Carregant...
 


Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’abril del 2004 ha aprovat la següent:

llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana

Exposició de motius

El 20 de juny de 1996, el Consell General va aprovar la Llei del Codi de Duana per tal de garantir una màxima seguretat jurídica tant als operadors com a les autoritats duaneres en l’àmbit dels intercanvis de mercaderies entre el Principat d’Andorra i els altres països.

L’objectiu de la Llei era harmonitzar tant els conceptes jurídics com els tractaments i els procediments de despatx de mercaderies. Per tant, i amb la finalitat d’unificar i d’harmonitzar conceptes i procediments, resulta necessari introduir algunes modificacions en el text existent, incloent-hi algunes disposicions específiques tenint en compte la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985, i les obligacions derivades de l’Acord d’Unió Duanera entre Andorra i la Comunitat Europea, del 28 de juny de 1990, pel que fa a l’aplicació de la política comercial comunitària i a l’evolució de la legislació comunitària en matèria duanera.

D’altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, relativa a la normativa dels cossos especials, preveu que s’ha d’aprovar la normativa de funcionament dels cossos especials que sigui necessària. Tenint en compte que la Duana és un cos especial, amb unes especificitats pròpies, sotmès al principi de jerarquia dins del cos, convé regular-ne l’organització, el funcionament i les actuacions amb una normativa amb rang de llei, amb un títol específic que en fixi les competències, i recollir en part el que ja estableix el Reglament interior del Servei de Duana, del 7 d’agost de 1991. Aquesta Llei té rang de qualificada quan es refereix al sistema de provisió de places, en particular amb referència a la provisió dels llocs de treball de director i director adjunt recollits a l’article 1, apartat 2; a l’edat i a la promoció interna, disposicions contingudes a l’article 3, apartats 4 i 7; i a les actuacions dels funcionaris de Duana recollides als articles 7, 8, 9 i 10.

La Llei també inclou les disposicions necessàries en matèria de contenciós, les infraccions duaneres i llurs conseqüències jurídiques per tal de tenir una legislació única en aquestes matèries.

El Codi de Duana estableix, doncs, un marc legal per a totes les disposicions relatives a:

L’organització i el funcionament del Cos de Duana.
Els drets i les obligacions de les persones respecte a la reglamentació duanera.
Els elements a partir dels quals s’apliquen els drets a la importació i les mesures pels intercanvis de mercaderies.
Les disposicions per introduir les mercaderies al territori duaner nacional i els règims duaners.
El deute duaner i del dret de recurs.
La referència a disposicions específiques.
Les disposicions en matèria d’infraccions.

Els principis establerts en aquesta Llei del Codi de Duana es desenvoluparan reglamentàriament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.