Carregant...
 


Decret


L’article 41 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, tal com ha estat modificat per la Llei 2/2017, del 9 de febrer, qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, estableix que el Cos de Policia s’estructura orgànicament en els serveis i les estructures funcionals necessaris per acomplir la missió i les funcions que té encomanades. L’article 41 esmentat també preveu que aquests serveis i estructures funcionals poden consistir en divisions, àrees, unitats, grups i seccions, i que són creats, modificats o suprimits pel Govern per la via reglamentària, a proposta del ministre competent en matèria d’interior, i amb l’informe previ del director del Cos de Policia. D’altra banda, l’article 41 incideix en el fet que les funcions i l’organització dels serveis i les estructures funcionals es regulen reglamentàriament.

En ocasió de la nova estructuració del Govern i del Ministeri de Justícia i Interior que es va aprovar en virtut dels decrets de l’1 d’abril del 2015 i del 6 de maig del 2015, respectivament, i per dotar el Cos de Policia d’una seguretat jurídica més gran, el mateix 6 de maig del 2015 es va promoure el primer Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia. Posteriorment, el 25 de maig del 2016, es va aprovar un segon Reglament en aquesta matèria, com a conseqüència dels diferents processos de provisió de places vacants de comandaments del Cos de Policia que havien fet possible cobrir alguns llocs de treball que es trobaven vacants, i, al mateix temps, per adaptar l’estructura orgànica als reptes canviants. Així, es va canviar puntualment l’estructura de la Unitat de Seguretat Ciutadana, amb la creació de dos grans grups de seguretat ciutadana que es divideixen cadascun d’ells en dos subgrups, i, d’altra banda, es va modificar la composició de gairebé totes les unitats en què s’estructuren les àrees del Cos de Policia.

Transcorregut un any i mig des de llavors, és necessari promoure un nou Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia, amb l’objectiu d’adaptar aquesta estructura a les necessitats actuals del propi Cos i que els seus membres puguin acomplir millor les funcions que tenen atribuïdes. En concret, el Grup d’Armes i Seguretat Privada s’adscriu a la Unitat de Grups Especialitzats en lloc de la Unitat de Policia Administrativa i Suport I; es creen els dos nous grups policials següents: el Grup d’Antifrau, adscrit a la Unitat de Fronteres i Estrangeria, i el Grup de Jocs d’Atzar, adscrit a la Unitat d’Investigació Criminal III; es reforça l’especialització i el repartiment competencial equitatiu de les diferents unitats adscrites a l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, de forma que la Unitat d’Investigació Criminal General i les dos unitats d’investigació criminal especialitzades se suprimeixen i se substitueixen per tres unitats d’investigació criminal amb competències definides i especialitzades; s’amplien i concreten les competències del Grup d’Anàlisi Operativa i Mitjans Tècnics d’Investigació per fer front als reptes existents en matèria antiterrorista, i es crea l’Oficina de Cooperació Policial Internacional adscrita directament a la Direcció del Cos.

En qualsevol cas, si bé aquest Reglament incorpora les novetats i els canvis esmentats anteriorment, s’estructura tanmateix igual que el Reglament vigent fins ara. En primer lloc i mitjançant el capítol primer, del qual formen part els articles 1 a 3, s’assenyala quina és la naturalesa del Cos de Policia, d’acord amb la Llei reguladora pròpia i la Llei de la funció pública, i s’estableixen les disposicions relatives a l’adscripció del Cos de Policia i del Departament de Policia al qual es troba afectat, i a la integració en aquest Cos i en aquest Departament dels funcionaris i agents de l’Administració que hi treballen.

El capítol segon, que es desglossa en els articles 4 a 8, fa referència als serveis i les estructures funcionals en què s’estructura orgànicament el Cos de Policia, precisa que es tracta d’àrees, unitats, grups o seccions i subgrups, i en determina la finalitat. També relaciona de forma concreta les àrees, les unitats, els grups o les seccions i els subgrups esmentats, estableix les disposicions relatives al comandament i la responsabilitat en relació amb cadascuna d’aquestes estructures funcionals, i defineix les funcions principals i la composició de les unitats en què es divideixen les àrees del Cos de Policia.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 20 de desembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte del Reglament
Aquest Reglament té per objecte regular l’estructura orgànica del Cos de Policia.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.