Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vist que el Govern, en compliment de la disposició final primera de la Llei 25/2008, del 20 de novembre, de modificació de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, en la sessió del 7 de gener del 2009 aprovà el decret legislatiu de publicació del text refós de l’articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per l’esmentada Llei 25/2008. El qual fou publicat al BOPA núm. 3, del 14 de gener del 2014;

Vist que la disposició final sisena de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, modifica la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final onzena de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, segons la qual s’encarrega al Govern que en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei esmentada publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text refós de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, incloent-hi totes les modificacions aportades a la Llei fins a la data;

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit a integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes per les normes dalt esmentades a la Llei 12/2004, de propietat horitzontal, reprenent de forma ordenada la disposició addicional i les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, algunes de les quals han estat modificades per la Llei 25/2008, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest decret i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, el Govern, en la sessió del 18 de maig del 2016, aprova aquest decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’ordena la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre, i per la Llei 4/2016, del 10 març, de foment del vehicle elèctric, que s’insereix a continuació.

Disposició final

Aquest decret entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.