Carregant...
 

Decret dels veguers, del 4 de febrer de 1986, d'aprovació dels textes reguladors del procediment civil de mímina quantia, procediment abreujat, execució de resolucions judicials i intervenció d'advocats


Transcripció del document facilitat per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.comL'adaptació i actualització de les lleis de procediment civil a les necessitats d'una Administració de Justícia moderna fou l'objectiu de la Comissió creada a l'efecte per SS. EE. els Coprínceps. Des d'un primer moment es pretengué que, sense perjudici de les garanties processals dels litigants i del respecte als principis fonamentals que han inspirat les velles lleis andorranes, pogués assolir-se una major rapidesa en la resolució dels afers civils i en l'execució de les sentències, superant així la remora de la lentitud que tant sovint afecta els procediments judicials. S'ha intentat també establir un procediment simple que sigui canal adeqüat per les reclamacions de petites quantitats i que eviti les despeses d'un procediment complexe que farien inoperants aquelles reclamacions. Per altra part les noves delimitacions de quantia que s'estableixen pel procediment abreujat i les modificacions no substancials que en el mateix s'introdueixen volen contribuir a fer realitat també els principis de celeritat i economia de procediment. Una nova regulació de les execucions de les resolucions judicials fermes pretén evitar les demores que sovint es produeixen en aquest àmbit i a la vegada alliberar al Batlle d'unes funcions perfectament delegables. La necessitat d'assegurar l'assessorament dels litigants per part de lletrats i evitar l'intrusisme constitueix l'objecte de la darrera de les disposicions que ara es promulguen. La propia disposició no oblida les garanties de les parts i reconeix el dret a la justícia civil gratuita en interés dels litigants que no poden subvenir les despeses del litigi. El reconeixement de les funcions del Col·legi d'Advocats constitueix una innovació important si es tenen en compte els antecedents consuetudinaris andorrans.
LesLleis.com

Queden encara altres objectius, com l'adequació del procediment ordinari i la regulació de la jurisdicció voluntària, entre altres, l'assoliment dels quals ha d'ésser objecte d'una altra fase.
LesLleis.com

La Comissió de reforma ha proposat que totes les disposicions abans esmentades siguin promulgades en un sol acte, proposta que els Veguers han assumit.

Ateses les precedents consideracions, els veguers, especialment delegats per SS. EE. els Coprínceps, decreten:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.