Carregant...
 


Decret


Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3314001, 3412003, 35, 4522004, 4522007, 5010001, 5020, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5143005, 5150010, 5291001, 5330001, 6121, 7110001, 7120001, 7120003, 7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003, 7292010, 7293002, 7294002, 7299002, 7611001, 7613020, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 7933001, 8542005, 8542010, 8620001, 9121005, 9121006, 9121008, 9601 i 9602 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)

En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general. D’acord amb aquest precepte i a l’empara dels articles 5 i 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern determina la política general en matèria d’immigració en funció de les necessitats socials i econòmiques del país; en aquest sentit, analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorrana en matèria d’immigració, així com la situació nacional del treball i, a partir d’aquesta anàlisi i d’acord amb les prioritats establertes en la norma immigratòria, fixa periòdicament per la via reglamentària les quotes d’autoritzacions d’immigració tot privilegiant l’accés als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers legalment residents, amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social.

Així doncs, a partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat i analitzat les necessitats dels agents productius del país, el Govern aprova mitjançant aquest Reglament un contingent de fins a 791 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer per a un període determinat, és a dir, fins al 31 d’octubre del 2017.

Aquest contingent, superior al que establien els reglaments de quota general aprovats anteriorment, respon a la millora progressiva i constant de la situació socioeconòmica i, en concret, a la disminució significativa del nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball. Una realitat positiva que requereix atendre les necessitats dels sectors productius interessats en matèria de personal, i que no pot comportar una limitació excessiva de la mà d’obra forana, perquè les conseqüències que se’n podrien derivar incidirien negativament en la bona marxa de l’economia productiva i, de retruc, també en la cohesió social.

En aquest sentit, el contingent d’autoritzacions que s’aprova en virtut d’aquest Reglament té com a objecte cobrir determinades ocupacions professionals qualificades o específiques que no es troben o es troben difícilment si s’analitzen els perfils professionals de les persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball i que, tanmateix, les empreses domiciliades o les persones residents a Andorra demanen i necessiten. És per aquest motiu que, a banda de les ocupacions que ja eren objecte dels reglaments de quota general aprovats en els darrers anys, amb aquest Reglament s’ha decidit ampliar el contingent d’autoritzacions a noves ocupacions, com ara les de tècnic en agències de viatges, oficial de notaria, altres tècnics i professionals de suport, hoste d’informació, barmans o similars, treballadors per compte d’altri qualificats en activitats ramaderes, treballador de manteniment d’edificis, modista i conductor operador de telefèric, funicular i/o telecadira, la qual cosa incideix en un increment del contingent global d’aquestes autoritzacions.

A més, es confirmen les mesures de flexibilització en la contractació de treballadors nacionals d’un estat que ha signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra o d’un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, en matèria de formació i experiència per a determinades ocupacions, i adoptades en virtut de la modificació del darrer Reglament de quota general, que es va aprovar el passat 11 de gener.

Finalment, la graella salarial s’ha actualitzat de conformitat amb la variació a l’alça de l’índex de preus al consum.

Aquest Reglament es desglossa en onze articles que en defineixen l’objecte; fixen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota general aprovada, des d’una perspectiva global i desglossada per ocupacions professionals d’una banda, i des d’una perspectiva empresarial d’altra banda, així com les condicions per a la concessió; incideixen en els requisits salarial, de titulació i d’experiència, així com en els visats; estableixen els requisits per a la renovació de les autoritzacions i la regularització de les autoritzacions temporals; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions i de tancar i reobrir la quota, i regulen la vigència de les autoritzacions concedides. Finalment, el Reglament consta d’un annex amb dos taules que estableixen la classificació salarial de les ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota general que s’aprova i l’import de la pensió alimentària i l’allotjament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 26 d’abril del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3314001, 3412003, 35, 4522004, 4522007, 5010001, 5020, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5143005, 5150010, 5291001, 5330001, 6121, 7110001, 7120001, 7120003, 7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003, 7292010, 7293002, 7294002, 7299002, 7611001, 7613020, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 7933001, 8542005, 8542010, 8620001, 9121005, 9121006, 9121008, 9601 i 9602 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO), que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3314001, 3412003, 35, 4522004, 4522007, 5010001, 5020, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5143005, 5150010, 5291001, 5330001, 6121, 7110001, 7120001, 7120003, 7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003, 7292010, 7293002, 7294002, 7299002, 7611001, 7613020, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 7933001, 8542005, 8542010, 8620001, 9121005, 9121006, 9121008, 9601 i 9602 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)

Article 1. Objecte

D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de treball fronterer, per a les ocupacions professionals relacionades a l’apartat 2 de l’article 2, i que s’esmenta a l’apartat 1 de l’article 2.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.