Carregant...
 


Decret


Decret del 9-9-2020 pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació en el sector privat per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2.

Les polítiques d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

La Llei 4/2019, del 31 del gener, d’ocupació regula aquesta matèria, a partir d’unificar, estructurar i actualitzar l’experiència d’actuacions anteriors. Aquesta Llei, a més de les disposicions generals que estableixen els principis, les polítiques i les definicions d’aquest àmbit, regula la Cartera de serveis, el Servei d’Ocupació, els usuaris i els seus drets i deures, així com les polítiques actives d’ocupació, el règim d’infraccions i sancions, i la funció del Consell Econòmic i Social.

Posteriorment, es va aprovar el Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació, amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència tant en la gestió dels mateixos recursos del Servei d’Ocupació com en les relacions amb les persones, les empreses i les altres entitats usuàries. Aquest Reglament estableix les condicions, els requisits i les obligacions dels usuaris als articles 3, 6 i 8, respectivament. Al capítol cinquè regula les polítiques d’ocupació i els articles del 28 al 32 es refereixen específicament a la convocatòria dels programes i assenyalen els aspectes del procediment de tramitació de les sol·licituds.

La convocatòria dels programes de millora de l’ocupabilitat té com a objectiu general, d’acord amb les necessitats del mercat de treball i les condicions de les persones en situació de desocupació, fomentar una ocupació de qualitat tan estable com sigui possible. Tanmateix, enguany, degut a les conseqüències de l’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, s’ha patit un increment important del contingent de persones en situació de desocupació i alhora un decrement del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat, fet que ha motivat que l’any 2020 es prenguin mesures específiques per adaptar els programes amb solucions ajustades i adequades a cada moment. La primera ha estat l’aprovació el mes de juny passat, després de la declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària, del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social, adreçat al conjunt de treballadors inscrits en recerca de feina al Servei d’Ocupació i amb modificacions en relació amb programes anteriors que se centren en la simplificació dels tràmits i la reducció d’alguns terminis.

Per tal d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment, i amb l’objectiu d’impulsar la contractació per part de les empreses de persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació, s’ha considerat oportú seguir amb la proposta de programa per al sector privat. Enguany, es proposa un únic programa destinat a les empreses, que inclou diverses disposicions previstes en els programes anteriors, i que segueix donant prioritat a les persones en recerca de feina que formen part de col·lectius en situació de més vulnerabilitat, i en concret, a les persones més grans de quaranta-cinc anys, persones de setze a vint-i-cinc anys, persones aturades de llarga durada amb més de sis mesos d’inscripció consecutius al Servei d’Ocupació previs a la intermediació, persones beneficiàries de l’ajut per desocupació involuntària mentre aquest romangui vigent, persones amb discapacitat i persones que es troben en situació de vulnerabilitat en la modalitat d’intervenció de treball amb suport.

De la mateixa manera que en el programa del sector públic, en aquest es redueixen els terminis per tal de fer més àgil la intermediació i s’elimina el requisit que indicava que la persona havia de constar inscrita al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina durant vint dies, consecutius o no, en el període dels dotze mesos anteriors a la intermediació amb l’oferta presentada per al programa.

D’altra banda, també es manté la possibilitat que la jornada legal ordinària pugui ser inferior a quaranta hores de treball setmanal en el cas de les persones amb discapacitat o que es troben en una situació vulnerable i estan adherides a l’itinerari d’orientació especialitzat del Servei d’Ocupació, i s’amplia aquesta possibilitat a les persones de setze a vint-i-cinc anys.

Per acabar, tenint en compte que l’objectiu del programa és fomentar la contractació de forma estable, s’incrementa l’import de la subvenció durant els mesos de contractació indefinida: es passa a oferir un import de 300 euros mensuals durant els sis mesos del contracte de durada determinada i un import de 400 euros mensuals els primers sis mesos del contracte indefinit, amb una subvenció total de 4.200 euros per a tota la durada del Programa, diners destinats a través de la partida pressupostària corresponent.

Aquest Reglament s’estructura en tres capítols. El primer, dedicat a les disposicions generals, regula l’objecte, el règim jurídic, les ofertes d’ocupació i les persones que poden beneficiar-se’n, i els beneficis i el contingut del Programa. El capítol segon regula les condicions del Programa, estableix les característiques dels contractes; els drets i les obligacions dels oferents d’ocupació; les obligacions de les persones beneficiàries del Programa; les modalitats, la concurrència i les incompatibilitats; la vigència i les causes de revisió, revocació i restitució, modificació, suspensió i desistiment. El darrer capítol tracta dels procediments i inclou el procediment i la gestió del Programa i dels beneficis, la tramitació de les sol·licituds i la documentació, els criteris de presentació i de tramitació de les sol·licituds, i el seguiment i el control.

D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 32/2018, del 6 de desembre, qualificada d’acció sindical i patronal, i l’article 3.1.a del Decret del 13-11-2019 pel qual s’aprova el Reglament regulador del Consell Econòmic i Social, aquest òrgan ha emès el corresponent dictamen preceptiu i no vinculant.

Ateses les consideracions esmentades, i a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del dia 9 de setembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació en el sector privat per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de foment de la contractació en el sector privat per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de foment de la contractació en el sector privat per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2 (d’ara endavant, “el Programa”) té per objecte fomentar la contractació per part de les empreses legalment establertes a Andorra, en el context actual d’increment de la desocupació causat per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, de les persones inscrites al Servei d’Ocupació (SOA) en situació de recerca de feina i que formen part dels col·lectius en una situació de més vulnerabilitat, amb la finalitat de pal·liar les conseqüències de l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 en el mercat laboral.
Article 2. Règim jurídic

1. El Programa desenvolupa les previsions establertes en el Reglament de l’ocupació, aprovat pel Decret del 12-2-2020, especialment als articles del 28 al 32, pel que fa a la convocatòria i el procediment per a la tramitació i la resolució de les sol·licituds, com també amb relació al recurs, la revisió, la revocació i la restitució i la renúncia, i les adequa a les conseqüències de la situació derivada de l’emergència sanitària esmentada.
LesLleis.com

2. La relació laboral que s’estableix entre les empreses i les persones inscrites al Servei d’Ocupació seleccionades per acollir-se al Programa es regula per la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals. El Departament d’Ocupació i Treball queda exonerat de qualsevol qüestió que pugui sorgir en la relació laboral entre l’empresa i la persona destinatària del Programa.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.