Carregant...
 

Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació Image

1. Aquest Reglament regula el registre de persones que operen al Principat d’Andorra i gestionen relacions o acords fiduciaris de qualsevol tipus, fideïcomisos o trusts, fundacions públiques o privades estrangeres o qualsevol altre vehicle anàleg, estiguin o no subjectes al dret andorrà, en els termes que estableix l’apartat 6 de l’article 68 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

El registre s’anomena Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs.

2. Tenen la consideració d’instruments jurídics anàlegs als fideïcomisos o trusts, a efectes d’aquest Reglament, les relacions o els acords fiduciaris de qualsevol tipus, altres vehicles anàlegs i les estructures jurídiques similars a què es refereix l’article 3 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

3. Les disposicions d’aquest Reglament no són aplicables a les persones que gestionen fundacions constituïdes d’acord amb la legislació andorrana, que es regeixen per la seva legislació específica i, en particular, pel Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques.

Mostra redacció anterior, vigent del 14/02/2019 a l’01/06/2022
Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el registre de persones que operen al Principat d’Andorra i gestionen relacions o acords fiduciaris de qualsevol tipus, fideïcomisos o trusts, fundacions públiques o privades estrangeres o qualsevol altre vehicle anàleg, estiguin o no subjectes al dret andorrà, en els termes que estableix l’apartat 6 de l’article 68 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.
LesLleis.com

El registre s’anomena “Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs”.

2. Tenen la consideració d’instruments jurídics anàlegs als fideïcomisos o trusts, a efectes d’aquest Reglament, les relacions o els acords fiduciaris de qualsevol tipus, altres vehicles anàlegs i les estructures jurídiques similars a què es refereix l’article 3 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

3. Les disposicions d’aquest Reglament no són aplicables a les persones que gestionen fundacions constituïdes d’acord amb la legislació andorrana, que es regeixen per la seva legislació específica i, en particular, pel Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques.

Modificat l’apartat 1 per l’article 1 del Decret 215/2022, del 25 de maig del 2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019.


Article 2. Organització del Registre

El Registre està adscrit al Ministeri de Finances i té caràcter unitari per a tot el territori nacional.
Article 3. Persones obligades a inscripció i subministrament d’informació al Registre

1. Les obligacions d’inscripció i subministrament d’informació que regula aquest Reglament són aplicables a qualsevol persona, resident o no, que dugui a terme l’activitat de gestió a què es refereix l’article 1, sigui professional o no.

Als efectes d’aquest Reglament, aquestes persones són anomenades persones obligades.

2. Tenen la consideració de prestadors de serveis que operen al Principat d’Andorra, a efectes d’aquest Reglament, els prestadors de serveis residents al Principat d’Andorra en tot cas i els no-residents quan estableixen relacions de negoci o adquireixen actius immobiliaris al territori andorrà en nom de fideïcomisos o trusts i instruments jurídics anàlegs.

3. Les persones obligades que operen al Principat d’Andorra i no tenen la condició de residents estan obligades a designar un representant que sigui resident al Principat d’Andorra per tal de complir les seves obligacions legals i atendre els possibles requeriments d’informació de les autoritats competents.
Article 4. Beneficiaris efectius

Tenen la consideració de beneficiaris efectius, a efectes d’aquest Reglament, els així definits a l’article 3 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.