Carregant...
 

Llei del Tribunal de Comptes (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’abril del 2000 ha aprovat la següent:

llei del Tribunal de Comptes

Exposició de motius

La Constitució del Principat d’Andorra proclama com a principis inspiradors de l’acció de l’Estat el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. La norma fonamental incorpora així una visió moderna dels poders públics com a garants de les condicions d’igualtat en les que els ciutadans poden exercir la seva llibertat. En una societat avançada, el pes creixent de l’Administració pública i l’evolució constant de les relacions econòmiques i financeres reclamen uns comptes públics clars i equilibrats. D’altra banda, el control democràtic dels poders públics ha de permetre als ciutadans, cada cop més sensibilitzats, jutjar les opcions polítiques també en funció dels resultats de la seva gestió, la qual cosa exigeix la creació d’instruments i de mecanismes adequats de control dels moviments dels fons públics i de la gestió dels cabals públics.

D’acord amb el règim polític de Coprincipat parlamentari que s’ha dotat Andorra, la Constitució atribueix al Consell General, representant del poble andorrà, la potestat d’impulsar i controlar l’acció política del Govern. D’altra banda, la Llei general de les finances públiques de 19 de desembre de 1996, en la seva exposició de motius, aconsella la creació d’un Tribunal de Comptes per tal que d’una manera independent i tècnica supervisi el compliment de l’ordenament jurídic en matèria econòmica i, en especial, les obligacions dimanants de la mateixa Llei.

La creació de l’instrument de fiscalització que es proposa en aquesta Llei, es denomina Tribunal de Comptes.

El Tribunal de Comptes, vinculat orgànicament al Consell General, és un òrgan tècnic independent, que fiscalitza la despesa pública i que, a més de verificar la transparència de la gestió econòmica, financera i comptable de l’Administració pública, controla que aquesta s’adigui a tota la normativa legal vigent; també emet informes i dictàmens sobre la comptabilitat i la gestió econòmicofinancera de l’Administració pública andorrana.

Cal destacar la plena independència de l’òrgan dins del seu sotmetiment a l’ordenament jurídic. L’àmbit de les seves competències s’estén a l’Administració general, els comuns, les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques i qualsevol òrgan o entitat que conformi l’Administració pública andorrana d’acord amb l’article 13 del Codi de l’Administració, així com a tots aquells organismes, entitats, persones físiques i jurídiques que en rebin subvencions, crèdits, ajudes i avals.

Títol I. Definició, competències i àmbit d’actuació

Article 1 Image Image

El Tribunal de Comptes és un òrgan tècnic i independent:

1. És l’òrgan tècnic de fiscalització de la gestió econòmica, financera i comptable de l’Administració pública. Ha de basar-se en l’exercici de les seves funcions en els criteris de legalitat, eficàcia, eficiència, economia i equitat.

Així mateix correspon al Tribunal de Comptes la fiscalització de l’activitat econòmica financera dels partits polítics inscrits en el Registre de partits polítics, així com de les entitats vinculades o dependents d’ells, de les coalicions electorals, de les candidatures electorals, i de les associacions i agrupacions de persones previstes a l’article 23.3 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.

2. És un òrgan independent en el seu funcionament intern i depenent orgànicament del Consell General, que en nomena els seus membres i ostenta la potestat d’encarregar i rebre informes de fiscalització.

Mostra redacció anterior, vigent del 16/10/2014 al 28/06/2022
Article 1

El Tribunal de Comptes és un òrgan tècnic i independent:

1. És l’òrgan tècnic de fiscalització de la gestió econòmica, financera i comptable de l’Administració pública. Ha de basar-se en l’exercici de les seves funcions en els criteris de legalitat, eficàcia, eficiència, economia i equitat.

Així mateix correspon al Tribunal de Comptes la fiscalització de l’activitat econòmica financera dels partits polítics inscrits en el Registre de partits polítics, així com a les entitats vinculades o dependents d’ells, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals.

2. És un òrgan independent en el seu funcionament intern i depenent orgànicament del Consell General, que en nomena els seus membres i ostenta la potestat d’encarregar i rebre informes de fiscalització.

Modificat l’article 1.1 per la disposició final tercera de la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.


Mostra redacció anterior, vigent del 17/05/2000 al 15/10/2014
Article 1

El Tribunal de Comptes és un òrgan tècnic i independent:

1. És l’òrgan tècnic de fiscalització de la gestió econòmica, financera i comptable de l’Administració pública. Ha de basar-se en l’exercici de les seves funcions en els criteris de legalitat, eficàcia, eficiència, economia i equitat.

2. És un òrgan independent en el seu funcionament intern i depenent orgànicament del Consell General, que en nomena els seus membres i ostenta la potestat d’encarregar i rebre informes de fiscalització.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.


Article 2 Image Image Image Image

Són funcions del Tribunal de Comptes:

1. Funció fiscalitzadora:

a) Fiscalitzar l’activitat econòmica i financera de l’Administració pública, dels partits polítics i de les entitats vinculades o dependents d’aquests partits polítics, de les coalicions electorals, de les candidatures electorals i de les associacions i agrupacions de persones en els termes que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, tot vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.
b) Supervisar l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal en matèria de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal.
c) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats a l’article 8, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.
d) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què així ho estableixi la normativa aplicable o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.
e) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.
f) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències, els avenços de fons i les altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.
g) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’eficiència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.
h) Fiscalitzar l’eficàcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, els crèdits, les ajudes i els avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.
i) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics, de les agrupacions de representants i de les associacions i agrupacions de persones, en els termes que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.


2. Funció consultiva:

Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econòmica i financera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.

3. Funció sancionadora:

a) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors als partits polítics, les candidatures electorals, les agrupacions de representants i les associacions i agrupacions de persones, en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
b) Incoar els expedients sancionadors que preveu la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.


Mostra redacció anterior, vigent del 06/04/2017 al 28/06/2022
Article 2

Són funcions del Tribunal de Comptes:

1. Funció fiscalitzadora:

a) Fiscalitzar l’activitat econòmica i financera de l’Administració pública, dels partits polítics i de les entitats vinculades o dependents d’aquests partits polítics, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals, tot vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.
b) Supervisar l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal en matèria de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal.
c) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats a l’article 8, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.
d) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què així ho estableixi la normativa aplicable o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.
e) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.
f) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències, els avenços de fons i les altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.
g) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’eficiència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.
h) Fiscalitzar l’eficàcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, els crèdits, les ajudes i els avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.
i) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics i de les agrupacions de representants, en els termes que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.


2. Funció consultiva:

Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econòmica i financera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.

3. Funció sancionadora:

a) Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors als partits polítics, les candidatures electorals i les agrupacions de representants en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.
b) Incoar els expedients sancionadors que preveu la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.


Modificades les lletres a) i i) de l’article 2.1 i la lletra a) de l’article 2.3 per la disposició final tercera de la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.


Mostra redacció anterior, vigent del 29/12/2014 al 05/04/2017
Article 2

Són funcions del Tribunal de Comptes:

1. Funció fiscalitzadora

a) Fiscalitzar l’activitat econòmica financera de l’Administració pública, dels partits polítics, així com de les entitats vinculades o dependents d’ells, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals, vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.
a. bis) Supervisar l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei de sostenibilitat de les finances públiques, d’estabilitat pressupostària i fiscal en matèria de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal.
b) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats a l’article 8, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.
c) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què sigui establert així o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.
d) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.
e) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències, els avenços de fons i altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.
f) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’eficiència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.
g) Fiscalitzar l’eficàcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, dels crèdits, de les ajudes i dels avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.
h) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics i de les agrupacions de representants, en els termes que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.


2. Funció consultiva

Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econòmicofinancera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.

3. Potestat sancionadora

Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors a partits polítics, candidatures electorals i agrupacions de representants en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

3. Funció sancionadoraModificat per la disposició final primera de la Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.


Mostra redacció anterior, vigent del 16/10/2014 al 28/12/2014
Article 2

Són funcions del Tribunal de Comptes:

1. Funció fiscalitzadora

a) Fiscalitzar l’activitat econòmica financera de l’Administració pública, dels partits polítics, així com de les entitats vinculades o dependents d’ells, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals, vetllant perquè s’ajustin a l’ordenament jurídic.
b) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats a l’article 8, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.
c) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què sigui establert així o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.
d) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.
e) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències, els avenços de fons i altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.
f) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’eficiència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.
g) Fiscalitzar l’eficàcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, dels crèdits, de les ajudes i dels avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.
h) Fiscalitzar els comptes anuals dels partits polítics i de les agrupacions de representants, en els termes que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.


2. Funció consultiva

Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econòmicofinancera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.

3. Potestat sancionadora

Incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors a partits polítics, candidatures electorals i agrupacions de representants en aplicació del règim sancionador que preveu la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Afegits els apartats a.bis) i 3 per la disposició final primera de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.


Mostra redacció anterior, vigent del 17/05/2000 al 15/10/2014
Article 2

Són funcions del Tribunal de Comptes:

1. Funció fiscalitzadora

a) Fiscalitzar l’activitat econòmicofinancera de l’Administració pública, vetllant perquè s’ajusti a l’ordenament jurídic.
b) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats a l’article 8, i també els avals i les exempcions fiscals directes i personals concedits per aquests ens.
c) Fiscalitzar els contractes subscrits per l’Administració pública en els casos en què sigui establert així o en què el Tribunal de Comptes ho consideri convenient.
d) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni de l’Administració pública.
e) Fiscalitzar els crèdits extraordinaris, els suplements, les incorporacions, les ampliacions, les transferències, els avenços de fons i altres modificacions dels crèdits pressupostaris inicials.
f) Analitzar la utilització dels recursos disponibles amb criteris d’eficiència i formular les propostes que tendeixin a millorar els serveis prestats per l’Administració pública.
g) Fiscalitzar l’eficàcia dels objectius proposats en els diversos programes pressupostaris i en les memòries de les subvencions, dels crèdits, de les ajudes i dels avals, i indicar, si escau, les causes d’incompliment.


2. Funció consultiva

Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de la gestió econòmicofinancera, li sol·licitin els ens públics indicats a l’article 8.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.


Article 3 Image Image Image Image

1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes, memòries i estudis que, una vegada aprovats pel Ple, i juntament amb les al·legacions i les justificacions que hagin presentat els ens fiscalitzats i les recomanacions proposades per millorar la seva gestió, i els requeriments per complir amb els principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal, han de ser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.

2. En la memòria anual de les seves activitats s’hi hauran d’incloure els resultats de tots els treballs realitzats, i en especial:

a) La fiscalització dels comptes dels comuns i dels òrgans que en depenen.
b) La fiscalització dels comptes dels quarts i dels òrgans que en depenen.
c) La fiscalització de l’activitat econòmicofinancera de les societats públiques.
d) La fiscalització de tots aquells organismes i entitats que gestionin cabals públics o que rebin subvenció de l’Administració pública.
e) La fiscalització dels comptes del Consell General i dels òrgans que hi estan vinculats.
f) La fiscalització dels comptes i de l’activitat econòmica financera dels partits polítics, coalicions i, quan correspongui, de les candidatures electorals i de les associacions i agrupacions de persones, en els termes que estableix la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.


3. Amb caràcter anual, el Tribunal de Comptes també haurà d’elaborar i elevar al Consell General:

a) L’informe sobre la liquidació anual dels pressupostos de l’Administració general i de cadascuna de les entitats parapúbliques.
b) L’informe sobre la liquidació anual de les despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l’Administració general.


4. El Tribunal de Comptes ha d’elaborar anualment un informe de fiscalització del finançament de cada partit polític i de les agrupacions de representants que rebin subvencions públiques, en els termes que disposa la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral; i un informe de fiscalització de les despeses i subvencions electorals de les candidatures en cada procés electoral, en els termes que disposa el capítol cinquè de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

5. Així mateix, el Tribunal de Comptes ha d’emetre a petició del Consell General o quan així ho estimi pertinent, informes, memòries o qualsevol altre estudi tècnic relatiu a les funcions definides a la present Llei.

6. El Tribunal de Comptes ha de fer constar, en tots els seus informes o memòries, les infraccions, els excessos o les pràctiques irregulars que hagi observat i indicar les responsabilitats en què, al seu criteri, s’hagi incorregut, així com les mesures per exigir-les. Si d’aquestes actuacions se’n desprenen indicis de responsabilitat comptable, disciplinària o penal, ha de trametre l’informe a l’autoritat competent en la matèria.

Mostra redacció anterior, vigent del 06/04/2017 al 28/06/2022
Article 3

1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes, memòries i estudis que, una vegada aprovats pel Ple, i juntament amb les al·legacions i les justificacions que hagin presentat els ens fiscalitzats i les recomanacions proposades per millorar la seva gestió, i els requeriments per complir amb els principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal, han de ser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.

2. En la memòria anual de les seves activitats s’hi hauran d’incloure els resultats de tots els treballs realitzats, i en especial:

a) La fiscalització dels comptes dels comuns i dels òrgans que en depenen.
b) La fiscalització dels comptes dels quarts i dels òrgans que en depenen.
c) La fiscalització de l’activitat econòmicofinancera de les societats públiques.
d) La fiscalització de tots aquells organismes i entitats que gestionin cabals públics o que rebin subvenció de l’Administració pública.
e) La fiscalització dels comptes del Consell General i dels òrgans que hi estan vinculats.
f) La fiscalització dels comptes i de l’activitat econòmica financera dels partits polítics, coalicions i, quan correspongui, de les candidatures electorals.


3. Amb caràcter anual, el Tribunal de Comptes també haurà d’elaborar i elevar al Consell General:

a) L’informe sobre la liquidació anual dels pressupostos de l’Administració general i de cadascuna de les entitats parapúbliques.
b) L’informe sobre la liquidació anual de les despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l’Administració general.


4. El Tribunal de Comptes ha d’elaborar anualment un informe de fiscalització del finançament de cada partit polític i de les agrupacions de representants que rebin subvencions públiques, en els termes que disposa la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral; i un informe de fiscalització de les despeses i subvencions electorals de les candidatures en cada procés electoral, en els termes que disposa el capítol cinquè de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

5. Així mateix, el Tribunal de Comptes ha d’emetre a petició del Consell General o quan així ho estimi pertinent, informes, memòries o qualsevol altre estudi tècnic relatiu a les funcions definides a la present Llei.

6. El Tribunal de Comptes ha de fer constar, en tots els seus informes o memòries, les infraccions, els excessos o les pràctiques irregulars que hagi observat i indicar les responsabilitats en què, al seu criteri, s’hagi incorregut, així com les mesures per exigir-les. Si d’aquestes actuacions se’n desprenen indicis de responsabilitat comptable, disciplinària o penal, ha de trametre l’informe a l’autoritat competent en la matèria.

Modificada la lletra f) de l’article 3.2 per la disposició final tercera de la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.


Mostra redacció anterior, vigent del 29/12/2014 al 05/04/2017
Article 3

1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes o memòries que, una vegada aprovats pel Ple juntament amb les al·legacions i les justificacions que hagin presentat els ens fiscalitzats i les recomanacions proposades per tal de millorar la seva gestió i els requeriments per tal de complir amb els principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal han d’ésser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.

2. En la memòria anual de les seves activitats s’hi hauran d’incloure els resultats de tots els treballs realitzats, i en especial:

a) La fiscalització dels comptes dels comuns i dels òrgans que en depenen.
b) La fiscalització dels comptes dels quarts i dels òrgans que en depenen.
c) La fiscalització de l’activitat econòmicofinancera de les societats públiques.
d) La fiscalització de tots aquells organismes i entitats que gestionin cabals públics o que rebin subvenció de l’Administració pública.
e) La fiscalització dels comptes del Consell General i dels òrgans que hi estan vinculats.
f) La fiscalització dels comptes i de l’activitat econòmica financera dels partits polítics, coalicions i, quan correspongui, de les candidatures electorals.


3. Amb caràcter anual, el Tribunal de Comptes també haurà d’elaborar i elevar al Consell General:

a) L’informe sobre la liquidació anual dels pressupostos de l’Administració general i de cadascuna de les entitats parapúbliques.
b) L’informe sobre la liquidació anual de les despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l’Administració general.


4. El Tribunal de Comptes ha d’elaborar anualment un informe de fiscalització del finançament de cada partit polític i de les agrupacions de representants que rebin subvencions públiques, en els termes que disposa la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral; i un informe de fiscalització de les despeses i subvencions electorals de les candidatures en cada procés electoral, en els termes que disposa el capítol cinquè de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

5. Així mateix, el Tribunal de Comptes ha d’emetre a petició del Consell General o quan així ho estimi pertinent, informes, memòries o qualsevol altre estudi tècnic relatiu a les funcions definides a la present Llei.

6. El Tribunal de Comptes ha de fer constar, en tots els seus informes o memòries, les infraccions, els excessos o les pràctiques irregulars que hagi observat i indicar les responsabilitats en què, al seu criteri, s’hagi incorregut, així com les mesures per exigir-les. Si d’aquestes actuacions se’n desprenen indicis de responsabilitat comptable, disciplinària o penal, ha de trametre l’informe a l’autoritat competent en la matèria.

Modificat l’apartat 1 per la disposició final primera de la Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.


Mostra redacció anterior, vigent del 16/10/2014 al 28/12/2014
Article 3

1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes, memòries i estudis que, una vegada aprovats pel Ple juntament amb les al·legacions i les justificacions que hagin presentat els ens fiscalitzats i les recomanacions proposades per tal de millorar la seva gestió, han d’ésser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.

2. En la memòria anual de les seves activitats s’hi hauran d’incloure els resultats de tots els treballs realitzats, i en especial:

a) La fiscalització dels comptes dels comuns i dels òrgans que en depenen.
b) La fiscalització dels comptes dels quarts i dels òrgans que en depenen.
c) La fiscalització de l’activitat econòmicofinancera de les societats públiques.
d) La fiscalització de tots aquells organismes i entitats que gestionin cabals públics o que rebin subvenció de l’Administració pública.
e) La fiscalització dels comptes del Consell General i dels òrgans que hi estan vinculats.
f) La fiscalització dels comptes i de l’activitat econòmica financera dels partits polítics, coalicions i, quan correspongui, de les candidatures electorals.


3. Amb caràcter anual, el Tribunal de Comptes també haurà d’elaborar i elevar al Consell General:

a) L’informe sobre la liquidació anual dels pressupostos de l’Administració general i de cadascuna de les entitats parapúbliques.
b) L’informe sobre la liquidació anual de les despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l’Administració general.


4. El Tribunal de Comptes ha d’elaborar anualment un informe de fiscalització del finançament de cada partit polític i de les agrupacions de representants que rebin subvencions públiques, en els termes que disposa la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral; i un informe de fiscalització de les despeses i subvencions electorals de les candidatures en cada procés electoral, en els termes que disposa el capítol cinquè de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

5. Així mateix, el Tribunal de Comptes ha d’emetre a petició del Consell General o quan així ho estimi pertinent, informes, memòries o qualsevol altre estudi tècnic relatiu a les funcions definides a la present Llei.

6. El Tribunal de Comptes ha de fer constar, en tots els seus informes o memòries, les infraccions, els excessos o les pràctiques irregulars que hagi observat i indicar les responsabilitats en què, al seu criteri, s’hagi incorregut, així com les mesures per exigir-les. Si d’aquestes actuacions se’n desprenen indicis de responsabilitat comptable, disciplinària o penal, ha de trametre l’informe a l’autoritat competent en la matèria.

Modificat l’apartat 1 per la disposició final primera de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.


Mostra redacció anterior, vigent del 17/05/2000 al 15/10/2014
Article 3

1. El Tribunal de Comptes compleix la seva funció mitjançant l’elaboració d’informes o memòries que, una vegada aprovats pel Ple juntament amb les al·legacions i les justificacions que hagin presentat els ens fiscalitzats i les recomanacions proposades per tal de millorar la seva gestió, han d’ésser exposats com a part d’una memòria que el Tribunal ha de remetre anualment al Consell General.

2. En la memòria anual de les seves activitats s’hi hauran d’incloure els resultats de tots els treballs realitzats, i en especial:

a) La fiscalització dels comptes dels comuns i dels òrgans que en depenen.
b) La fiscalització dels comptes dels quarts i dels òrgans que en depenen.
c) La fiscalització de l’activitat econòmicofinancera de les societats públiques.
d) La fiscalització de tots aquells organismes i entitats que gestionin cabals públics o que rebin subvenció de l’Administració pública.
e) La fiscalització dels comptes del Consell General i dels òrgans que hi estan vinculats.


3. Amb caràcter anual, el Tribunal de Comptes també haurà d’elaborar i elevar al Consell General:

a) L’informe sobre la liquidació anual dels pressupostos de l’Administració general i de cadascuna de les entitats parapúbliques.
b) L’informe sobre la liquidació anual de les despeses realitzades pels comuns a càrrec de les transferències rebudes de l’Administració general.


4. El Tribunal de Comptes ha d’elaborar un informe de fiscalització de les despeses i subvencions electorals públiques en cada procediment electoral.

5. Així mateix, el Tribunal de Comptes ha d’emetre a petició del Consell General o quan així ho estimi pertinent, informes, memòries o qualsevol altre estudi tècnic relatiu a les funcions definides a la present Llei.

6. El Tribunal de Comptes ha de fer constar, en tots els seus informes o memòries, les infraccions, els excessos o les pràctiques irregulars que hagi observat i indicar les responsabilitats en què, al seu criteri, s’hagi incorregut, així com les mesures per exigir-les. Si d’aquestes actuacions se’n desprenen indicis de responsabilitat comptable, disciplinària o penal, ha de trametre l’informe a l’autoritat competent en la matèria.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.


Article 4

1. En l’exercici de les seves funcions, el Tribunal de Comptes ha d’actuar amb submissió a l’ordenament jurídic i amb total independència respecte dels òrgans i els ens públics que són subjectes a la seva fiscalització.

2. El Tribunal de Comptes s’ha d’organitzar d’acord amb les seves Normes internes de funcionament que també han de preveure el procediment sancionador en cas d’obstruccionisme, d’absentisme o de baixa productivitat d’algun dels membres.

3. El Tribunal de Comptes elabora el seu pressupost, que s’ha d’integrar en la Llei del pressupost general en una secció específica diferenciada, perquè sigui sotmès a l’aprovació del Consell General amb càrrec als seus pressupostos.
Article 5

1. Per complir les seves funcions, el Tribunal de Comptes pot requerir la col·laboració de tots els ens a què es refereix l’article 8, els quals la hi hauran de prestar.

2. El Tribunal de Comptes determina els criteris, principis i estàndards d’auditoria i comptabilitat en acord a la legislació vigent.

3. Els ens indicats a l’article 8 poden contractar una auditoria o qualsevol treball relacionat amb les finances públiques amb una empresa d’auditoria privada.

4. Els ens que vulguin procedir d’acord amb l’apartat anterior han de demanar prèviament al Tribunal de Comptes els criteris, principis i regles d’auditoria a tenir en compte. El Tribunal els ho comunicarà per escrit.

5. Els ens que contractin una auditoria amb una empresa privada han de remetre una còpia de l’informe corresponent al Tribunal de Comptes.

6. Els contractes dels ens públics amb empreses auditores han d’indicar com a clàusula imperativa que l’estudi es farà d’acord amb les normes establertes pel Tribunal de Comptes.
Article 6

S’ha de traslladar al Tribunal de Comptes tota auditoria practicada sota la direcció de la Intervenció General.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.