Carregant...
 

Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2021 ha aprovat la següent:

Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Exposició de motius

La prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme són una prioritat nacional que comporta l’adopció d’iniciatives legislatives de manera periòdica considerant l’evolució dels estàndards adoptats pels organismes internacionals, com el GAFI i el Moneyval, i els compromisos de transposició de normativa de la Unió Europea que deriven de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

En compliment d’aquests compromisos, aquesta Llei i el desenvolupament reglamentari corresponent incorporen a l’ordenament jurídic andorrà les disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE -5a Directiva europea-.

Addicionalment, han estat considerades les recomanacions del GAFI i les observacions del Moneyval en els procediments d’avaluació periòdica del sistema andorrà de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme. En particular, s’ha considerat l’actualització de la Recomanació 15 del GAFI, relativa a les mesures de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme en l’àmbit de les noves tecnologies, que va tenir lloc amb posterioritat a l’aprovació de la 5a Directiva europea, ampliant l’àmbit dels subjectes obligats als proveïdors de serveis vinculats a tot tipus d’actius virtuals sense limitació als proveïdors de serveis de canvi de monedes virtuals per monedes fiduciàries i de serveis de custòdia de moneders electrònics.

Aquesta Llei està estructurada en 24 articles que modifiquen la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i sis disposicions finals.

Entre les modificacions que deriven de la 5a Directiva europea són particularment destacables les següents:

- S’hi incorporen com a subjectes obligats els proveïdors de serveis d’actius virtuals. La Llei delimita l’abast dels actius virtuals d’acord amb els criteris del GAFI, més amplis que els previstos a la dita Directiva. Aquests serveis inclouen l’intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries; l’intercanvi entre una o més formes d’actius virtuals; la transferència d’actius virtuals; la custòdia o l’administració d’actius virtuals o instruments que permeten el control d’actius virtuals; i els serveis financers relacionats amb una emissió o venda inicial d’un actiu virtual per part d’un emissor.
- Es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, en el Registre d’Associacions i en el Registre de Fundacions, i s’elimina la necessitat que les persones sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim. Mitjançant la modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, es completa la transposició de la 5a Directiva PBC en aquest àmbit, ampliant el possible accés a la informació que consti en aquest Registre, fins ara limitat a autoritats competents, als subjectes obligats, a altres persones que acreditin un interès legítim i a les persones que sol·licitin informació relativa a fideïcomisos o instruments jurídics anàlegs que siguin titulars de participacions de control de persones jurídiques.
- Es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats. Les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra declaren en aquest Registre les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat. L’accés a aquesta informació es limita a la UIFAND i a altres autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats.
- Es regula específicament l’accés a la informació sobre propietats immobiliàries a Andorra. La UIFAND i altres autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats accedeixen a la informació i la documentació notarial i cadastral que pugui identificar els propietaris de béns immobles en territori andorrà.


Les disposicions finals adapten la legislació de societats anònimes i de responsabilitat limitada, la legislació de la comptabilitat dels empresaris, la legislació d’associacions i la legislació de fundacions, per regular l’obligació dels beneficiaris efectius de subministrar als registres corresponents tota la informació necessària per identificar-los. Altrament, estan encaminades a optimitzar els procediments administratius, amb l’objectiu de simplificar les relacions entre el ciutadà i l’administració, reduint la càrrega administrativa de les parts, i millorant la qualitat de la informació, amb la finalitat d’agilitzar el tràfic econòmic entre els diferents agents socials en un entorn normatiu caracteritzat per la seguretat jurídica i el respecte als principis del dret.
Article 1. Modificació de l’article 2

Es modifica el títol de l’article, s’incorpora la lletra f) a l’apartat 1, es modifiquen les lletres a) i d) i s’incorporen les lletres i), j) i k) a l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que queden redactats en els termes següents:
LesLleis.com

“Article 2. Subjectes obligats

Aquesta Llei s’aplica als subjectes obligats següents:

1. Subjectes obligats financers, que són les persones físiques o jurídiques que pertanyen a les categories següents:

[…]

f) els proveïdors de serveis d’actius virtuals.


2. Les persones físiques o jurídiques següents, en l’exercici de la seva activitat professional:

a) els auditors, comptables externs i assessors fiscals i qualsevol altra persona que es comprometi a prestar, directament o a través de tercers amb els quals aquesta altra persona estigui relacionada, ajuda material, assistència o assessorament en qüestions fiscals com a activitat empresarial o professional principal;


[…]

d) els agents immobiliaris que duguin a terme activitats relacionades amb la compravenda d’immobles, i també els agents immobiliaris quan actuïn com a intermediaris en l’arrendament de béns immobles, però només en relació amb transaccions per a les quals el lloguer mensual sigui igual o superior a 10.000 euros;


[…]

i) les persones que comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris en el comerç d’obres d’art, també quan aquesta activitat es dugui a terme en galeries d’art i cases de subhastes, quan l’import de la transacció o d’una sèrie de transaccions relacionades sigui igual o superior a 10.000 euros;
j) les persones que emmagatzemin obres d’art, comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris en el comerç d’obres d’art quan aquesta activitat es dugui a terme en zones franques, quan l’import de la transacció o d’una sèrie de transaccions sigui igual o superior a 10.000 euros.”
k) els gestors de les zones franques, i els operadors que hi estiguin establerts.

Article 2. Modificació de l’article 3

Es modifiquen la lletra b) de l’apartat 3, les lletres f) i i) de l’apartat 6 i l’apartat 14, i s’incorporen els apartats 20 i 21 a l’article 3 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que queden redactats en els termes següents:

“Article 3. Definicions

[…]

3. […]

b) En el cas dels fideïcomisos, totes les persones següents:
i) el fideïcomitent o fideïcomitents;
ii) el fideïcomissari o fideïcomissaris;
iii) el protector o protectors, si n’hi ha;
iv) els beneficiaris; o quan els beneficiaris del fideïcomís o l’instrument jurídic anàleg encara estiguin per designar, la categoria de persones en benefici de la qual s’ha creat o actua principalment el fideïcomís o instrument jurídic anàleg;
v) qualsevol altra persona física que exerceixi en últim terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o indirecta o a través d’altres mitjans.


[…]

6. […]

f) membres del Tribunals de Comptes, tribunals de comptes estrangers, membres dels consells de bancs centrals o similars;


[…]

i) directors, directors adjunts i membres del consell d’administració, o funció equivalent, d’organitzacions internacionals.


Les organitzacions internacionals acreditades a Andorra han d’elaborar i mantenir actualitzada una llista d’aquestes funcions públiques importants i mantenir-la a disposició de la UIFAND.

[…]

14. Diner electrònic: segons es defineix a l’apartat 16 de l’article 3 de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic. Aquesta definició no inclou:

i) el valor monetari emmagatzemat als instruments de pagament a què es refereix la lletra k) de l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 8/2018;
ii) el valor monetari emmagatzemat utilitzat per executar les operacions a què es refereix la lletra l) de l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 8/2018.


[…]

20. Actius virtuals: qualsevol representació digital de valor que es pot intercanviar o transferir digitalment i que pot ser utilitzada per efectuar pagaments o com a inversió.

21. Proveïdors de serveis d’actius virtuals: qualsevol persona física o jurídica que desenvolupa una o més de les activitats o operacions següents per a o per compte d’una altra persona física o jurídica:

i) intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries;
ii) intercanvi entre una o més formes d’actius virtuals;
iii) transferència d’actius virtuals;
iv) custòdia o administració d’actius virtuals o instruments que permeten el control d’actius virtuals;
v) participació en serveis financers relacionats amb una emissió o venda inicial d’un actiu virtual per part d’un emissor i prestació d’aquests serveis.”

Article 3. Modificació de l’article 4

S’incorporen les lletres g) i h) a l’apartat 2, es modifica la lletra d) i s’incorporen les lletres e) i f) a l’apartat 3, i s’incorpora l’apartat 4 a l’article 4 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que queden redactats en els termes següents:

“Article 4. Valoració del risc per part de les autoritats

[…]

2. […]

g) informar, si escau, els organismes i les institucions nacionals i internacionals que corresponguin sobre l’estructura institucional i els procediments generals del seu sistema de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, incloent-hi la UIFAND, les autoritats tributàries i el Ministeri Fiscal, així com els recursos humans i financers assignats, en la mesura que aquesta informació estigui disponible;
h) informar, si escau, els organismes i les institucions nacionals i internacionals que corresponguin sobre els esforços i recursos nacionals (capital humà i pressupost) utilitzats en la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.


[…]

3. […]

d) dades relatives al nombre de sol·licituds d’informació transfrontereres que la UIFAND i altres autoritats competents hagin efectuat, rebut, denegat i contestat, totalment o parcialment, desglossades per país;
e) recursos humans assignats a la UIFAND i a l’Autoritat Financera Andorrana per exercir les seves competències;
f) nombre d’actuacions de supervisió in situ i altres actuacions de supervisió no presencials, nombre d’infraccions identificades mitjançant actuacions de supervisió i sancions i mesures administratives aplicades per la UIFAND o altres autoritats competents.


4. La UIFAND informa del resultat de l’avaluació de riscos els organismes internacionals pertinents. La UIFAND divulga a la seva pàgina web un resum de les avaluacions que no inclou informació confidencial.”
Article 4. Modificació de l’article 7

Es modifica l’article 7 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que queda redactat en els termes següents:

“Article 7. Prohibició d’anonimat de comptes, llibretes d’estalvi, caixes de seguretat i de pagaments efectuats amb targetes de prepagament.

Queden prohibits els comptes, les llibretes d’estalvi i les caixes de seguretat anònims o amb noms ficticis. No s’accepten en territori andorrà pagaments efectuats mitjançant targetes de prepagament anònimes.”
Article 5. Modificació de l’article 8

S’incorpora la lletra h) a l’article 8 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que queda redactada en els termes següents:

“Article 8. Obligació de practicar mesures de diligència deguda

[…]

h) en el cas de proveïdors de serveis d’actius virtuals, les operacions ocasionals que generen l’aplicació de mesures de diligència deguda són les que tenen un valor igual o superior a 1.000 euros.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.