Carregant...
 

Decret del 3-04-2019 pel qual s’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió


Exposició de motius

El 30 de juny del 2011 es va signar l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (UE) en virtut del qual es reconeix a Andorra el dret a utilitzar l’euro com a moneda de curs legal, així com a encunyar euros andorrans. El 23 de febrer del 2012, el Principat d’Andorra va notificar a la Unió Europea la conclusió dels seus procediments de ratificació, i la Unió Europea va emetre la notificació recíproca amb data 29 de febrer del 2012. Per consegüent, d’acord amb el que disposa l’article 13, l’Acord monetari esmentat va entrar en vigor l’1 d’abril del 2012.

Amb la ratificació de l’Acord monetari, el Principat d’Andorra es va comprometre a adoptar totes les mesures apropiades per tal d’aplicar els actes jurídics i les normes de la Unió Europea relacionats a l’annex d’aquest acord, entre d’altres, en l’àmbit de la legislació en matèria bancària i financera, especialment pel que fa a les activitats i a la supervisió de les institucions concernides.

Mitjançant l’aprovació de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, i el Decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, es van adoptar les disposicions de la Directiva 2013/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de juny del 2013, relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, per la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE i es deroguen les directives 2006/48/CE i 2006/49/CE (també coneguda com a CRD IV), així com el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 (també conegut com a CRR).

La CRD IV i el CRR es troben complementats per una varietat d’actes delegats i d’execució de la Comissió Europea, els quals es troben en el referit annex de l’Acord monetari. Aquests actes delegats i d’execució desenvolupen, d’una forma detallada i homogènia a tots els estats membres, certes disposicions de la Directiva o el Reglament. En la implementació a Andorra de la CRD IV i la CRR, s’ha seguit un esquema de disposicions normatives similar, preveient en la Llei 35/2018 i en el mateix Reglament l’habilitació en favor del Govern d’Andorra per a la transposició d’aquests actes delegats i d’execució.

Vista la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió;

Vist el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió;

Vist l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat el 3 de juny del 2011 a Brussel·les;

Vista l’actualització de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea publicat en la Decisió (UE) 2018/493, del 22 de març del 2018, per la qual es modifica l’annex de l’Acord monetari entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 3 d’abril del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1. Referenciació de normes tècniques aplicables

En compliment del que estableix la disposició final setena de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i la disposició final primera del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió, són aplicables al Principat d’Andorra les següents normes tècniques de regulació i d’execució europees relatives als requisits prudencials i la supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d’inversió:

- Reglament delegat (UE) 2016/101 de la Comissió, del 26 d’octubre del 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació per a la valoració prudent en el marc de l’article 105, apartat 14 (Diari Oficial de la Unió Europea, L 21, 28.1.2016, p. 54).
- Reglament delegat (UE) núm. 241/2014 de la Comissió, del 7 de gener del 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 74, 14.3.2014, p. 8).
- Reglament delegat (UE) 2015/850 de la Comissió, del 30 de gener del 2015, que modifica el Reglament delegat (UE) núm. 241/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 135, 2.6.2015, p. 1).
- Reglament delegat (UE) 2015/923 de la Comissió, de l’11 de març del 2015, que modifica el Reglament delegat (UE) núm. 241/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 150, 17.6.2015, p. 1).
- Reglament delegat (UE) núm. 525/2014, de la Comissió, del 12 de març del 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació aplicables als requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 148, 20.5.2014, p. 15).
- Reglament delegat (UE) núm. 1187/2014, de la Comissió, del 2 d’octubre del 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes tècniques de regulació per determinar l’exposició global davant d’un client o un grup de clients vinculats entre si pel que fa a les operacions amb actius subjacents (Diari Oficial de la Unió Europea, L 324, 7.11.2014, p. 1).
- Reglament delegat (UE) 2015/61, de la Comissió, del 10 d’octubre del 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al requisit de cobertura de liquiditat aplicable a les entitats de crèdit (Diari Oficial de la Unió Europea, L 11, 17.1.2015, p. 1).
- Reglament d’execució (UE) 2016/200, de la Comissió, del 15 de febrer del 2016, pel qual s’estableixen normes tècniques d’execució pel que fa a la publicació de la ràtio de palanquejament de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea, L 39, 16.2.2016, p. 5).
- Reglament d’execució (UE) núm. 1423/2013, de la Comissió, del 20 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen normes tècniques d’execució pel que fa a la publicació dels requisits de fons propis de les entitats (Diari Oficial de la Unió Europea, L 355, 31.12.2013, p. 60).

Article 2. Àmbit d’aplicació

Les entitats bancàries i les empreses d’inversió, tal com es defineixen en el punt 18 de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, han de complir els requisits prudencials tenint en compte les normes tècniques de regulació i d’execució esmentades en l’article 1 d’aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.