Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional


Exposició de motius

La renovació i la millora del parc automobilístic és una de les mesures més eficients per aconseguir un estalvi energètic amb efectes positius en matèria ambiental i de seguretat viària.
LesLleis.com

L’any 2014, el Govern va aprovar el primer Reglament d’ajuts per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic. El programa associat al Reglament atorgava ajuts econòmics per a l’adquisició de vehicles nous energèticament eficients, adquisició associada o no al desballestament d’un vehicle.

L’any 2015, després de derogar el primer Reglament, el Govern va aprovar un segon Reglament d’ajuts per a la millora de la seguretat del parc automobilístic. El programa associat al Reglament atorgava ajuts econòmics per al desballestament d’un vehicle associat a la compra d’un vehicle nou. Aquest programa queda derogat amb l’aprovació del programa d’ajuts per enguany.

Aquest any 2016, amb l’aprovació de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, el Govern vol promoure la mobilitat elèctrica i els vehicles energèticament eficients. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest Reglament es crear el nou programa per al 2016, d’ajuts econòmics per a l’adquisició d’un vehicle nou o d’ocasió de mobilitat elèctrica (elèctric pur, d’autonomia estesa o híbrid endollable), per al desballestament d’un vehicle associat a aquesta adquisició i també d’ajuts per al desballestament d’un vehicle associat a la compra d’un vehicle nou energèticament eficient. S’entén per vehicle de mobilitat elèctrica, aquell vehicle que es propulsa exclusivament amb energia elèctrica durant un mínim de quinze quilometres.

Aquests ajuts es preveuen compartits, en el sentit que les empreses del sector de l’automòbil registrades a Andorra amb l’activitat de venda de vehicles i que es vulguin acollir al programa, podran participar-hi sempre que aportin ajuts per a l’adquisició de vehicles de mobilitat elèctrica o per al desballestament d’un vehicle associat a la compra d’un vehicle nou energèticament eficient.

El programa estableix els requisits que han de complir els vehicles per comprar o per desballestar per ser subvencionables, així com els imports dels ajuts, tenint en compte la disponibilitat pressupostària del Govern perquè se’n pugui beneficiar el major nombre de persones físiques o jurídiques.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern en la sessió del 6 d’abril del 2016, a proposta del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. L’objecte d’aquest Reglament és establir i regular els criteris, els requisits i els procediments necessaris per accedir als ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica, la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic, amb la finalitat de potenciar una disminució del consum energètic i contribuir així a una millora del parc automobilístic, de la qualitat mediambiental i a un augment de la seguretat viària.

2. Amb aquesta finalitat, el Govern ha elaborat el programa amb el qual s’atorguen ajuts econòmics per a l’adquisició de vehicles nous o d’ocasió de mobilitat elèctrica (elèctrics purs, d’autonomia estesa o híbrids endollables). Aquests ajuts poden ser complementats amb ajuts econòmics per al desballestament, si la persona sol·licitant, a més d’adquirir aquest tipus de vehicle, en desballesta un.

També amb aquest programa, s’atorguen ajuts econòmics per al desballestament de vehicles, sempre que la persona que sol·licita aquest tipus d’ajut estigui tramitant una sol·licitud d’adquisició d’un vehicle nou de gasoil, gasolina o híbrid no endollable, energèticament eficient.

3. En tots els casos, tant el vehicle que s’adquireix com el vehicle que es desballesta han de reunir els requisits d’aquest Reglament i els de l’edicte d’obertura de convocatòria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.