Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi


En virtut de la Llei 16/2013, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es va regular per primera vegada una nova autorització de residència i treball per compte propi, a fi d’adaptar la norma immigratòria a les disposicions de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, que posteriorment ha estat modificada per la Llei 26/2013, del 19 de desembre. En aquest context, en aplicació de l’apartat 12 de l’article 23 i de l’article 38 ter de la Llei 9/2012, tal com han estat modificats o addicionats per la Llei 16/2013, el Govern, en les sessions del 20 de novembre del 2013 i del 2 d’abril del 2014, va aprovar dues quotes generals successives d’autoritzacions de residència i treball per compte propi.

El darrer contingent de quota aprovat ascendia a 250 autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, 50 de les quals per a professionals liberals. Atès que des d’ençà, el contingent esmentat s’ha gairebé esgotat, la qual cosa corrobora la necessitat que existia de regular aquest nou tipus d’autorització vinculada a la inversió estrangera al nostre país, convé fixar un nou contingent de quota d’un mateix abast. En efecte, d’aquesta manera se segueix fomentant i fent possible la inversió estrangera, amb efectes positius per al mercat de treball nacional i l’afavoriment de la cohesió social, tal com mana l’article 23 de la Llei 9/2012.

Aquest Reglament es divideix en quatre articles que en fixen l’objecte; determinen el nombre total i desglossat de les autoritzacions que fan l’objecte de la quota general que s’aprova, així com les condicions de la concessió; regulen els visats, i estableixen els requisits per a la renovació de les autoritzacions. També consta d’una disposició derogatòria que dimana del fet que el contingent de quota que era objecte del darrer Reglament vigent en aquesta matèria no s’ha esgotat totalment.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 22 d’octubre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.