràcter vinculant per a l’Administració tributària respecte a la situació jurídica tributària del consultant en el mateix període de l’entrada de la consulta.

No obstant, aquesta consulta es formula per tal de complementar la resposta vinculant CV0198-2021, emesa en data 16 de febrer de 2021.

L’objectiu d’aquest consulta és aportar informació addicional, i confirmar que existeixen motius econòmics vàlids per poder aplicar el règim de neutralitat fiscal, en la operació analitzada en la passada consulta.

1. Normativa aplicable


Segons l’exposat anteriorment, es formula la consulta vinculant amb els següents:

ANTECEDENTS

La Consultant va formular consulta per tal aconseguir l’aplicació del règim de neutralitat fiscal en una determinada operació de reestructuració.
LesLleis.com

Per determinar l’aplicabilitat del règim de neutralitat fiscal en una determinada operació de reestructuració, cal fer una doble anàlisis consistent en determinar si l’operació en qüestió:

  • Anàlisi objectiu: L’operació en qüestió ha d’ésser una de les recollides en l’article 2 de la Llei de Reorganització Empresarial i emmarcar-se dins d’una de les definicions establertes a la Llei de Reorganització Empresarial.
  • Anàlisi subjectiu: Revesteix de motius econòmics vàlids i no té com a mera finalitat la d’aconseguir un avantatge fiscal que tingui com a objectiu el frau o l’evasió fiscal. Anàlisi subjectiu (si escau). L’operació ha de venir motivada per un motiu econòmic vàlid.
El Departament de Tributs i Fronteres va emetre resposta a la consulta formalitzada, esgrimint les següents respostes:

  • Amb respecte l’anàlisi objectiu, el Departament de Tributs i Fronteres va determinar que “l’operació tindrà la consideració d’escissió als efectes de l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial...”.
Per tant, l’operació de reestructuració compleix amb els requisits objectius que estipula la Llei de Reorganització Empresarial.

  • Amb respecte l’anàlisi subjectiu, el Departament de Tributs i Fronteres va determinar que, “en el supòsit plantejat no s’aporta informació suficient per determinar l’acompliment d’aquest requisit.”
Per tant, cal aportar informació suficient per apreciar motius econòmics vàlids i que el Departament de Tributs i Fronteres doni el vist i plau a l’operació de reestructuració. Per aquest motiu es presenta la següent consulta.

Així doncs, tenint en compte que el Departament de Tributs i Fronteres va acceptar que l’operació des d’un punt de vista objectiu s’englobava dins de l’article 2 de la llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, és necessària l’aportació d’informació addicional per tal valorar que existeixen motius econòmics vàlids.

Tenint en compte l’exposat anteriorment, la Consultant es planteja les següents:

QÜESTIONS

D’acord amb l’establert en les anteriors línies, per a determinar la viabilitat i idoneïtat de sol·licitar el règim de neutralitat fiscal en l’operació anteriorment descrita (la qual a dia d’avui no s’ha dut a terme), s’ha d’aportar informació addicional per tal d’apreciar motius econòmics vàlids.

Tal i com es feia menció en la consulta anterior, els requisits subjectius per a aplicar l’esmentat règim es recullen en l’article 15 de la Llei de Reorganització Empresarial, el qual estableix que “el règim fiscal previst en aquesta Llei no és aplicable a les operacions [...] que tinguin com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal. El fet que una operació no s’efectuï per motius econòmics vàlids, com ara la reestructuració o la racionalització de les activitats de les parts que hi intervenen, sinó amb la mera finalitat d’aconseguir un avantatge fiscal, constitueix una presumpció que l’operació té com a objectiu principal o com un dels seus objectius principals el frau o l’evasió fiscal.”

Es recorda, tal i com es va estipular en la Consulta anterior, que la composició de l’accionariat de l’entitat X, estava conformada inicialment per tres socis pertanyents al mateix nucli familiar. Posteriorment, la composició de l’accionariat es va veure modificada a causa de la successió d’un dels socis inicials.

L’actual accionariat de la Societat està conformat per dos grups familiars clarament diferenciats: un corresponent al fill de la causant i els seus descendents, i l’altre corresponent a la filla de la causant i els descendents d’aquesta.

Atès l’anterior, i amb la finalitat de separar la gestió i propietat de dos conjunts de béns immobles destinats a l’arrendament entre els dos grups familiars, els socis de la Societat estan considerant la possibilitat de dur a terme en el futur una reestructuració de part del patrimoni de la mateixa, per tal que quedin dues esferes econòmiques diferenciades entre el Grup familiar 1 i el Grup familiar 2.

Per tal de dur a terme l’esmentada reestructuració societària familiar, una de les possibilitats plantejades a nivell mercantil és la realització d’una operació d’escissió subjectiva patrimonial per empresa familiar.

D’acord amb l’anterior, l’operació aquí plantejada quedaria estructurada de la següent manera:

Al nostre entendre, l’operació descrita en la descripció dels fets no persegueix en cap moment un frau o evasió fiscal, essent els motius econòmics de la operació, els següents:

  • És notòria la presencia de desavinences, desacords i disputes en els consells d’administració, i que impossibiliten la gestió de l’activitat i la presa de decisions.
  • Per tant, l’objectiu de la operació és facilitar la presa de decisions, mitjançant els corresponents òrgans de govern de la societat, i amb els corresponents protocols establerts en els estats de la mateixa;
  • Addicionalment, amb la llei el que es busca es millorar en l’eficiència i la gestió del patrimoni, i la presa de decisions per grup familiar.
  • D’altra banda, l’operació també busca facilitar a cada un dels grups familiars la potestat de repartir o no dividends, ja que la desavinença entre els grups familiars fa que no es posin d’acord.
  • L’operació d’escissió també facilitarà l’endeutament hipotecari, si escau, de cada un dels grups familiars de manera aïllada.
  • Addicionalment, gràcies a l’operació de reestructuració, també es podrà facilitar i planificar la successió testamentària en cada grup familiar afavorint el relleu generacional, evitant conflictes entre ambdós grups familiars, podent exercir-se de forma diferenciada les seves polítiques de gestió.
D’acord amb l’anterior, entén la Consultant que l’operació aquí plantejada compliria amb els requisits per aplicar el règim de neutralitat, atès que la mateixa, per una banda, s’emmarca amb la definició d’escissió subjectiva patrimonial per empresa familiar, i per d’altre, revesteix de motius econòmics vàlids prèviament acceptats pel DTF.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.