Carregant...
 


Decret


D’acord amb l’article 51 bis del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, el qual va ser addicionat per l’article 2 de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l’Administració, l’execució forçosa dels actes que comporten el pagament d’una quantitat líquida es duu a terme per la via del constrenyiment patrimonial, d’acord amb les normes que regulen el procediment de recaptació tributària en període executiu.

Per tant, en virtut d’aquesta remissió normativa, cal aplicar en aquesta matèria les disposicions de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, la qual estableix el règim general que s’ha de seguir per executar els deutes tributaris. L’article 53 de la Llei esmentada preveu la possibilitat, per part dels obligats tributaris, de demanar l’ajornament o el fraccionament del pagament del deute, i estableix que el procediment per sol·licitar l’ajornament o el fraccionament s’ha de determinar reglamentàriament. El desplegament reglamentari d’aquesta disposició legal es fa mitjançant els articles 17 i següents del Reglament de recaptació dels tributs, aprovat per un decret del 21 d’octubre del 2015.

Tanmateix, atès que les normes del Reglament de recaptació dels tributs en l’àmbit que ens ocupa són molt específiques dels deutes de naturalesa tributària, resulten poc adaptades a l’hora de demanar o obtenir l’ajornament o el fraccionament del pagament de deutes que són conseqüència d’actes administratius de caràcter executori i que comporten el pagament d’una quantitat líquida, però que no són de naturalesa tributària.

És per aquest motiu que es promou aquest Reglament, que té un abast més general i permet d’establir un procediment més senzill relatiu a l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes esmentats anteriorment. Així, mitjançant nou articles es regula l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes, les sol·licituds que es poden presentar a aquest efecte, i el procediment per tramitar-les i resoldre-les, la no admissió d’aquestes sol·licituds, les garanties que cal aportar, si escau, i la dispensa eventual, els interessos moratoris que cal aplicar, i les actuacions que es porten a terme en cas d’impagament.

A proposta del cap de Govern, el Govern, en la sessió del 5 de desembre del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes amb l’Administració general de naturalesa no tributària, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes amb l’Administració de naturalesa no tributària

Article 1. Ajornament i fraccionament del pagament dels deutes

1. L’Administració general pot ajornar o fraccionar, si així ho sol·licita la persona obligada a satisfer-los, el pagament dels deutes de naturalesa no tributària que són conseqüència d’actes administratius executoris i que comporten el pagament d’una quantitat líquida, d’acord amb el que preveu l’article 53 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, d’ara endavant “la Llei 21/2014”, aplicable a l’execució forçosa dels deutes esmentats anteriorment, d’acord amb l’article 51 bis del Codi de l’Administració.
LesLleis.com

2. L’Administració general pot decidir d’ajornar o fraccionar el pagament de tots els deutes esmentats a l’apartat anterior en relació amb els quals sigui creditora, llevat dels que no puguin ser ajornats o fraccionats d’acord amb una disposició legal.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.