Carregant...
 

Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària


Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2016 ha aprovat la següent:

LLei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària

Exposició de motius

Mitjançant la Llei 7/2005, del 21 de febrer, de designació de carreteres, el Consell General va promulgar un text legal que, per primera vegada, regulava la circulació viària del Principat des d’un punt de vista global, substituint en bona part les antigues ordinacions adoptades des de finals de la dècada de 1960 i fins als inicis dels anys 1990.
LesLleis.com

D’aquesta manera, s’aportaren solucions uniformes a la nomenclatura viària, designant amb claredat les carreteres generals i definint titularitats.

Tanmateix, es creà la xarxa bàsica de vials i es definí la seva gestió als efectes d’ordenar el trànsit rodat des d’un punt de vista general, millorant la circulació rodada entre les parròquies i l’entrada i sortida de vehicles del Principat, especialment en aquells moments de màxima afluència. Finalment, la Llei introduí en annex el Directori de carreteres generals i el llistat de vials inclosos dins de la xarxa bàsica de vials.

L’actual Llei pretén actualitzar el text legal de l’any 2005 i millorar-lo en diversos aspectes.

En primer lloc, el capítol primer de la Llei precisa conceptualment el que s’entén per vies de comunicació i, dins d’aquestes, les que tenen la consideració de carreteres o carrers i, conseqüentment, queden regulades per la Llei; es precisa igualment el règim aplicable a la titularitat, diferenciant clarament el règim jurídic aplicable a les carreteres generals i a les carreteres secundàries; i es regulen les modalitats de traspàs de titularitat de les vies de circulació, així com les amplades, en tots els casos.

En segon lloc, el capítol segon recull la normativa aplicable a la gestió de la xarxa viària, que es composa bàsicament de les disposicions aplicables a la xarxa bàsica de vials i a la seva gestió, i que és on el present text legal ha innovat menys, tenint en compte que el sistema que ja es va dissenyar l’any 2005 ha acomplert sobradament els objectius que es marcaren en el seu moment. Això no obstant, s’ha completat el text amb diverses disposicions que precisen les titularitats sobre la senyalització viària entre les administracions concernides.

Finalment, la Llei inclou en annex el Directori de carreteres generals, amb un detall precís del seu traçat en la seva situació actual, per bé que en endavant l’actualització del Directori és confiat pel text legal al Govern als efectes d’adaptar la realitat canviant amb la regulació jurídica de la xarxa viària. També es recull en annex la xarxa bàsica de vials actualitzada si bé, com en el cas anterior, la Llei confia al Govern la seva actualització periòdica, en funció de les circumstàncies canviants de cada moment. I en darrer terme, el text legal ha inclòs també en annex el Directori de carreteres secundàries, definint amb precisió llur traçat i llurs característiques bàsiques.

Les competències relatives a carreteres estan regulades per la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, complementada en algun aspecte concret per la Llei qualificada de transferències als Comuns. La present Llei és respectuosa -com no pot ser d’una altra manera- amb el marc competencial vigent.

Pels motius expressats, s’aprova la present Llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, amb el contingut següent:

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

És objecte d’aquesta Llei establir el règim jurídic, designació, regulació, classificació i gestió de les carreteres d’Andorra, així com d’assegurar la mobilitat viària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.