Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça de l’isard


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, aprovada pel Consell General el 13 d’abril del 2000, i en concret l’article 35;

Vista la Llei dels vedats de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de la caça de l’isard, de l’11 de juliol del 2012;
LesLleis.com

Atenent l’exposició de motius de la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000, segons la qual la riquesa faunística “requereix una atenció prioritària i constant de l’Estat a fi de preservar-la i conservar-la com a patrimoni natural irrenunciable”;

S’ha constatat a la pràctica la conveniència de fer-hi certes modificacions de caràcter puntual perquè el Reglament de gestió i caça de l’isard sigui més operatiu i adequat a la realitat. Aquestes modificacions afecten alguns articles dels capítols segon i tercer. Per aquests motius es considera necessari aprovar el Reglament de gestió i caça de l’isard.

La modificació realitzada al capítol segon fa referència a la distribució de les anelles de captura per facilitar que tot caçador que estigui en acció de caça dugui una anella no utilitzada.

Les modificacions realitzades al capítol tercer fan referència, per una banda, a l’establiment d’un termini perquè el caçador pugui avisar de la captura efectuada al Departament de Patrimoni Natural, i per l’altra, s’hi especifica com es poden tallar les extremitats de l’animal capturat per facilitar-ne el transport.

Aquest Reglament deroga el Reglament de la caça de l’isard, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.