Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades


Exposició de motius

El 14 d’abril del 2004 el Consell General va aprovar la Llei 5/2004 del Codi de Duana amb la finalitat d’unificar i harmonitzar conceptes jurídics i procediments de despatx de mercaderies.

Tenint en compte els compromisos internacionals que el Principat d’Andorra ha adquirit en l’àmbit dels intercanvis comercials amb la signatura de l’Acord d’Unió Duanera, del 28 de juny de 1990, i el seu desenvolupament per les decisions del Comitè Mixt CE-Andorra, especialment la 1/2003, l’evolució de la legislació comunitària en matèria duanera i la necessitat d’adaptar els procediments de despatx de mercaderies a la realitat del tràfic comercial nacional, convé establir un marc reglamentari que desenvolupi les altres destinacions duaneres, les destinacions particulars i les operacions privilegiades.

A proposta de la ministra de Finances, el Govern, en la sessió del 2 de març del 2005, aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana – Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades.
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, que entrarà en vigor al cap de dos mesos de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana - Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades

Títol I. Camp d’aplicació

Article 1
Definició
1. Aquest Reglament defineix les altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades pel que fa a les mercaderies de tots els països dels capítols 1 a 97 del Sistema Harmonitzat, sense perjudici de les disposicions en vigor en tot moment en l’àmbit de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea, del 28 de juny de 1990.

2. S’entén per Codi, la Llei 5/2004 del Codi de Duana del 14 d’abril.

Títol II. Les altres destinacions duaneres

Capítol 1. L’exportació

Article 2
Modalitats
Les disposicions que regeixen el règim de l’exportació es poden aplicar a partir de la data d’acceptació de la declaració de posada sota el règim feta pel despatx de duana davant del qual s’ha dipositat la declaració, i aquesta serveix també perquè el despatx de duana de sortida efectuï les formalitats necessàries de conformitat amb l’article 4, apartat 2.
Article 3
Procediment
1. Quan la declaració d’exportació es fa sobre la base d’un document administratiu únic, s’han d’utilitzar els exemplars previstos a l’annex número 1 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana – Disposicions aplicables a les mercaderies introduïdes al territori duaner del Principat d’Andorra fins que hagin rebut una destinació duanera.

2. El despatx de duana davant del qual s’ha dipositat la declaració d’exportació (despatx de duana d’exportació) posa el seu segell a la casella A, que té reservada, i omple, si escau, la casella D.

3. El despatx de duana atorga el dret a disposar, conserva l’exemplar 1, i torna a la persona interessada els exemplars que preveu l’annex número 1 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana - Disposicions aplicables a les mercaderies introduïdes al territori duaner del Principat d’Andorra fins que hagin rebut una destinació duanera.
Article 4
Despatx de sortida
1. S’entén per despatx de duana de sortida:
LesLleis.com

a) El despatx de duana competent per aplicar la reglamentació duanera en el marc d’un contracte de transport únic a destinació d’un país estranger, per autoritats de correus o per companyies aèries, per a les mercaderies exportades per correu o per via aèria.
b) L’últim despatx de duana abans de la sortida de les mercaderies fora del territori duaner del Principat d’Andorra per a les mercaderies exportades mitjançant altres vies o en altres circumstàncies no cobertes en el punt a).


2. El despatx de duana de sortida s’assegura que les mercaderies presentades corresponen a les mercaderies declarades i comprova la sortida física de les mercaderies.

3. Quan el despatx de duana de sortida constata una diferència entre la mercaderia presentada i la mercaderia declarada pel que fa a la seva naturalesa, quantitat o valor a l’exportació, s’oposa a la sortida d’aquesta mercaderia fins que no es compleixin les formalitats d’exportació, sense perjudici de la imposició de les sancions escaients per la comissió d’infracció a l’exportació, d’acord amb el que disposa el títol XII del Codi.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.