Carregant...
 


Decret


Decret del 29-1-2020 pel qual s’aprova el Reglament de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació.

Exposició de motius

Mitjançant decret del 24 d’octubre del 2012, el Govern aprova el Reglament de la certificació de l’eficiència energètica en l’edificació i dona compliment així a les previsions de l’article 18 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, que disposa que el Govern ha de desenvolupar reglamentàriament un model de classificació energètica dels edificis a fi de fomentar l’eficiència energètica del parc nacional d’edificis existents.

La Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic manté la voluntat d’informar sobre la classificació energètica, però introdueix diverses aportacions significatives.

La informació i la protecció dels usuaris prevista per la secció tercera de la Llei esmentada regula la informació sobre la qualificació energètica i sobre els consums que han de rebre els ciutadans, afavoreix així una millora de la presa de decisions en el context de la Llei i garanteix, així mateix, la qualitat dels serveis. En aquest sentit, l’article 31 de la Llei preveu que la informació sobre la qualificació relativa a l’eficiència energètica en l’edificació sigui de caràcter obligatori en tota transmissió onerosa de domini de béns immobles a comptar de l’1 de gener del 2020 i en els arrendaments d’habitatges a partir de l’1 de gener del 2023, i que sigui comunicada pels transmitents als adquirents i pels arrendadors als arrendataris.

La Llei 21/2018 també introdueix una nova eina per a la qualificació energètica. Així, l’article 35 disposa que la qualificació de l’eficiència energètica és aplicable tant als edificis i a les seves unitats, a través del certificat energètic, com a les seves unitats individualment, a través de l’etiqueta energètica.

A fi d’integrar la definició de l’etiqueta energètica de forma reglamentària, s’ha considerat pertinent reprendre el conjunt del Reglament, ara amb una denominació més àmplia.

Igualment, el Reglament fixa el preu màxim de les etiquetes energètiques, que és de 240 euros per a les unitats amb una superfície inferior o igual a 80 m², mentre que per a la resta d’unitats es fixa un preu màxim de 3 euros/m², d’acord amb la prerrogativa de l’apartat 3 de l’article 35 de la Llei de referència.

Les modificacions introduïdes tenen per objectiu millorar la transparència i la informació relativa a l’eficiència energètica en el mercat immobiliari, informant l’usuari del consum energètic en energia final i dels costos energètics als quals haurà de respondre, per tal de facilitar la comprensió a l’usuari final. També s’informa de la producció anual d’energies renovables atribuïbles a l’immoble. Igualment, es manté el registre sobre la base de l’energia primària declarada.

D’acord amb el mandat expressat a l’article 35.2 de la Llei 21/2018, es proposa publicar la proposta de Reglament i derogar el Reglament de la certificació de l’eficiència energètica en l’edificació, de l’any 2012.

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 29 de gener del 2020,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació, que entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació

Article 1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquest Reglament és establir els procediments per a la qualificació dels edificis i de les seves unitats, en funció de la seva eficiència energètica.
LesLleis.com

Aquests procediments han de complir la metodologia de càlcul que figura a l’annex, per a la qualificació energètica en l’edificació.

La qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació té com a finalitat millorar la transparència en el mercat immobiliari pel que fa a l’eficiència energètica i promoure així la utilització racional de l’energia per a qualsevol ús en els edificis.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.