Carregant...
 

Decret legislatiu pel que s’aprova el text refós de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vistes les modificacions que la Llei de modificació, de 12 de desembre del 1996, de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, de 29 de febrer del 1996, la disposició addicional tercera de la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional andorrà de Finances, la disposició addicional primera de la Llei 24/2008, del 30 d’octubre, sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat, la disposició final sisena de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i la disposició final primera i derogatòria de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, realitzen sobre la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, de 29 de febrer del 1996.

Vista la delegació a favor del Govern establerta a la disposició final sisena de la Llei 10/2013 del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances perquè en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions complementaries de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, de 29 de febrer del 1996.

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit ha integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes per les normes dalt esmentades a la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2014, ha aprovat el següent

Decret
Article únic

S’aprova el text refós de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, incloent-hi les modificacions realitzades per la Llei de modificació, de 12 de desembre del 1996, de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, de 29 de febrer del 1996, la disposició addicional tercera de la Llei 14/2003, del 23 d’octubre, de l’Institut Nacional andorrà de Finances, la disposició addicional primera de la Llei 24/2008, del 30 d’octubre, sobre el règim jurídic de les entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat, la disposició final sisena de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra, i la disposició final primera i derogatòria de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, que s’insereix a continuació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.