Carregant...
 

Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament i tipus de prestacions econòmiques

1. Aquest Reglament té per objecte regular les prestacions econòmiques establertes a la secció tercera del capítol tercer del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Llei 6/2014”).
LesLleis.com

2. Les prestacions econòmiques establertes a la Llei 6/2014 són les següents:

a) Pensions de solidaritat:
i. Per a persones amb discapacitat.
ii. Per a la gent gran.

b) Prestacions familiars per fill a càrrec.
c) Ajuts econòmics ocasionals.


3. Les prestacions esmentades a l’apartat anterior tenen una convocatòria oberta durant tot l’any natural, a excepció de la descrita a l’article 17 d’aquest Reglament. En aquest darrer cas se n’han de publicar les bases reguladores, els terminis, els criteris de concessió, les quanties màximes, el procediment i altres formalitats.
Article 2. Requisits generals de les prestacions econòmiques

1. Les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques han de trobar-se en la situació que assenyala l’article 4 i reunir els requisits que estableix l’article 5 de la Llei 6/2014, que s’apliquen tenint en compte els criteris següents:

a) En els supòsits de l’article 5, apartat 1, lletra b, per determinar les situacions que s’hi preveuen i la idoneïtat i l’especificitat del centre estranger es tenen en compte els dictàmens de la Comissió Nacional de Valoració (Conava), de la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass) i del Servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (d’ara endavant, “el SAAS”).
El ministeri competent en matèria d’afers socials (d’ara endavant, “el ministeri”) valora la idoneïtat i l’especificitat del centre estranger, i en tot cas revisa que compleixi els estàndards de qualitat en els serveis d’acord amb la legislació del territori on estiguin situats. Així mateix, es valora que el centre estranger hagi signat un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (d’ara endavant, “la CASS”).
b) A l’efecte de l’excepcionalitat establerta per a les persones amb residència per raons de reagrupament familiar, a l’article 5, apartat 1, lletra d, segon paràgraf, de la Llei 6/2014, es consideren necessitats sobrevingudes les que reuneixen els requisits següents:
i. Que la causa de les necessitats hagi estat imprevisible.
ii. Que la impossibilitat de complir les obligacions sigui objectiva i posterior al reagrupament.
iii. Que aquesta impossibilitat no sigui imputable al sol·licitant del reagrupament.
iv. Que la impossibilitat esmentada s’acrediti documentalment.


2. A més de les situacions i els requisits establerts als articles 4 i 5 de la Llei 6/2014, per poder accedir a les prestacions econòmiques les persones beneficiàries han de complir els requisits i les condicions específics de cadascuna de les prestacions.

3. Les víctimes del tràfic d’éssers humans a les quals s’ha atorgat un període de reflexió i recuperació i, si escau, els seus fills menors d’edat, tenen dret a accedir a les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris en els termes establerts en la llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes que sigui vigent.
Article 3. Drets i deures

1. Les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques gaudeixen dels drets i els deures establerts a l’article 6 de la Llei 6/2014, i dels drets i els deures específics que es derivin de cadascuna de les prestacions.

2. En l’aplicació dels drets i les obligacions es tenen en compte l’edat, les capacitats i la situació psicosocial de la persona beneficiària.
Article 4. Naturalesa de les prestacions econòmiques

1. D’acord amb el que estableixen la secció tercera del capítol tercer i l’article 30, apartat 3, de la Llei 6/2014:

a) Les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat; les pensions de solidaritat per a la gent gran; les prestacions familiars per fill a càrrec; els ajuts econòmics ocasionals adreçats a atendre situacions urgents, puntuals i bàsiques de subsistència són garantits.
b) Les prestacions tecnològiques adreçades a persones en situació de dependència greu són garantides i de copagament.
c) La resta de les prestacions econòmiques són de concurrència.


2. La naturalesa de les prestacions econòmiques s’ajusta en cada moment als canvis que s’estableixin per reglament o, si es tracta de prestacions garantides, per llei, d’acord amb l’article 16, apartat 2, de la Llei 6/2014.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.