Carregant...
 
 Avís
Aquest text ha estat modificat per la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.

Aquesta modificació entra en vigor el 29/06/2022. Teniu disponible el text refós, a: Llei del Tribunal de Comptes, del 13 d’abril del 2000 (Text refós, vigent a partir del 29/06/2022).


Llei del Tribunal de Comptes (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’abril del 2000 ha aprovat la següent:

llei del Tribunal de Comptes

Exposició de motius

La Constitució del Principat d’Andorra proclama com a principis inspiradors de l’acció de l’Estat el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. La norma fonamental incorpora així una visió moderna dels poders públics com a garants de les condicions d’igualtat en les que els ciutadans poden exercir la seva llibertat. En una societat avançada, el pes creixent de l’Administració pública i l’evolució constant de les relacions econòmiques i financeres reclamen uns comptes públics clars i equilibrats. D’altra banda, el control democràtic dels poders públics ha de permetre als ciutadans, cada cop més sensibilitzats, jutjar les opcions polítiques també en funció dels resultats de la seva gestió, la qual cosa exigeix la creació d’instruments i de mecanismes adequats de control dels moviments dels fons públics i de la gestió dels cabals públics.

D’acord amb el règim polític de Coprincipat parlamentari que s’ha dotat Andorra, la Constitució atribueix al Consell General, representant del poble andorrà, la potestat d’impulsar i controlar l’acció política del Govern. D’altra banda, la Llei general de les finances públiques de 19 de desembre de 1996, en la seva exposició de motius, aconsella la creació d’un Tribunal de Comptes per tal que d’una manera independent i tècnica supervisi el compliment de l’ordenament jurídic en matèria econòmica i, en especial, les obligacions dimanants de la mateixa Llei.

La creació de l’instrument de fiscalització que es proposa en aquesta Llei, es denomina Tribunal de Comptes.

El Tribunal de Comptes, vinculat orgànicament al Consell General, és un òrgan tècnic independent, que fiscalitza la despesa pública i que, a més de verificar la transparència de la gestió econòmica, financera i comptable de l’Administració pública, controla que aquesta s’adigui a tota la normativa legal vigent; també emet informes i dictàmens sobre la comptabilitat i la gestió econòmicofinancera de l’Administració pública andorrana.

Cal destacar la plena independència de l’òrgan dins del seu sotmetiment a l’ordenament jurídic. L’àmbit de les seves competències s’estén a l’Administració general, els comuns, les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques i qualsevol òrgan o entitat que conformi l’Administració pública andorrana d’acord amb l’article 13 del Codi de l’Administració, així com a tots aquells organismes, entitats, persones físiques i jurídiques que en rebin subvencions, crèdits, ajudes i avals.

Títol I. Definició, competències i àmbit d’actuació

Article 1 Image

El Tribunal de Comptes és un òrgan tècnic i independent:

1. És l’òrgan tècnic de fiscalització de la gestió econòmica, financera i comptable de l’Administració pública. Ha de basar-se en l’exercici de les seves funcions en els criteris de legalitat, eficàcia, eficiència, economia i equitat.

Així mateix correspon al Tribunal de Comptes la fiscalització de l’activitat econòmica financera dels partits polítics inscrits en el Registre de partits polítics, així com a les entitats vinculades o dependents d’ells, de les coalicions electorals i de les candidatures electorals.

2. És un òrgan independent en el seu funcionament intern i depenent orgànicament del Consell General, que en nomena els seus membres i ostenta la potestat d’encarregar i rebre informes de fiscalització.

Mostra redacció anterior, vigent del 17/05/2000 al 15/10/2014
Article 1

El Tribunal de Comptes és un òrgan tècnic i independent:

1. És l’òrgan tècnic de fiscalització de la gestió econòmica, financera i comptable de l’Administració pública. Ha de basar-se en l’exercici de les seves funcions en els criteris de legalitat, eficàcia, eficiència, economia i equitat.

2. És un òrgan independent en el seu funcionament intern i depenent orgànicament del Consell General, que en nomena els seus membres i ostenta la potestat d’encarregar i rebre informes de fiscalització.

Modificat per la disposició final segona de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.