Carregant...
 

Decret de d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, aprovada pel Consell General el 13 d’abril del 2000, i en concret l’article 35;

Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard, del 10 de juliol del 2013;

Atès que al 2012 es va implementar una formula de càlcul de l’índex de captura del pla de caça per recuperar la població d’isards que va minvar a causa del pestivirus i que aquesta població s’ha anat recuperant, es considera convenient flexibilitzar aquesta fórmula de càlcul. L’establiment del nou càlcul modifica els articles 3, 7, 17 i 19;

Atès que s’ha detallat en l’article 20 que s’ha d’avisar al Cos de Banders en cas de captura de la peça atribuïda;

Atenent l’exposició de motius de la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000, segons la qual la riquesa faunística “requereix una atenció prioritària i constant de l’Estat a fi de preservar-la i conservar-la com a patrimoni natural irrenunciable”;

Aquest Reglament deroga el Reglament de gestió i caça de l’isard, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.
Article únic

S’aprova el Reglament de gestió i caça de l’isard, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament de la caça de l’isard (publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 33, any 25, del 10 de juliol del 2013, i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.