Carregant...
 

Llei 29/2017, del 30 de novembre, de modificació Llei 19/2016, del 30 de novembre, intercanvi automàtic informació en matèria fiscal.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:

llei 29/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal

Exposició motius

El Consell General, en la sessió del 30 de novembre del 2016, va aprovar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, que va ser publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, número 77, del 22 de desembre del 2016. Aquesta Llei ha entrat en vigor l’1 de gener del 2017.
LesLleis.com

La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal implementa al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers amb la intenció de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada i aplicant les lleis i les pràctiques respectives de protecció de dades en el tractament de les dades personals intercanviades.

Aquesta Llei regula l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers entre el Principat d’Andorra i altres estats segons el que disposin els respectius acords o convenis internacionals que siguin aplicables. El primer instrument convencional és l’Acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers per millorar el compliment tributari internacional (d’ara endavant, “Acord UE”). L’Acord amb la UE té en compte els avenços fets en el marc de la Unió Europea i de l’OCDE en relació amb l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal. Es va signar el 12 de febrer del 2016 i el Consell General, en la sessió del 20 d’octubre del 2016, va aprovar l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional, que va ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 67, del 16 de novembre del 2016. Complementant la publicació efectuada al núm. 67 del BOPA, del 16 de novembre del 2016, mitjançant l’edicte publicat al núm. 1 del BOPA, del 4 de gener del 2017, es va fer públic que entrava en vigor l’1 de gener del 2017.

L’intercanvi automàtic s’aplicarà amb tots els estats membres de la Unió Europea de manera recíproca. En el pla material, el Protocol d’esmena de l’Acord transforma, i modifica quasi íntegrament, l’acord existent sobre fiscalitat dels rendiments de l’estalvi. L’acord revisat comporta els elements essencials següents: l’intercanvi automàtic d’informació recíproc conforme a la norma comuna de declaració de l’OCDE, la qual s’ha integrat a l’acord sense modificacions, i l’intercanvi d’informació fiscal amb sol·licitud prèvia conforme a l’estàndard OCDE fixat a l’article 5 del Model d’acord d’intercanvi d’informació (Model TIEA) i a l’article 26 del Model de conveni tributari sobre la renda i sobre el patrimoni de l’OCDE (MC OCDE). L’intercanvi espontani d’informació no s’inclou en aquest acord.

La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, també regula l’intercanvi automàtic d’informació basat en altres convenis o acords internacionals que estableixin aquest intercanvi automàtic, sempre que apliquin l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers. Per tant, en segon lloc, la Llei preveu que l’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents (Multilateral Competent Authority Agreement, d’ara endavant, “MCAA”) constitueixi l’instrument multilateral per al possible intercanvi automàtic d’informació amb els estats que formen part del Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal de l’OCDE i del Consell d’Europa (regulat a l’article 6).

L’MCAA implementa l’estàndard per a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. El 3 de desembre del 2015 Andorra va procedir a la signatura de l’Acord i va esdevenir la 75a jurisdicció a signar-lo.

El Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal és resultat del treball conjunt del Consell d’Europa i l’OCDE (d’ara endavant, “Conveni multilateral de l’OCDE”). El 5 de novembre del 2013 Andorra va signar el Conveni i el Consell General, en la sessió del 28 de juliol del 2016, va aprovar el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel Protocol del 2010, que va ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 46, del 12 d’agost del 2016.

Complementant la publicació efectuada al núm. 46 del BOPA, del 12 d’agost del 2016, mitjançant un edicte publicat al núm. 56 del BOPA, del 5 d’octubre del 2016, es va fer públic que el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel Protocol del 2010 entrava en vigor l’1 de desembre del 2016.

El Ministeri de Finances pot concloure acords bilaterals, que el Consell General ha d’aprovar, amb altres estats part del Conveni multilateral de l’OCDE, al marge de l’instrument multilateral que constitueix l’MCAA. L’intercanvi d’informació automàtic amb aplicació d’acords bilaterals requereix igualment que els estats compleixin els requisits exigits en la disposició final primera de la Llei.

El projecte de modificació de Llei conté el desenvolupament de l’apartat primer de la disposició final primera de la Llei, per tal d’incorporar la llista dels estats amb els quals s’intercanviarà automàticament l’any 2018 informació relativa a comptes financers, relativa a l’any 2017, en el marc de l’MCAA mitjançant un annex III.

La llista dels estats, en el marc de l’MCAA, amb els quals es proposa intercanviar automàticament l’any 2018 informació sobre comptes financers relativa a l’any 2017, requereix, d’acord amb l’apartat tercer de la disposició final primera de la Llei l’aprovació per part del Consell General.

La llista de 41 jurisdiccions amb les quals Andorra intercanviarà automàticament informació relativa a comptes financers s’ha fet tenint en compte els instruments internacionals existents en matèria d’intercanvi d’informació amb finalitats fiscals. Per tant, han estat les jurisdiccions que són part de l’acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers per millorar el compliment tributari internacional, les que tenen ratificat i en vigor un acord d’intercanvi d’informació tributària amb el Principat d’Andorra i, per últim, aquelles que tenen ratificat i en vigor un conveni per evitar les dobles imposicions amb una clàusula d’intercanvi d’informació.

La intenció és intercanviar informació automàticament per al 2018 amb les 41 jurisdiccions que figuren a continuació:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.