Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de PoliciaL’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, del Cos de Policia, estableix que el Cos de Policia s’estructura en diferents serveis en funció de les missions que té encomanades, i que el Govern aprova l’estructura presentada pel ministre titular d’interior a proposta del director del Cos, d’acord amb les facultats organitzatives que li corresponen. Pel que fa a la creació dels òrgans i els serveis necessaris per al desenvolupament i la millora de les tasques policials referides a la coordinació, la informació, la consulta i l’assessorament del Cos de Policia, malgrat que l’article 35 de la Llei esmentada atribueix aquesta competència al ministeri encarregat d’interior, també fa palès que aquesta creació s’ha de fer per la via reglamentària.

Per aquest motiu, en ocasió de la nova estructuració del Govern i del Ministeri de Justícia i Interior que es va aprovar en virtut dels decrets de l’1 d’abril del 2015 i del 6 de maig del 2015, respectivament, i per dotar el Cos de Policia d’una seguretat jurídica més gran, el mateix 6 de maig del 2015 es va promoure el primer Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia.
LesLleis.com

No obstant això, des d’ençà s’han portat a terme diferents processos de provisió de places vacants de comandaments del Cos de Policia que han fet possible cobrir alguns llocs de treball d’aquestes característiques que es trobaven vacants. Al mateix temps, l’experiència pràctica evidenciada durant el darrer any aconsellen fer algunes modificacions en l’estructura orgànica del Cos per adaptar-la a les necessitats actuals i als reptes canviants als quals els seus membres han de fer front en l’acompliment de les funcions que tenen encomanades. Així, esdevé necessari, d’una banda, canviar puntualment l’estructura de la Unitat de Seguretat Ciutadana, amb la creació de dos grans grups de seguretat ciutadana que es divideixen cadascun d’ells en dos subgrups, i, d’altra banda, modificar la composició de gairebé totes les unitats en què s’estructuren les àrees del Cos de Policia.

Per tant, es promou un nou Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia que, si bé incorpora les novetats i els canvis esmentats anteriorment, s’estructura tanmateix igual que el Reglament vigent fins ara. En primer lloc i mitjançant el capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 3, s’assenyala quina és la naturalesa del Cos de Policia, d’acord amb la Llei reguladora pròpia i la Llei de la funció pública, i s’estableixen les disposicions relatives a l’adscripció del Cos de Policia i del Departament de Policia al qual es troba afectat, i a la integració en aquest Cos i en aquest Departament dels funcionaris i agents de l’Administració que hi treballen.

El capítol segon, que es desglossa en els articles 4 a 8, fa referència als serveis i les estructures funcionals en què s’estructura orgànicament el Cos de Policia, precisa que es tracta de divisions, àrees, unitats, grups o seccions i subgrups, i en determina la finalitat. També relaciona de forma concreta les divisions, les àrees, les unitats, els grups o les seccions i els subgrups esmentats, estableix les disposicions relatives al comandament i la responsabilitat en relació amb cadascuna d’aquestes estructures funcionals, i defineix les funcions principals i la composició de les unitats en què es divideixen les àrees del Cos de Policia.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 25 de maig del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.