Carregant...
 

Decret legislatiu pel que s’aprova el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vistes les modificacions que la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum; la Llei 9/2008, del 12 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993; i per la Llei 7/2014, del 24 d’abril, qualificada de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum; realitzen sobre la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de 3 de setembre de 1993.

Vista la delegació a favor del Govern establerta a la disposició final primera de Llei 7/2014, del 24 d’abril, qualificada de modificació de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum, perquè en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el text refós de la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, que inclogui les modificacions introduïdes en aquesta Llei.

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit ha integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes per les normes dalt esmentades a la Llei de 28/2007, qualificada del règim electoral i del referèndum, quina es deroga en la seva totalitat, així com es deroguen expressament la resta de disposicions ans esmentades que la modificaven.

A proposta del cap de Govern, el Govern, en la sessió del 26 de novembre del 2014, ha aprovat el següent

Decret
Article únic

S’aprova el Text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, quin text s’insereix a continuació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.