Carregant...
 

Llei 5/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 d’abril del 2018 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 5/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris

Exposició de motius

El 24 d’abril del 2014, el Consell General va aprovar la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. De llavors ençà, aquesta Llei ha estat modificada tres vegades, en virtut de la disposició final setena de la Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016; de les disposicions finals quarta i cinquena de la Llei 3/2017, del 19 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017, i dels articles 10 a 12 de la Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes.

En concret, la Disposició final cinquena de la Llei 3/2017 va modificar l’article 32 de la Llei 6/2014, relatiu al barem de valoració patrimonial, amb l’objectiu d’establir-ne un sistema de càlcul més senzill, a través de llindars únics assignats als béns immobles, als actius financers i als béns mobles. Al mateix temps, també es van revisar aquests llindars per tal de garantir la sostenibilitat del sistema de pensions de solidaritat, sense deixar de garantir uns ingressos mínims a les persones que ho necessiten, atès que segons es desprèn de l’article 26, apartat 1, de la Llei 6/2014, aquestes pensions s’adrecen a les persones que no disposen de prou recursos per viure.

Posteriorment, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 32 de la Llei 6/2014, segons el qual l’abast dels elements patrimonials considerats en el barem i la determinació de la seva valoració es regulen per reglament, el 26 d’abril del 2017 el Govern va aprovar la modificació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, amb la finalitat de desenvolupar l’article 32 esmentat. En efecte, per preservar l’equitat i la justícia social en l’aplicació d’aquest article, es va establir que per considerar superat el barem de valoració patrimonial, el càlcul del valor dels actius financers i dels béns mobles havia de ser cumulatiu. Al mateix temps, pel que fa a la determinació del valor dels béns mobles, es van fer constar els béns mobles d’ús personal com a no inclosos en el còmput corresponent. Finalment, es va incorporar la regulació del càlcul del valor dels béns immobles en el supòsit de propietats indivises.

Tanmateix, sens perjudici del desenvolupament reglamentari detallat anteriorment, s’ha considerat oportú, per preservar al màxim la seguretat jurídica en una matèria especialment sensible, de traslladar aquest desenvolupament en el contingut mateix de l’article 32 de la Llei 6/2014. És per aquest motiu que es promou aquesta Llei, que es divideix en un article únic que modifica l’article 32 esmentat, i en dos disposicions finals que encomanen al Govern la publicació del text consolidat de la Llei de serveis socials i sociosanitaris i estableixen la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.