Carregant...
 

Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de març del 2017 ha aprovat la següent:

llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral

Exposició de motius

La Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu de regular d’una manera específica i amb caràcter general els partits polítics, com a organitzacions bàsiques per al funcionament del sistema de govern democràtic i representatiu que estableix la Constitució, i d’establir un règim general de finançament dels partits polítics i de finançament electoral. La regulació relativa al finançament polític es va fer seguint les recomanacions fetes en aquesta matèria pel Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa. No obstant això, el segon informe de conformitat relatiu al tercer cicle d’avaluació del GRECO evidencia que cal fer algunes modificacions puntuals i algunes clarificacions a la Llei 19/2014 per adequar-la completament a les recomanacions que efectua l’organisme esmentat.

És per aquesta raó que es promou aquesta Llei, en què les modificacions més importants que es porten a terme consisteixen en fer constar expressament als grups parlamentaris com a ens que no poden realitzar donacions als partits polítics ni a les candidatures. En efecte, el GRECO ha considerat que en no preveure expressament els grups parlamentaris a la lletra a) dels apartats 4 i 3 dels articles 26 i 44, respectivament, existeix un dubte sobre si aquestes entitats poden fer aquest tipus de donacions. També s’ha modificat l’article 44, tot introduint unes disposicions específiques relatives a les aportacions que els partits polítics poden fer a les candidatures, per esvair dubtes sobre el règim en aquesta matèria, tenint en compte que les disposicions disperses que s’hi refereixen actualment poden portar a confusió. Igualment s’han modificat els articles 36, apartat 10, i 50, apartat 5, per establir expressament la publicació dels comptes dels partits polítics i de les candidatures en un termini de temps raonable. Finalment, convé destacar que s’ha reformat puntualment el règim de publicació de les donacions als partits polítics i a les candidatures que preveuen els articles 26, apartat 12, i 44, apartat 12, tot escurçant els terminis per fer-ho, atès que el GRECO ha conclòs que els terminis vigents són massa llargs.

A més, s’ha aprofitat aquesta reforma legal per introduir algunes modificacions destinades a clarificar i simplificar algunes disposicions de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, perfeccionar la redacció d’algunes altres disposicions d’aquesta mateixa Llei i establir un sistema de finançament públic de partits polítics efectiu diferenciat del finançament de campanyes electorals. D’altra banda, s’ha modificat parcialment la Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’octubre de 2000, atès que s’han constatat problemes tècnics en l’aplicació d’alguns dels seus articles, els quals ja foren modificats per la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral. Concretament es pretén millorar la redacció dels articles 2 i 3, apartat 1, de la Llei esmentada, a fi que incloguin de manera lògica i sistematitzada el contingut de les modificacions que s’han portat a terme tant per la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, com per la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. I també es modifica l’article 22 de la Llei del Tribunal de Comptes amb l’objectiu de suprimir el sistema del torn rotatori per a la renovació dels membres del Tribunal de Comptes.
Article 1. Modificació de la lletra a) de l’apartat 4 i de l’apartat 12 de l’article 26

Es modifiquen la lletra a) de l’apartat 4 i l’apartat 12 de l’article 26 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, els quals queden redactats com segueix:
LesLleis.com

“[…]

4. No poden efectuar donacions als partits polítics, ni directament ni indirectament:

a) Les persones jurídiques, els ens sense personalitat jurídica i les altres entitats, i en concret les fundacions, les associacions i els grups parlamentaris.


[…]

12. Els partits polítics han de posar en coneixement del Tribunal de Comptes totes les donacions rebudes, amb la informació que preveuen els apartats 7 i 8 d’aquest article, en el termini màxim de vuit dies hàbils a partir del dia de la donació.

El Tribunal de Comptes farà públics, cada sis mesos, al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, els llistats amb dita informació […]”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.