Carregant...
 

Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Definicions

Als efectes del Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics s’entén per:

Avaluació d’impacte ambiental: conjunt d’estudis tècnics que han de permetre mesurar tots els efectes sobre el medi ambient i preveure, en conseqüència, les adequacions dels projectes i les mesures preventives, correctores o de compensació adequades per assegurar el màxim respecte dels factors mediambientals i humans.
Cabal mitjà mensual: mitjana mensual dels cabals mitjans diaris.
Cabal mitjà anual: mitjana dels cabals mensuals d’un any.
Cabal mitjà interanual: mitjana dels cabals anuals d’un període pluarianual donat.
Cabal ecològic: cabal necessari per garantir l’evolució biològica natural de les poblacions de la flora i la fauna aquàtiques.
Cabal ecològic mínim: dècima part del cabal mitjà interanual.
Curs d’aigua: tot aquell corrent d’aigua natural, continu o intermitent, de cabal variable.
Derivació: separar una part de l’aigua d’un curs o d’una massa d’aigua.
Llera: llit d’un riu; espai per on discorren les aigües d’un riu.
Llit major: espai per on discorren les aigües en període de crescuda o en l’avinguda de 100 anys.
Llit menor: espai per on discorren les aigües en període normal.
Marge: espai que comprèn els deu primers metres de terreny que llinda amb la llera d’un curs o una massa d’aigua.
Massa d’aigua: tota aquella acumulació d’aigua superficial o subterrània, permanent o temporal.
Obra: tota acció, instal·lació, activitat, treball o projecte que modifiqui el cabal, la qualitat analítica, la llera o el marge d’un curs o d’una massa d’aigua.
Pesca elèctrica: tècnica de pesca, amb objectius científics, reservada únicament a especialistes, que consisteix a crear un camp elèctric dins de l’aigua per minimitzar l’activitat dels peixos i poder-los capturar i manipular sense danys.
Transvasament: passar aigua d’un curs o d’una massa d’aigua a un altre curs o massa d’aigua.
Zona d’apreciació dels impactes extensius: longitud d’un curs o d’una massa d’aigua on s’aprecien els diferents impactes extensius.
Zona humida: superfície amb sòl humit o coberta d’aigua, inundada o saturada d’aigua, sigui de règim natural o artificial, permanent o temporal. Inclou les zones d’aigües estancades amb vegetació estrictament aquàtica, les comunitats amfíbies de les vores de masses d’aigua o de basses temporals, les comunitats fontinals i d’escolaments carbonatats, les aigües corrents que comporten tant comunitats aquàtiques com vegetació de ribera, les landes humides, les comunitats de sòls rics profunds i humits (megafòrbies), les lleres forestals higròfiles, les torberes i patamolls, els prats higròfils de Molinia caerulea sobre sòls calcaris.

Article 2 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Article 2. Classificació

1. Les obres en els cursos o en les masses d’aigua que afecten els hàbitats aquàtics sotmeses a autorització es classifiquen en obres del tipus A relacionades a l’annex I i obres del tipus B relacionades a l’annex II.

2. Les obres, públiques o privades, relacionades a l’annex I es regulen pel capítol segon del Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics.

3. Les obres, públiques o privades, relacionades a l’annex II es regulen pel capítol tercer d’aquest Reglament.

4. Les obres relacionades als annexos I i II estan sotmeses a les disposicions comunes previstes en el capítol cinquè d’aquest Reglament.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Capítol segon Image


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Capítol segon. Procediment d’autorització de les obres del tipus A

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Article 3 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Article 3. Tramitació de les sol·licituds

Per autoritzar les obres relacionades a l’annex I d’aquest Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics s’han de dur a terme els tràmits i complir els requisits que estableix el Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, del 25 de juliol del 2001, amb les especificacions que consten en aquest capítol.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Article 4 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Article 4. Documentació tècnica

L’avaluació de l’impacte ambiental, el Pla de restauració i el Pla de vigilància han de contenir, a més a més de les indicacions establertes en el Reglament del 25 de juliol del 2001, les especificacions referides al medi aquàtic que, respectivament, es detallen en els annexos III, IV, V i VI d’aquest Reglament.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.