Carregant...
 

Reglament de modificació del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà (Text refós per LesLleis.com)


Article 1 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 16/05/2013 al 28/02/2024
Article 1

Es modifica l’article 11, que queda redactat com segueix:

Article 11

1. Sense perjudici del que disposin les respectives ordinacions comunals i altres disposicions que regulin l’explotació dels recursos hídrics, tota persona física o jurídica, pública o privada, que exploti recursos hídrics per oferir un subministrament d’aigua destinada al consum humà, té l’obligació d’obtenir una autorització administrativa.

2. Per obtenir l’autorització per explotar un recurs hídric destinat al proveïment d’aigua per a consum humà, cal presentar una sol·licitud mitjançant un imprès oficial, adreçada al Servei de Tràmits segons el formulari establert en l’annex V d’aquest Reglament, degudament acompanyada de la documentació que s’hi esmenta.

3. La sol·licitud amb la documentació adjunta compon l’expedient administratiu.

4. En cas que no s’hagi presentat la documentació necessària o que els òrgans competents considerin que la documentació aportada no és suficient o correcta, s’insta el sol·licitant perquè, en el termini màxim de deu dies, aporti la documentació complementària o un nou expedient.

5. En el cas que en aquest termini no es presenti la documentació complementària requerida o un nou expedient, en el termini de dos mesos, s’arxivarà l’expedient.

6. Els establiments que tinguin la consideració de bordes rurals segons la normativa que els sigui d’aplicació, que no tinguin accés a una xarxa d’abastament autoritzada i que hagin d’explotar altres recursos hídrics, queden exemptes de sol·licitar aquesta autorització administrativa. No obstant això, cal que la mateixa autoritat, seguint el mateix procediment, els aprovi un projecte que garanteixi que l’aigua subministrada en aquests establiments compleix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, segons l’establert a l’annex VII d’aquest Reglament.”

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament, del 21 de febrer del 2024, relatiu a les condicions d’autorització de l’explotació de les captacions d’aigua destinades al consum humà.


Article 2

L’annex I del Decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, del 17 d’octubre del 2007, queda modificat segons s’indica a l’annex I d’aquesta norma.
Article 3 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 16/05/2013 al 28/02/2024
Article 3

L’annex V del Decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, del 17 d’octubre del 2007, queda substituït pel contingut de l’annex II d’aquesta norma.

Derogat per la disposició derogatòria del Reglament, del 21 de febrer del 2024, relatiu a les condicions d’autorització de l’explotació de les captacions d’aigua destinades al consum humà.Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.