Carregant...
 

Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 de juliol del 2022 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

Exposició de motius

El 29 de juny del 2011 es va signar l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, que va entrar en vigor l’1 d’abril del 2012. Aquest Acord dona el dret a Andorra d’utilitzar l’euro com a moneda oficial i d’encunyar una certa quantitat d’euros andorrans a partir del 2014. Mitjançant l’Acord monetari, Andorra es va comprometre a reprendre el cabal de la UE relatiu a la prevenció del blanqueig de capitals, la prevenció del frau i de la falsificació, normes sobre els bitllets i les monedes d’euro, legislació en matèria bancària i financera, i legislació sobre recopilació d’informació estadística. La normativa en qüestió s’implementa a Andorra segons els terminis acordats entre Andorra i la UE en el marc del Comitè Mixt existent a aquest efecte. En aquest òrgan, amb caràcter anual, se celebra una reunió entre membres de la delegació andorrana i l’europea la finalitat de la qual es fonamenta a supervisar quin és l’estat de transposició dels actes normatius que formen l’annex de l’Acord monetari, així com l’aprovació dels terminis de transposició i l’adequació dels nous actes que s’hi van integrant.

En aquest sentit, mitjançant la Decisió de la Comissió del 6 de març del 2014 per la qual s’actualitza l’annex de l’Acord monetari entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra (2014/C 73/04), es va incloure la Decisió del Banc Central Europeu BCE/2013/10, del 19 d’abril del 2013, sobre les denominacions, les especificacions, la reproducció, el bescanvi i la retirada dels bitllets d’euro. Aquest acte legal es va transposar mitjançant, d’una banda, l’aprovació, per part del Consell General, de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, i, d’altra banda, l’aprovació, per part del Govern, del Decret pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Així mateix, amb data 4 de juliol del 2018 es va publicar al BOPA la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). Amb aquesta norma, entre altres aspectes, es va modificar la denominació d’aquest organisme de supervisió i control. A partir d’aquest moment, l’INAF es passa a anomenar AFA (Autoritat Financera Andorrana). Aquesta modificació va implicar l’actualització de la llei de l’euro i del seu reglament de desenvolupament, atès que calia adaptar les referències que es feia a aquest organisme de conformitat amb la seva nova denominació.

Posteriorment, mitjançant la Decisió (UE) 2020/36 de la Comissió, del 15 de gener del 2020, per la qual es modifica l’annex de l’Acord monetari entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra, s’ha inclòs al referit annex la Decisió (UE) 2019/669 del Banc Central Europeu, del 4 d’abril del 2019, per la qual es modifica la Decisió BCE/2013/10 sobre les denominacions, les especificacions, la reproducció, el bescanvi i la retirada dels bitllets d’euro.

Consegüentment, aquesta Llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea té com a finalitat adaptar l’ordenament jurídic andorrà als canvis normatius que s’imposen en l’àmbit de la Unió Europea.

Es tracta de modificacions que afecten principalment el redactat dels articles 25, 30 i 52. En concret, la modificació de l’article 25 incorpora els canvis duts a terme pel Banc Central Europeu en relació amb la segona sèrie de bitllets d’euro, que exclou els bitllets de la denominació de cinc-cents (500) euros.

Les modificacions als article 30 i 52, referents al bescanvi de bitllets d’euro autèntics deteriorats i a la taxa de tractament de bitllets, respectivament, doten de més concreció el contingut d’ambdós preceptes.

Per altra banda, s’introdueixen per mitjà de la disposició final tercera tres modificacions de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. En concret, el primer canvi es duu a terme per poder fer efectiva la transposició del Reglament (UE) 2019/630 del Parlament Europeu i del Consell, del 17 d’abril del 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013, respecte a la cobertura mínima de pèrdues derivades d’exposicions dubtoses (que es preveu transposar majoritàriament mitjançant la modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018). En aquest sentit, cal introduir l’obligatorietat de deducció de la insuficiència de cobertura d’exposicions dubtoses dels fons propis regulatoris, afegint una nova lletra l a l’apartat 1 de l’article 30, en què es regulen precisament les deduccions en els elements del capital de nivell 1 ordinari, així com modificar l’especificació del càlcul del valor d’exposició, previst en l’article 65 de la Llei 35/2018, perquè tingui en compte aquestes insuficiències de cobertura d’exposicions dubtoses. La segona modificació consisteix en la introducció del requisit d’un rati de palanquejament mínim del 3% a l’article 46 sobre requisits de fons propis per tal d’equiparar els requisits de fons propis de les entitats bancàries i empreses d’inversió andorranes als estàndards europeus. Per últim, la tercera modificació consisteix en la introducció del requisit de finançament estable, pel qual les entitats han de disposar d’un finançament estable disponible per cobrir el 100% del finançament estable requerit.

Aquesta disposició final tercera també inclou correccions d’errates i errors de referències de la transposició inicial de la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, així com del Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de juny del 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012.

Cal tenir en compte que la transposició d’aquest Reglament, i per extensió, la modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, deriven de les obligacions d’actualització i transposició de normativa europea que es desprenen de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.

Finalment, s’introdueixen per mitjà de la disposició final quarta les modificacions a la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, a l’efecte d’incorporar a l’ordenament jurídic andorrà les disposicions del Reglament (UE) 2018/1672 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d’octubre del 2018, relatiu als controls d’entrada o sortida d’efectiu de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1889/2005 (Reglament 2018/1672). El conjunt de les modificacions s’estructuren en 7 punts que modifiquen els capítols primer i vuitè de la llei.

En primer lloc, s’amplia la definició de “diners en efectiu” i s’incorporen les definicions de “portador” i de “diners en efectiu no acompanyats”.

En segon lloc, es regula amb més detall el règim de declaració dels diners en efectiu acompanyats per part dels portadors d’una suma de diners en efectiu igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera que entrin o surtin del Principat d’Andorra.

En tercer lloc, es regula específicament l’obligació d’informar de les entrades o sortides del Principat d’Andorra d’un import de diners en efectiu no acompanyats igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

En quart lloc, s’amplien les facultats de control i d’inspecció del Cos de Duana per tal de comprovar el compliment de l’obligació de declarar els diners en efectiu acompanyats i d’informar dels diners en efectiu no acompanyats.

En cinquè lloc, es regula amb detall el règim d’intervenció temporal de diners en efectiu quan no s’hagi complert amb l’obligació de declarar els diners en efectiu acompanyats o d’informar dels diners en efectiu no acompanyats o quan existeixin sospites de que els diners en efectiu, independentment del seu import, estiguin vinculats amb el blanqueig de diners o valors, els seus delictes subjacents, o amb el finançament del terrorisme.

En sisè lloc, es modifica el règim del registre i tractament de la informació obtinguda pel Cos de Duana, així com la tramesa i posada a disposició d’aquesta informació a la UIFAND i a la Policia.

Per últim, es modifica el règim sancionador ampliat als incompliments de l’obligació d’informar dels diners en efectiu no acompanyats.

Capítol únic. Modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea

Article 1. Modificació de l’article 25 de la Llei 17/2013

Es modifica l’article 25 de la Llei 17/2013, el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 25. Denominacions i requisits dels bitllets d’euro

Els bitllets d’euro de la primera sèrie han d’incloure set denominacions d’entre cinc (5) euros i cinc-cents (500) euros. Els bitllets d’euro de la segona sèrie han d’incloure sis denominacions d’entre cinc (5) euros i dos-cents (200) euros. Tots els bitllets d’euro han de representar el tema “Anys i estils d’Europa”, amb els requisits bàsics determinats al reglament que desenvolupa aquesta Llei.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.