Carregant...
 


Decret


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant una llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final tercera de la Llei 8/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, segons la qual s’encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, que inclogui les modificacions introduïdes fins ara en aquesta norma legal i afegeixi un títol als articles o les disposicions d’aquesta norma que no en tinguin;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final tercera de la Llei 8/2017, es refon en aquest Decret legislatiu, en primer lloc, el contingut del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, on s’inclouen les modificacions que dimanen de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000; de la Llei 11/2004, del 27 de maig, de modificació puntual del Codi de l’Administració; de Llei 45/2014, i de Llei 8/2017;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions addicionals, transitòria i final del Codi de l’Administració, les disposicions transitòria i finals de la Llei 11/2004, les disposicions transitòries i finals de la Llei 45/2014, i les disposicions finals de la Llei 8/2017, i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 25 d’abril del 2018, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret legislatiu del 22-7-2015 de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 25 d’abril del 2018

Antoni Martí Petit
Cap de Govern


Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989

Capítol I. L’ordenament jurídic i les fonts del Dret Administratiu

Article 1. Principis de l’ordenament jurídic

L’ordenament jurídic del Principat es subjecta als principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives dels drets individuals que comportin un efecte desfavorable o estableixin una sanció, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d’interdicció de tota arbitrarietat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.