Carregant...
 

Decret


Decret del 21-10-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector de les agències de viatges.

L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals vinculades a l’època hivernal, a l’empara del que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional fa necessària l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament, tenint en compte que l’ocupació laboral de caràcter indefinit en l’àmbit de les agències de viatges no és equiparable amb les contractacions que s’hi efectuen amb motiu de la temporada de neu.

La millora de la situació econòmica i social del país va motivar en els darrers anys l’aprovació de reglaments de quota especial en virtut dels quals s’incrementaven de manera progressiva els contingents, atesa la dificultat creixent per cobrir les necessitats de treballadors de les empreses mitjançant el mercat de treball intern, com a conseqüència de la disminució de persones inscrites al Servei d’Ocupació i de l’augment de l’activitat productiva. Aquesta situació, però, ha canviat dràsticament aquest any degut a la crisi sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que ha afectat de manera molt important l’economia del país i, per aquest motiu, cal adaptar la quota a la conjuntura actual.

Així doncs, per elaborar el contingent de quota que estableix aquest Reglament, el Govern ha pres en consideració les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, que ha tingut un increment notable del nombre de persones registrades, especialment en situació de recerca de feina, i ha prioritzat, en tot moment, la contractació de les persones nacionals i residents, així com la conjuntura econòmica actual. Consegüentment, tenint en compte aquests elements, així com les perspectives anunciades pel sector amb relació a la contractació de personal per a aquesta temporada d’hivern, el Govern ha adoptat, d’una banda, un contingent de quota inferior al dels anys anteriors i ha establert nous requisits derivats de la situació sanitària en què ens trobem; d’altra banda, ha disminuït la proporció del nombre d’autoritzacions per a treballadors nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. Finalment, s’ha actualitzat la graella salarial homogeneïtzant els salaris dels treballadors de la temporada d’hivern amb els salaris de la quota general d’autoritzacions de residència i treball i d’autoritzacions de treball fronterer.

Aquest Reglament es desglossa en onze articles, que en defineixen l’objecte i determinen les activitats laborals concernides; fixen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota especial aprovada, des d’una perspectiva global, d’una banda, i empresarial, de l’altra, i les condicions per concedir-les; incideixen en els requisits salarials, de titulació i d’experiència i sanitaris, així com en els visats i les despeses de repatriació; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions, i regulen el termini de presentació de les sol·licituds, la vigència de les autoritzacions concedides i les vicissituds derivades del canvi de lloc treball. Finalment, el Reglament consta d’un annex amb dos taules que estableixen la classificació salarial de les ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota especial que s’aprova i l’import de la pensió alimentària i l’allotjament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 21 d’octubre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector de les agències de viatges, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector de les agències de viatges

Article 1. Objecte

D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals i de treball temporal de fronterer per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector de les agències de viatges, que s’esmenta a l’article 3.
Article 2. Activitats laborals concernides

1. Les activitats laborals que concerneixen aquesta quota especial són totes les activitats professionals directament relacionades amb les agències de viatges, que tenen com a codi d’activitat econòmica principal o secundari el 63 30 20 (codi CAEA 1999) o 79 1 1 (codi CAEA 2018).
LesLleis.com

2. Per aplicar aquest Reglament, el Servei d’Immigració pot comprovar i determinar quina serà l’ocupació laboral concreta del treballador, amb independència de les dades que s’hagin fet constar a la demanda d’autorització d’immigració.
Article 3. Nombre d’autoritzacions

1. El nombre total d’autoritzacions d’immigració temporals que es poden lliurar és de 18 i el nombre total d’autoritzacions de treball temporal de fronterer que es poden lliurar és de 14, la qual cosa representa un nombre global de 32 autoritzacions. Tanmateix, es pot concedir a l’empresa sol·licitant l’autorització d’immigració que demana, malgrat que el nombre total del tipus d’autorització de què es tracti s’hagi esgotat, si encara no s’ha exhaurit el nombre global d’autoritzacions fixat en aquest apartat.

2. Dins el nombre global d’autoritzacions fixat a l’apartat anterior, es pot concedir un nombre màxim de 13 autoritzacions a nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.
Article 4. Nombre d’autoritzacions per a cada empresa i condicions de concessió

1. D’acord amb aquest Reglament, es considera que una empresa és de temporada si amplia la plantilla amb un mínim d’un assalariat durant tota la temporada. En virtut del nombre d’autoritzacions establert a l’article 3, únicament poden presentar sol·licituds les empreses que responguin a la fórmula (màx. - mín.) > = 1.

2. El nombre d’autoritzacions d’immigració temporals o de treball temporal de fronterer que es poden lliurar a cada empresa en el marc de la quota establerta a l’article 3 correspon a la fórmula següent: (màx. - mín.) x 2. Per mín. s’entén la mitjana d’assalariats entre l’1 de juny del 2019 i el 30 de setembre del 2019. Per màx. s’entén la mitjana d’assalariats entre l’1 de desembre del 2019 i el 31 de març del 2020.

3. Dins el nombre d’autoritzacions que corresponen a cada empresa, es fixa un límit màxim del 40% d’autoritzacions per a treballadors nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

4. Per acreditar aquestes dades, el responsable de l’empresa sol·licitant ha de signar una autorització al Servei d’Immigració, sempre que no ho hagi autoritzat amb anterioritat o no hagi revocat aquesta autorització, perquè el Servei d’Immigració pugui demanar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social les dades corresponents.

5. Les empreses de nova creació, o que no estaven en funcionament la temporada d’hivern passada, han de presentar una còpia de l’autorització d’obertura corresponent al Registre de Comerç, la fitxa de previsió de personal i un escrit explicatiu mitjançant el qual es justifiqui el nombre de llocs de treball per cobrir amb caràcter temporal i la categoria professional requerida. Les empreses que ampliïn les activitats han de justificar aquesta ampliació i han de presentar els documents acreditatius corresponents.

6. La quota s’ha d’actualitzar periòdicament per tenir en compte les baixes eventuals. D’aquesta manera, el Servei d’Immigració reintegra en la quota del mateix sector el nombre de persones que estaven inscrites en aquesta quota i que han estat baixa voluntària definitiva del país al Registre d’Immigració.

7. Les empreses que apliquen una suspensió temporal dels contractes de treball o una reducció de la jornada laboral dels assalariats, de conformitat amb la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, no poden sol·licitar cap autorització d’immigració en el marc d’aquest Reglament de quota si aquesta autorització d’immigració és per a la mateixa ocupació que la d’un assalariat de l’empresa afectat per alguna d’aquestes mesures. El Servei d’Immigració efectua les verificacions corresponents prop del ministeri competent en matèria de treball abans d’atorgar-ne cap.

En cas que el ministeri competent en matèria d’immigració constati que l’empresa ha actuat amb frau, aplicant una suspensió temporal dels contractes de treball o una reducció de la jornada laboral a un treballador amb la mateixa ocupació per a la qual s’ha obtingut una autorització d’immigració en el marc d’aquest Reglament de quota, posteriorment a l’obtenció, pot incoar un expedient d’anul·lació de l’autorització d’immigració i comunicar aquesta situació al ministeri encarregat de treball als efectes escaients.
Article 5. Requisit salarial

El treballador que sol·licita una autorització d’immigració a l’empara d’aquest Reglament ha de percebre com a mínim el salari establert a la Classificació salarial d’immigració (CSI) que figura a la taula I de l’annex d’aquest Reglament. Aquest salari equival al salari fix corresponent a la jornada legal ordinària de treball de 40 hores setmanals. En el mateix sentit, en concepte de pensió alimentària i d’allotjament, no es pot superar la quantitat fixada a la taula II de l’annex d’aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.