Carregant...
 

Decret 215/2022, del 25 de maig del 2022


Decret 215/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019.

Exposició de motius

La Llei 37/2021 ha modificat la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, incorporant a l’ordenament jurídic andorrà les disposicions de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, del 30 de maig del 2018, per la qual es modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de l’ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les directives 2009/138/CE i 2013/36/UE –5a Directiva europea.
LesLleis.com

La transposició completa d’aquestes disposicions en compliment dels compromisos de transposició normativa que deriven de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea requereix modificar el Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019.

Amb aquesta modificació reglamentària es completa la transposició de la 5a Directiva, principalment, ampliant el possible accés a la informació que consti en aquest Registre, fins ara limitat a autoritats competents, als subjectes obligats, a altres persones que acreditin un interès legítim i a les persones que sol·licitin informació relativa a fideïcomisos o instruments jurídics anàlegs que siguin titulars de participacions de control de persones jurídiques.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 25 de maig del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.