Carregant...
 

Llei 28/2018, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la regularització de l’import de les transferències als comuns de l’exercici 2017


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de novembre del 2018 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 28/2018, del 22 de novembre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de la regularització de l’import de les transferències als comuns de l’exercici 2017

Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 26 d’octubre del 2016, va aprovar el Projecte de pressupost per a l’exercici 2017. Tal com es posava de manifest en l’exposició de motius, l’articulat del Projecte de pressupost fixava, en l’apartat segon de l’article primer, la transferència als comuns de l’exercici 2017 en una quantitat de 54.600.000 euros.

Aquest apartat, que figurava igual en les lleis de pressupost dels exercicis 2015 i 2016, tenia rang de llei qualificada per aplicació del que disposa l’article 57.3 de la Constitució del Principat, i es pretenia mantenir-lo per a l’exercici 2017 perquè garantia la sostenibilitat de les finances públiques mentre no s’aprovés la reforma de les transferències, d’acord amb el mandat legal aprovat pel Consell General, que el Govern tenia previst que entrés en vigor a partir de l’1 de gener de l’any 2018.

La disposició final segona de la Llei 15-2015, de modificació de la Llei de transferències als comuns, aprovada per àmplia majoria l’any 2015, encomanava al Govern, amb la participació prèvia dels comuns i del Consell General, de presentar, abans del 31 de desembre del 2017, un projecte de llei amb un nou marc normatiu de transferències i de competències als comuns, d’acord amb el que disposa l’article 80 de la Constitució. Seguint aquest mandat, el Govern va presentar sengles projectes de llei, que van ser acceptats a tràmit parlamentari el 22 d’agost del 2017 i posteriorment van ser aprovats, el 20 d’octubre del mateix any.

La xifra de 54.600.000 euros prevista en el projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2017 situava l’import de les transferències en màxims històrics i havia estat acceptada per tots els comuns. Una prova d’això és que els comuns havien elaborat els pressupostos i els marcs pressupostaris respectius d’acord amb aquesta quantitat.

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017 va ser admès a tràmit parlamentari en data 7 de novembre del 2016, i es va atribuir el caràcter de qualificat a l’apartat 2 de l’article 1 del mateix Projecte.

En la sessió extraordinària del Consell General de data 9 de febrer del 2017, que tenia com a punt únic de l’ordre del dia l’examen i la votació del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2017 –així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General del mateix exercici–, un cop es va acabar el debat i la votació de les reserves d’esmena, es va procedir a debatre i votar les altres parts del text, entre les quals hi havia l’apartat segon de l’article primer de constant referència sobre les transferències als comuns i que havia estat proposat amb rang de llei qualificada.

El resultat de la votació per aprovar l’apartat 2 del primer article del Projecte de llei requeria el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers generals elegits en circumscripció parroquial i la majoria absoluta dels consellers generals elegits en circumscripció nacional, és a dir, com a mínim el vot favorable de vuit consellers generals en cadascuna d’aquestes dos circumscripcions. Un cop acabada la votació, i vist que no es complia la doble majoria, l’apartat 2 del primer article del Projecte de llei va quedar refusat.

Per tant, en no prosperar l’apartat segon de l’article primer del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2017, la Llei qualificada de transferències als comuns, del 4 de novembre del 1993, va esdevenir plenament vigent per a l’exercici 2017.

Tot i no prosperar l’esmentat apartat segon de l’article primer, l’import dels crèdits inicials aprovats a la Llei de pressupost per a l’exercici 2017 per respondre a les transferències als comuns de l’exercici 2017 es va mantenir en la quantitat de 54.600.000 euros. Aquesta quantitat es va liquidar d’acord amb els paràmetres fixats a la Llei qualificada de transferències als comuns, del 4 de novembre del 1993, i que emanen de la mateixa Constitució.

En virtut de l’article 3.5 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 4 de novembre del 1993, el Govern ha d’ajustar o regularitzar l’import de les transferències als comuns un cop el Consell General aprova la liquidació del pressupost de l’Administració general de l’exercici 2016.

En aquest sentit, la memòria i els informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes durant l’any 2017 van ser aprovats per assentiment en la sessió ordinària del Consell General del dia 13 de setembre del 2018. Per tant, la liquidació del pressupost de l’Administració general de l’exercici 2016 ja està aprovada pel Consell General.

El pressupost per a l’exercici 2018 no disposa de crèdits suficients per fer front a aquesta despesa, d’un import de 7.549.486,55 euros, la necessitat i la urgència de la qual fan que no es pugui ajornar fins a l’exercici 2019.

La necessitat i la urgència de la despesa de referència s’expliquen pel fet que el Govern ha d’acomplir l’article 3.5 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 4 de novembre del 1993, que determina que la regularització de l’import de les transferències als comuns s’ha d’efectuar un cop el Consell General aprova la liquidació de comptes del Govern de l’exercici 2016, tenint en compte que la data d’aprovació va ser el 13 de setembre del 2018.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 3 d’octubre del 2018;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.