Carregant...
 


Decret


Decret del 8-7-2020 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals.

Exposició de motius

L’objectiu d’aquest Decret és desenvolupar els articles 7 (“Títols acadèmics”), 8 (“Crèdit europeu”) i 9 (“Plans d’estudis”) de la Llei 14/2018, de 21 de juny, de l’ensenyament superior, i l’article 24 (“Plans d’estudis”) de la Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra.

Aquest Decret estableix les titulacions d’ensenyament superior estatals d’Andorra, és a dir, les que tenen validesa acadèmica per continuar estudis d’ensenyament superior fins a arribar als estudis de doctorat. Entre aquestes titulacions s’inclou el diploma professional avançat, ja que la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior l’equipara a les altres titulacions d’ensenyament superior.

Les titulacions d’ensenyament superior estatals s’estructuren per cicles d’acord amb unes característiques comunes mínimes que utilitzen els estats membres de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), del qual Andorra forma part. Aquestes característiques s’anomenen descriptors de Dublín i serveixen perquè les titulacions d’un cicle determinat de tots els estats membres tinguin un mínim de competències comunes. Les titulacions d’ensenyament superior estatals d’un cicle determinat també han de tenir una càrrega de treball similar, que es computa mitjançant els crèdits europeus (ECTS, European Credit Transfer System). Això permet que les titulacions estrangeres es puguin reconèixer fàcilment.

Les institucions d’ensenyament superior o altres organismes que vulguin crear nous títols estatals han de seguir el procés que estableix aquest Decret per obtenir l’aprovació del Govern. Una vegada s’aprova la creació d’un títol, la institució d’ensenyament superior que el vulgui impartir ha de presentar la documentació que es detalla en aquest Decret per publicar-ne el pla d’estudis al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Aquest Decret pretén també ordenar diversos aspectes de l’ensenyament superior regulats actualment en normes diferents. Per això, deroga el Decret relatiu al sistema de crèdits europeus i de qualificacions dels graus de bàtxelor i màster de l’ensenyament superior de l’any 2009; el Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions universitàries estatals del 2010 i alguns articles referents als títols d’ensenyament superior del Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions estatals de formació professional de l’any 2016.

D’acord amb aquestes consideracions, i a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 8 de juliol del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula les titulacions d’ensenyament superior estatals de diploma professional avançat (DPA), bàtxelor, bàtxelor d’especialització, màster i doctor/a; estableix el crèdit europeu com la unitat de mesura de les formacions que condueixen a l’obtenció d’un títol estatal, així com els procediments per a la creació de títols, i regula l’acreditació, l’aprovació, la renovació, la modificació i l’extinció de plans d’estudis, d’acord amb els articles 7, 8 i 9 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, l’article 24 de la Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d’Andorra, i les línies generals emanades de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
LesLleis.com

Els títols de diploma professional avançat (DPA), bàtxelor, bàtxelor d’especialització, màster i doctor regulats en aquest Reglament tenen caràcter estatal, validesa acadèmica i professional i preparen per a l’exercici d’una professió regulada, si escau, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica a les titulacions d’ensenyament superior estatals d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.