Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny


Exposició de motius

L’Ordinació núm. 1, apartat 6, del 13 de juliol de 1987, modificada per l’Ordinació núm. 1, apartat tercer, del 28 de juny de 1989, que ha estat incorporada a l’ordenament jurídic amb el rang de llei en virtut de la Llei del 3 de setembre de 1993, constitueix el marc legal que ha possibilitat el desenvolupament normatiu d’un conjunt de disposicions destinades a compatibilitzar el respecte pel medi ambient amb les iniciatives públiques o privades que tenen per objecte la realització d’actes d’ús i de transformació del sòl.

El primer Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny fou promulgat el 7 de març de 1990. D’ençà d’aquella data, aquest text reglamentari ha estat modificat pel Decret del 25 de juliol de 2001 i per les disposicions finals del Reglament de construcció, del 8 d’abril de 2009.

La disposició final segona de la Llei 7/2018, del 17 de maig, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre de, 2000, encomana al Govern la modificació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, per tal que els projectes d’interès nacional i els plans sectorials estiguin subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental.

És, doncs, amb aquesta finalitat, i també amb l’interès de millorar el redactat d’aquest text reglamentari, simplificant el procediment d’obtenció de les autoritzacions administratives necessàries, amb l’aproximació al règim desenvolupat pel Reglament de construcció, i ordenant el marc de responsabilitat dels actors i professionals que intervenen en aquest àmbit, que s’ha elaborat un nou text reglamentari.

La modificació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, amb el contingut que apareix a continuació, preveu que les activitats de petita envergadura o que no tenen efectes notables sobre el medi ambient i no estiguin sotmeses a la Llei de pesca i gestió del medi aquàtic es tramitin d’acord amb el procediment simplificat previst al Reglament de construcció, i hagin de disposar únicament d’un pla de restauració i d’un pla de vigilància ambiental.

Es té en compte, a més, en l’article que es refereix a les activitats sotmeses a impacte ambiental, l’aprovació de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i en particular l’article 20 d’aquesta Llei, pel que fa a instal·lacions amb potències superiors a 500 kW i inferiors o iguals a 2.000 kW.

En conseqüència, a proposta de la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 27 de febrer del 2019, el Govern adopta el següent:

Decret
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actuat del terreny, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Regulació general

Es troben subjectes a les prescripcions d’aquest Reglament els actes i les actuacions sotmesos a la llicència urbanística d’obres majors prevista al Reglament de construcció que impliquen treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny. Igualment estan subjectes a les prescripcions d’aquest Reglament, en els continguts que els pertoquin, les actuacions de les administracions públiques l’abast de les quals equivalgui a les característiques d’una obra major.
LesLleis.com

La protecció dels interessos públics i privats, i del medi ambient, es vehiculen a través dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, dels plans de restauració i de vigilància ambiental, i dels estudis geològics, geotècnics i altra documentació diversa que preveu aquesta normativa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.