Carregant...
 

Llei 31/2014, del 27 de novembre, de modificació d’estatuts de la societat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA”


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de novembre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 31/2014, del 27 de novembre, de modificació d’estatuts de la societat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA”

Exposició de motius

La Llei de 31 d’octubre de 2002, relativa a la construcció i l’explotació del Centre de Tractament de Residus d’Andorra mitjançant concessió administrativa, va aprovar la creació de la societat concessionària “Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA”, sota la forma jurídica de societat anònima, d’acord amb els estatuts que incorpora en annex. També va establir que el capital fundacional de la societat seria de sis milions cinc-cents setanta-nou mil quatre-cents euros (6.579.400 euros), i la proporció en què l’havien de subscriure i desembossar els socis fundadors.

La societat es constituí en escriptura pública autoritzada pel notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez el dia 3 de febrer de 2003, amb la composició següent: el Govern, que va subscriure i desembossar el quinze per cent del capital; l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), que en va subscriure i desembossar el cinc per cent; la societat mercantil espanyola Trasa, Tratamiento de Residuos, SA, que en va subscriure i desembossar el divuit per cent; la societat mercantil francesa Novergie, que en va subscriure i desembossar el divuit per cent; la societat mercantil espanyola Cespa Gestión de Residuos, SA, que en va subscriure i desembossar l’onze per cent; la societat mercantil andorrana Vallsegur Correu Exprés, SA, que en va subscriure i desembossar el catorze per cent; la societat mercantil andorrana Empub, SA, que en va subscriure i desembossar el vuit per cent; la societat mercantil andorrana Treballs Públics Armengol, SA, que en va subscriure i desembossar el set per cent, i la societat mercantil espanyola Emte, Estudios, Montajes y Tendidos Eléctricos, SL, que en va subscriure i desembossar el quatre per cent.

Durant els anys 2005 i 2006 van tenir lloc diverses vendes d’accions entre els socis, que van anar modificant la composició accionarial; en particular, l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra, va anar ampliant la seva participació en la societat per mitjà de la compra d’accions als socis privats, fins que, autoritzat per la Llei 22/2007, del 22 de novembre, va arribar a assolit una participació del trenta-vuit per cent del capital que, sumat al quinze per cent en poder del Govern, portava la participació pública a una quota majoritària del cinquanta-tres per cent.

La mateixa Llei 22/2007 va aprovar la modificació de diferents articles dels estatuts socials, però no va prendre en consideració les disposicions de la Llei 20/2007, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, que encara no estava aprovada quan va començar-se’n la tramitació, de forma que la modificació d’estatuts aprovada no estava adaptada a la nova Llei. Per conseqüent, la modificació d’estatuts no es va formalitzar notarialment. En data 16 de juliol de 2013, el Govern i l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra van adquirir totes les accions de la societat que encara es trobaven en mans dels socis privats, i van esdevenir-ne els únics accionistes.

Aquesta és la finalitat que persegueix la present Llei: els estatuts de la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, que la Llei incorpora en annex, són el resultat d’una revisió exhaustiva per adaptar-los a la legislació societària actualment vigent. Al mateix temps, també s’amplia l’objecte social de la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA a la venda i distribució de calor, per tal que es pugui fer càrrec del projecte de cogeneració per alimentar la futura xarxa de calefacció urbana a la zona de la Comella.
LesLleis.com

D’acord amb les consideracions precedents, el Consell General aprova la present Llei.
Article únic
Modificació dels estatuts de la societat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA”
S’aprova la modificació dels estatuts de la societat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA”, que han de quedar redactats d’acord amb el text que figura en annex.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.