Carregant...
 


Decret

Decret de modificació del Decret del 10-6-2004 d’aprovació del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps.

El Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat (d’ara endavant, “el CDPD”) suposa un canvi de paradigma en les polítiques per a les persones amb discapacitat, i incideix en la mateixa definició del que s’entén per discapacitat. Per aquest motiu, la normativa interna s’ha d’adaptar plenament al contingut del CDPD i a la interpretació que en fa el Comitè de les Nacions Unides per als Drets de les Persones amb Discapacitat.

El Govern ha elaborat i presentat recentment a les Nacions Unides, de conformitat amb l’article 35 del CDPD, l’informe inicial sobre la seva aplicació. En aquest informe es fa referència a la Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a nova York el 13 de desembre del 2006. Aquesta Llei, a la disposició final vuitena, estableix que en el període d’un any el Govern ha d’aprovar un nou reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (d’ara endavant, “la Conava”), que estableixi els criteris de valoració de les capacitats i els altres factors que configuren les situacions de discapacitat, d’acord amb els conceptes i els principis establerts al CDPD

No obstant això, mentre no es reguli definitivament el nou sistema de valoració de la discapacitat, és necessari adoptar un seguit de mesures per millorar de forma immediata el funcionament de la Conava. És per aquest motiu que es promou una modificació puntual del Reglament de regulació de la Conava, en concret per reduir el nombre de membres que componen la Comissió, ampliar la dedicació dels professionals i simplificar-ne els procediments, tot plegat amb l’objectiu d’aconseguir un sistema de valoració de la discapacitat més àgil i, en conseqüència, prestar una atenció millor a les persones amb discapacitat.

Aquests canvis concerneixen en primer lloc l’article 3 del Reglament que ens ocupa, el qual ja va ser parcialment modificat mitjançant els decrets del 17 de febrer del 2010 i del 16 de febrer del 2011. Així, s’atribueix la presidència de la Conava al cap de l’Àrea de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament d’Afers Socials, se simplifica el nombre de vocals permanents i se’n preveuen dos més per a casos concrets: un especialista en psicopedagogia per a la valoració dels infants i adolescents en edat escolar i un expert en inclusió social per als casos de persones en edat laboral. D’altra banda, es modifica l’article 10 del Reglament, relatiu a l’informe individualitzat de l’expedient, que a partir d’ara es denomina proves, la qual cosa suposa un canvi important atès que suposarà practicar aquestes exploracions i proves a totes les persones sol·licitants, sense perjudici que es puguin demanar, quan sigui necessari, assessoraments i informes complementaris als especialistes corresponents. També es modifica l’article 11 per reduir el termini i el quòrum per poder constituir vàlidament les reunions de la Conava, i se suprimeix la darrera frase de l’apartat 1 de l’article 12, que possibilitava la convocatòria de la persona interessada a una revisió, atès que a partir d’ara totes les persones sol·licitants seran objecte d’una exploració. Igualment es modifica l’article 13 per establir la interrupció del termini per resoldre si la persona no es presenta sense justificació a la revisió. I, finalment, es reforma l’article 24 del Reglament per ajustar la forma i els criteris de valoració a la nova composició de la Conava.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 10 de gener del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.