Carregant...
 

Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 2 de desembre del 2021 ha aprovat la següent:

Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert

Índex
Exposició de motius
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i finalitat
Article 2. Principis de l’activitat administrativa
Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiva
Títol II. Transparència i accés a la informació pública
Capítol primer. Transparència de l’activitat pública i reutilització de la informació
Article 4. Obligacions de publicitat activa
Article 5. Altres subjectes obligats
Article 6. Reutilització de la informació
Capítol segon. Accés a la informació pública
Article 7. Informació pública
Article 8. Dret d’accés
Article 9. Principis generals d’accés
Article 10. Accés a la informació pública
Article 11. Limitacions al dret d’accés
Article 12. Protecció de dades personals
Capítol tercer. Exercici del dret d’accés
Article 13. Sol·licitud d’accés i causes d’inadmissió
Article 14. Tramitació i resolució
Article 15. Formalització de l’accés
Article 16. Recursos
Capítol quart. Informació reservada d’Estat
Article 17. Principis generals
Article 18. Classificació de la informació com a reservada d’Estat
Article 19. Custòdia
Article 20. Habilitació genèrica
Article 21. Termini de la reserva
Article 22. Aixecament de la classificació
Capítol cinquè. Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació
Article 23. Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació
Article 24. Composició
Article 25. Funcions i competències
Article 26. Funcionament
Article 27. Aplicació de les resolucions de la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació
Títol III. Declaració de patrimoni
Article 28. Declaració de patrimoni
Títol IV. Govern obert
Capítol primer. Principis generals del govern obert
Article 29. Principis generals i impuls
Article 30. Mesures de foment
Article 31.Garanties per a l’efectivitat del govern obert
Capítol segon. Participació ciutadana
Article 32. Dret a la participació ciutadana
Article 33. Iniciatives reglamentàries populars
Article 34. Períodes inhàbils per a la convocatòria i celebració de procediments de participació ciutadana
Article 35. Mesures de participació dels infants i adolescents
Disposició addicional primera. Normes específiques en matèria d’accés a la informació pública
Disposició addicional segona. Codis de conducta i bones pràctiques
Disposició addicional tercera. Garantia a favor de les persones amb diversitat funcional
Disposició addicional quarta. Tractament del gènere en les denominacions referides a persones o càrrecs
Disposició addicional cinquena. Una bona administració i uns serveis públics de qualitat
Disposició transitòria primera. Normes aplicables a les reclamacions i recursos en matèria d’accés als documents administratius
Disposició transitòria segona. Declaracions de patrimoni
Disposició transitòria tercera. Modificacions estatutàries i associacions i agrupacions de persones
Disposició final primera. Modificació del Codi penal
Disposició final segona. Modificació del Codi de l’administració
Disposició final tercera. Modificació de la Llei del Tribunal de Comptes
Disposició final quarta. Modificació de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral
Disposició final cinquena. Desenvolupament reglamentari
Disposició final sisena. Constitució de la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació
Disposició final setena. Textos consolidats
Disposició final vuitena. Justificació dels preus públics
Disposició final novena. Iniciatives reglamentàries populars
Disposició final desena. Caràcter de llei qualificada
Disposició final onzena. Entrada en vigor
Annex. Model de declaració de patrimoni

Exposició de motius

La Constitució del Principat d’Andorra, a l’apartat 3 del seu article 72, estableix expressament la submissió de l’actuació de l’Administració pública al principi de transparència.

Aquest principi és un pilar fonamental en una societat democràtica i plural, atès que no únicament fomenta la integritat, eficàcia, eficiència i responsabilitat de les autoritats públiques, sinó que també permet a la població formar-se una opinió en relació amb l’estat dels assumptes d’interès general.

Si bé l’ordenament jurídic andorrà contempla obligacions de transparència en diferents àmbits, com, per exemple, en relació amb les normes de publicitat en matèria de contractació pública, resulta necessari continuar ampliant i reforçant la transparència de l’activitat administrativa. Es tracta de permetre una transformació profunda en l’organització de les administracions i la seva relació amb la ciutadania per fomentar el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.

És per aquesta raó que es promou la present Llei, que té com a finalitat desenvolupar el principi de transparència des d’una triple perspectiva. En primer lloc, a través de l’establiment d’obligacions de publicitat activa a càrrec de les administracions i entitats públiques. En segon lloc, a través del reconeixement del dret d’accés a la informació pública, establint-se, alhora, els supòsits taxats en què es pot declarar una informació com a reservada d’Estat. I, en tercer lloc, a través de l’establiment de l’obligació de les persones que ocupen determinats càrrecs d’efectuar una declaració de patrimoni a l’inici i al final de l’exercici del seu càrrec.

Alhora, la present Llei introdueix noves figures de participació ciutadana per permetre apropar els ciutadans a la direcció dels assumptes públics per part de l’Administració general i els òrgans que en depenen o que estan sota la seva direcció.

Així doncs, aquesta Llei es divideix en quatre títols, en què s’encabeixen 35 articles. El Títol I, integrat per tres articles, conté les disposicions generals i consagra com a principis rectors de l’activitat administrativa, conjuntament amb el principi de subjecció a les lleis, els de servei públic, transparència, estricta adequació a les finalitats previstes legalment, imparcialitat i no discriminació.

Per la seva part, l’article 3 defineix un àmbit ampli d’aplicació subjectiva de la Llei. L’article 3.1 determina que estan sotmesos a les obligacions en matèria de publicitat activa i accés a la informació pública: l’Administració general i els òrgans que estan sota la seva direcció; els comuns i els òrgans que en depenen; el Consell General, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i el Tribunal de Comptes, en relació amb les seves activitats subjectes a dret administratiu; els organismes públics i les entitats parapúbliques, també en relació amb les seves activitats subjectes a dret administratiu i amb exclusió dels col·legis professionals, els quals es regeixen per la seva pròpia normativa; les entitats associatives i fundacionals creades per l’Administració general o pels comuns, i les societats públiques, siguin generals o comunals, quan la participació de l’Administració en el seu capital sigui majoritària o suficient per tenir-ne el control.

L’article 3.3 estableix l’obligació de declaració de patrimoni de persones que ocupen càrrecs representatius o d’especial responsabilitat. Específicament, es troben subjectes a aquesta obligació el Síndic, el Subsíndic i els consellers generals; el cap de Govern, els ministres, el cap del Gabinet del cap de Govern, el secretari general del Govern, els secretaris d’Estat, els altres alts càrrecs definits per la Llei del Govern i els ambaixadors mentre estiguin al capdavant d’una ambaixada o d’una missió diplomàtica, els caps de les missions diplomàtiques i els caps de les oficines consulars; els cònsols major i menor i els consellers de comú; els càrrecs directius dels organismes públics, de les entitats parapúbliques i de les societats i entitats associatives i fundacionals públiques, siguin generals o comunals, i en les quals la participació de l’administració sigui majoritària o suficient per tenir-ne el control; el president i altres membres del Consell Superior de la Justícia, els magistrats, els batlles, el fiscal general i els fiscals adjunts, els membres del Tribunal Constitucional i el Raonador del Ciutadà.

I l’article 3.4 estableix que les disposicions en matèria de govern obert són d’aplicació a l’Administració general i als òrgans que en depenen o que estan sota la seva direcció.

El Títol II es divideix en cinc capítols. El primer d’ells, conformat per tres articles, regula l’obligació de publicitat activa de les entitats públiques, estableix l’obligació d’aquestes de publicar de manera periòdica i mantenir actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat i que estigui relacionada amb el funcionament i el control de la seva actuació pública.

A aquests efectes, l’article 4 estableix els llistats mínims d’informació que les referides entitats han de publicar i difondre a través de la plataforma Govern Obert, les seves seus electròniques o les seves pàgines web, sense esperar una sol·licitud concreta per part dels administrats. Aquests llistats amplis, inclouen no només informació institucional i organitzativa, sinó també un seguit d’informació de rellevància jurídica i de naturalesa econòmica i pressupostària. Així mateix, als efectes de garantir l’eficàcia del règim de publicitat activa, s’estableix l’obligació de publicar la informació de manera accessible, clara, estructurada, segura i comprensible. Paral·lelament, l’article 5 estableix que les persones físiques o jurídiques, diferents de les previstes a l’àmbit d’aplicació subjectiva de la Llei, que rebin una subvenció pública anual igual o superior a 10.000 euros, han de publicar la informació referent a la utilització de la subvenció pública per elles rebudes i la informació relativa a les subvencions, ajuts o beques que tinguin previst convocar en el marc del desenvolupament del seu àmbit d’actuació. I l’article 6, estableix l’obligació de facilitar la informació en formats reutilitzables perquè la informació pública pugui ser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit.

El capítol segon del Títol II regula abastament i de forma detallada el dret d’accés a la informació pública; dret que s’instaura a favor de totes les persones majors de 16 anys i en relació amb un concepte ampli d’allò que s’ha d’entendre per informació pública.

Aquesta concepció àmplia del dret d’accés es complementa amb la regulació, continguda als articles 11 i 12, dels supòsits taxats en base als quals, i d’acord amb el principi de proporcionalitat, pot denegar-se l’accés a la informació sol·licitada, als efectes de garantir l’equilibri entre l’exercici d’aquest dret i la necessària protecció tant del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal com de l’interès general o altres interessos privats.

El capítol tercer del Títol II preveu l’exercici del dret d’accés a la informació pública a través d’un procediment àgil i clarament definit quant a la tramitació de les sol·licituds d’accés, excloent-se expressament l’obligació de motivar-les, tot als efectes de garantir l’exercici efectiu del dret d’accés.

En relació amb les resolucions en matèria d’accés a la informació pública dictades per l’Administració general o els òrgans i entitats que en depenen, es preveu l’opció, a favor de la persona interessada, de presentar un recurs administratiu potestatiu i previ a la via judicial davant un organisme ja existent, com ho és la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD). Pel que fa a les resolucions en matèria d’accés a la informació pública dictades pels comuns o els òrgans i entitats que en depenen, es preveu l’opció, a favor de la persona interessada, de presentar un recurs administratiu potestatiu i previ a la via judicial davant del Consell de Comú o de l’organisme específic a qui s’hagi atribuït aquesta competència, on sempre serà perceptiu i no vinculant l’informe de la CNAAD.

El capítol quart del Títol II, que consta de sis articles, conté la regulació referent a la informació reservada d’Estat, establint-se, a l’article 17, que el Govern únicament pot classificar com a tal la informació la divulgació de la qual pugui afectar algun dels interessos següents: la defensa i seguretat nacional, les relacions internacionals i les obligacions de confidencialitat assumides en mèrits d’acords amb organismes internacionals, la seguretat pública, les relacions amb els coprínceps i els seus serveis, i la política econòmica, financera i monetària. La resta d’articles d’aquest capítol regulen el procediment de classificació de la informació com a reservada d’Estat, les obligacions quant a custòdia i confidencialitat, el termini de la reserva i els supòsits d’aixecament de la classificació.

El capítol cinquè del Títol II, integrat per cinc articles, es refereix a la CNAAD i regula la seva composició, funcions, competències, règim de funcionament i aplicació de les seves resolucions.

El Títol III, integrat per un únic article, l’article 28, estableix les obligacions de declaració de patrimoni a càrrec de les persones definides a l’article 3.3. Al respecte, es disposa que les persones subjectes a aquesta obligació han de formular, tant en el moment d’accedir al càrrec com en el moment de finalitzar-lo, una declaració jurada de patrimoni, relativa als béns i drets propis dels quals són titulars a les dates respectives, de conformitat amb el model que figura a l’Annex de la Llei. Les declaracions de patrimoni s’han de formular i dipositar davant de notari en el termini improrrogable de tres mesos a comptar de la data d’accés al càrrec i de la data de finalitzar-lo, respectivament.

El Títol IV consta de dos capítols. El primer capítol està integrat per tres articles i conté la regulació del govern obert, fonamentat en el diàleg permanent entre l’Administració pública i la ciutadania, en l’avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos de participació i en el retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant els ciutadans derivada de les decisions adoptades a les mesures de foment com també la participació ciutadana en l’elaboració de reglaments. El segon capítol està integrat per quatre articles i regula el dret a la participació ciutadana, remetent a desplegament reglamentari les formes de participació ciutadana no vinculants davant de l’Administració general i els òrgans que en depenen o que estan sota la seva direcció.

Per acabar, la Llei clou amb cinc disposicions addicionals, tres disposicions transitòries i onze disposicions finals.

Les disposicions addicionals es refereixen a la normativa específica en matèria d’accés a la informació pública; a l’obligació del Consell General i dels comuns de dictar els seus respectius codis de conducta i bones pràctiques; a l’obligació de les administracions general i comunals d’implementar tots els recursos adients als efectes de garantir, a les persones amb diversitat funcional, l’accés efectiu a la informació pública; al tractament del gènere en les denominacions referides a persones o càrrecs; i a una bona administració i serveis públics de qualitat.

Les tres disposicions transitòries regulen, respectivament: les normes aplicables a les reclamacions i recursos en curs en matèria d’accés als documents administratius i mentre es constitueix la CNAAD segons la composició prevista a l’article 24; el termini dins el qual les persones que siguin titulars d’algun dels càrrecs previstos a l’article 3.3 han d’efectuar la corresponent declaració de patrimoni; i el termini dins del qual els partits polítics han d’adaptar els seus estatus a les modificacions introduïdes per aquesta Llei a la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Pel que respecta a les disposicions finals, la primera d’elles introdueix modificacions al Codi penal, i més precisament a l’article 377, relatiu a la revelació de secrets, i a l’article 387, relatiu al finançament il·legal de partits polítics. La disposició final segona modifica l’article 42 del Codi de l’administració per tal d’adequar-lo a la regulació prevista per aquesta Llei. La disposició final tercera modifica diversos articles de la Llei del Tribunal de Comptes, als efectes d’incorporar i regular la seva funció de fiscalització de les associacions i agrupacions de persones que, havent concorregut a eleccions, han obtingut representació o continuen participant activament en la vida política al Principat. I la disposició final quarta modifica la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, amb l’objectiu d’ampliar el seu àmbit d’aplicació a les associacions i agrupacions de persones abans referides i d’incloure el deure dels afiliats als partits polítics d’efectuar les declaracions de patrimoni en cas de resultar subjectes a aquesta obligació.

Per altra banda, les disposicions finals cinquena, sisena, setena i vuitena preveuen, respectivament: els terminis dins els quals s’ha d’adaptar la reglamentació actual de la CAAD i procedir a la seva constitució segons la nova composició prevista a la Llei; el termini per a què el Govern presenti al Consell General els Projectes de llei de text consolidat del Codi penal, del Codi de l’administració, de la Llei del Tribunal de Comptes i de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral; el moment en què estaran sotmeses les associacions i agrupacions de persones a les modificacions introduïdes a l’article 23 de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral; i el termini màxim que tenen les entitats enumerades a l’article 3.1 per implementar l’obligació de publicitat activa de la justificació dels preus públics que tinguin establerts.

La disposició final novena encomana als comuns la incorporació al seu marc normatiu de les disposicions relatives al govern obert, entre les que hi figura la relativa a les Iniciatives reglamentàries populars.

I finalment, la disposició final desena informa de les parts de la Llei que tenen caràcter de llei qualificada, i la disposició final onzena estableix la data d’entrada en vigor de la Llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat

1. Aquesta Llei té per objecte:
LesLleis.com

a) ampliar i reforçar la transparència de l’activitat administrativa, així com regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i documentació públiques.
b) establir les obligacions de declaració de patrimoni dels càrrecs polítics electes; els membres i els alts càrrecs del Govern; els ambaixadors al capdavant d’una ambaixada o d’una missió diplomàtica del Principat d’Andorra, els caps de les missions diplomàtiques i els caps de les oficines consulars; els càrrecs directius dels organismes públics, de les entitats parapúbliques i de les societats i entitats associatives i fundacionals públiques, siguin generals o comunals; els membres del Consell Superior de la Justícia i del Tribunal Constitucional; els membres de la carrera judicial i del Ministeri Fiscal; i el Raonador del Ciutadà.


2. La finalitat d’aquesta Llei és establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.
Article 2. Principis de l’activitat administrativa

Les institucions públiques andorranes, les entitats que en depenen i que es troben vinculades a elles, i el personal al seu servei, desenvolupen la seva activitat amb plena subjecció a les lleis i d’acord amb els principis de servei públic, transparència, estricta adequació a les finalitats previstes legalment, imparcialitat i no discriminació.
Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiva

1. Les disposicions del Títol II són d’aplicació a:

a) L’Administració general i els òrgans que estan sota la seva direcció.
b) Els comuns i els òrgans que en depenen.
c) El Consell General, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà, i el Tribunal de Comptes, en relació amb les seves activitats subjectes a dret administratiu.
d) Els organismes públics i les entitats parapúbliques, en relació amb les seves activitats subjectes a dret administratiu i amb exclusió dels col·legis professionals, que es regeixen per la seva pròpia normativa.
e) Les entitats associatives i fundacionals creades per l’Administració general o pels comuns.
f) Les societats públiques, siguin generals o comunals, quan la participació de l’Administració en el seu capital sigui majoritària o suficient per tenir-ne el control.


2. Els tribunals de justícia es regeixen per la seva pròpia normativa, sense que les disposicions referides al Títol II els hi siguin d’aplicació. Igualment, cap dels preceptes d’aquesta Llei s’apliquen als coprínceps, als seus serveis i a les seves actuacions.

3. Les disposicions del Títol III són d’aplicació a:

a) El Síndic, el Subsíndic i els consellers generals.
b) El cap de Govern, els ministres, el cap del Gabinet del Cap de Govern, el secretari general del Govern, els secretaris d’Estat, els altres alts càrrecs segons definits per la Llei del Govern, els ambaixadors mentre estiguin al capdavant d’una ambaixada o d’una missió diplomàtica del Principat d’Andorra, els caps de les missions diplomàtiques i els caps de les oficines consulars.
c) Els cònsols major i menor i els consellers de comú.
d) Els càrrecs directius dels organismes públics, de les entitats parapúbliques i de les societats i entitats associatives i fundacionals públiques, siguin generals o comunals, quan la participació de l’administració en el seu capital sigui majoritària o suficient per tenir-ne el control.
e) El president i els altres membres del Consell Superior de la Justícia, els magistrats, els batlles, el fiscal general i els fiscals adjunts.
f) Els membres del Tribunal Constitucional i el Raonador del Ciutadà.


4. Les disposicions del Títol IV són d’aplicació a l’Administració general i als òrgans que en depenen o que estan sota la seva direcció.

Títol II. Transparència i accés a la informació pública

Capítol primer. Transparència de l’activitat pública i reutilització de la informació

Article 4. Obligacions de publicitat activa

1. Les entitats enumerades a l’article 3.1 han de publicar de manera periòdica i mantenir actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat i que estigui relacionada amb el funcionament i el control de la seva actuació pública. En particular, han de publicar, com a mínim, la informació institucional i organitzativa següent:

a) L’organització, l’estructura administrativa, les funcions i les competències que tenen atribuïdes.
b) L’organigrama actualitzat.
c) La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.
d) La informació general sobre les retribucions de forma agregada per conceptes i per cossos, dels funcionaris i els treballadors públics.
e) Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió de places i promoció de personal.
f) Els convenis i els acords en matèria laboral i sindical.
g) La relació d’alts càrrecs, càrrecs directius i càrrecs de lliure designació i la seva descripció amb el seu perfil i trajectòria professional.
h) El llistat d’entitats dependents i participades, incloent també els organismes públics vinculats.


2. Igualment, les entitats enumerades a l’article 3.1 han de publicar i mantenir actualitzada, com a mínim, la informació sobre planificació i avaluació següent:

a) El catàleg de serveis i les cartes de serveis.
b) Els plans, els programes d’actuació, els seus objectius i dotació pressupostària i les memòries generals.
c) La informació relativa als canals de participació ciutadana i els instruments de participació d’acord amb el que s’estableix en aquesta Llei.
d) Les normes aprovades, acompanyades de les memòries explicatives i justificatives corresponents, les directives, les instruccions i les circulars.
e) El catàleg actualitzat dels procediments administratius relacionats amb l’exercici de les seves competències.


3. Igualment, les entitats enumerades a l’article 3.1 han de publicar i mantenir actualitzada, com a mínim, la informació econòmica i patrimonial següent:

a) Els estats financers i els pressupostos anuals, amb la descripció de les partides pressupostàries i les dades de la seva liquidació, i si escau, els informes d’auditoria i de fiscalització.
b) Una relació de tots els béns immobles edificats i dels equipaments públics de la seva titularitat i el seu ús.
c) Una relació dels altres béns jurídics en règim de cessió, usdefruit o lloguer.
d) La justificació dels preus públics que estiguin establerts, d’acord amb les definicions del terme preus públics establertes en la legislació tributària i comunal vigent.
e) Els quadres d’inversió i amortització de totes les inversions i equipaments, així com qualsevol adquisició o alienació de béns mobles o immobles i les inversions en millora d’aquests sempre que el seu valor sigui igual o superior a 100.000 euros.


4. Igualment, les entitats enumerades a l’article 3.1 han de publicar i mantenir actualitzada, com a mínim, la informació sobre les activitats de contractació pública, convenis i subvencions següent:

a) La relació dels contractes licitats i adjudicats, indicant-ne l’objecte, la durada i l’import.
b) Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.
c) La relació actualitzada de les subvencions, avals i ajuts públics concedits, amb indicació de l’import, objecte, finalitat i beneficiaris. Les dades estadístiques de les subvencions, avals i ajuts públics que es deneguen i el percentatge de sol·licitants que no reben subvenció en cada línia o programa.


5. La informació es publica a la plataforma Govern Obert, a les seus electròniques o a les pàgines web de les entitats previstes a l’article 3.1, de manera accessible, clara i estructurada, i sense perjudici d’altres formes addicionals de publicació que puguin adoptar-se. Aquestes dades s’han de publicar de forma segura i comprensible, i en formats que permetin la seva reutilització i explotació agregada. En cas que es tracti d’informació prèviament publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, es poden indicar les referències del corresponent butlletí per accedir-hi.

6. Les obligacions de publicitat previstes en aquest article s’entenen sense perjudici d’altres disposicions específiques que prevegin un règim més ampli en matèria de publicitat.

7. Són d’aplicació, en el seu cas, les limitacions al dret d’accés a la informació pública previstes als articles 11 i 12. A aquests efectes, quan la informació contingui dades afectades per les referides limitacions, la publicitat únicament pot efectuar-se prèvia dissociació de les dades protegides.
Article 5. Altres subjectes obligats

1. Les persones físiques i jurídiques diferents de les referides a l’article 3.1 que rebin una subvenció pública anual igual o superior a 10.000 euros han de publicar i mantenir actualitzada la següent informació referent a la utilització de la subvenció pública:

a) Els pressupostos anuals acompanyats de les memòries explicatives i justificatives corresponents.
b) Els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat, si escau.


2. Les persones físiques i jurídiques diferents de les referides a l’article 3.1 que rebin una subvenció pública anual igual o superior a 10.000 euros han de publicar una relació actualitzada de les subvencions, ajuts o beques que, al seu torn, tinguin previst convocar en el marc del desenvolupament del seu àmbit d’actuació durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o la finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

3. Les subvencions i els ajuts atorgats sense publicitat ni concurrència quan aquests requisits han estat exceptuats legalment han de ser publicats igualment. En el cas de subvencions i ajuts públics atorgats per motius de vulnerabilitat social, s’ha de preservar la identitat dels beneficiaris.

4. Les bases reguladores de la concessió de subvencions públiques que s’atorguin per un import igual o superior a 10.000 euros han d’incloure l’obligació per part dels beneficiaris de publicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció i administració.

En els supòsits legals en què no s’apliqui un procés de concurrència per atorgar les subvencions, aquesta obligació ha d’estar reflectida en l’acte o el conveni corresponent.

5. El compliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors pot efectuar-se utilitzant els mitjans electrònics posats a la seva disposició per part de l’Administració pública que atorgui les subvencions públiques.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.