Carregant...
 


Decret 165/2021, del 19 de maig del 2021


Decret 165/2021, del 19-5-2021, d’aprovació del Reglament de la publicitat en els vehicles del taxi, de lloguer i de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, i en les infraestructures del transport públic.

Exposició de motius

El col·lectiu del transport públic demana que es reguli la publicitat exterior i interior dels vehicles per poder sufragar una part dels costos de la gestió de l’empresa sense que per això passi a ser l’activitat principal de les empreses de transport públic.

Aquesta demanda ve motivada pel fet que la publicitat del servei del taxi ordinari interurbà va ser regulada per la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica i pel Decret regulador de la publicitat en el servei del taxi ordinari interurbà, del 18 de març del 2009. Amb aquest nou Decret, es deroga el Decret del 18 de març del 2009 per adequar-lo a la Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.

La Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera preveu en l’article 26.7 que correspongui al ministeri competent en matèria de transport fixar per reglament els requisits i les condicions segons els quals es pot fer publicitat exterior i interior en els vehicles de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies utilitzats en els transports per carretera, tenint en compte la classe de transport a què es destinin.

També la Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera preveu en l’article 94.2 que els punts de parada i d’estacionament hagin de respectar les característiques (dimensions i senyalització), les normes de seguretat, les condicions d’utilització i d’altres establertes en el Codi de la circulació vigent, així com les concretes que es puguin fixar en les reglamentacions per a cada tipus de servei.

El Reglament de la publicitat en els vehicles del taxi, de lloguer i de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, i en les infraestructures del transport públic té per objecte definir els continguts, la localització, les dimensions, els tipus i la memòria informativa de la publicitat en els vehicles del taxi, de lloguer amb conductor i sense, del transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, així com en les infraestructures del transport públic com les marquesines de les parades d’autobús i l’Estació Nacional d’Autobusos.

En referència al servei del taxi, aquest Reglament amplia la publicitat als vehicles del taxi discrecional o ocasional, com també amplia la superfície reservada a la publicitat a l’exterior del vehicle, respecte al Decret del 18 de març del 2009 derogat.

D’acord amb aquestes consideracions, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del 19 de maig del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de la publicitat en els vehicles del taxi, de lloguer i de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, i en les infraestructures del transport públic, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la publicitat en els vehicles del taxi, de lloguer i de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, i en les infraestructures del transport públic

Article 1. Objecte del Reglament

El Reglament de la publicitat en els vehicles del taxi, de lloguer i de transport públic i privat de viatgers i de mercaderies, i en les infraestructures del transport públic (d’ara endavant “el Reglament”) té per objecte definir els continguts, la localització, les dimensions, els tipus i la memòria informativa de la publicitat en els vehicles matriculats i en les infraestructures del transport públic.
Article 2. Àmbit d’aplicació del Reglament

Les disposicions del Reglament són aplicables als vehicles matriculats dels col·lectius i les infraestructures següents:

- Servei del taxi
- Lloguer de vehicles amb conductor
- Lloguer de vehicles sense conductor
- Transport públic de viatgers
- Transport privat de viatgers
- Transport públic de mercaderies
- Transport privat de mercaderies
- Marquesines de les parades d’autobús
- Estació Nacional d’Autobusos

Article 3. Retolació del nom comercial de l’empresa

Es regula la publicitat en els vehicles sense perjudici del que està previst en l’article 26.5 de la Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera en relació amb l’obligació de portar retolat el nom comercial de l’empresa en els vehicles de transport públic i privat excepte en els taxis discrecionals o ocasionals i els vehicles de lloguer amb conductor.
Article 4. Disposicions generals que ha de complir el contingut de la publicitat

1. La publicitat no pot ser contrària a la moral i a l’ordre públic.

2. La publicitat ha de complir amb la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999, i amb el Reglament d’ús de la llengua oficial en organisme públics, del 16 de febrer del 2005.

3. La publicitat relacionada amb els jocs d’atzar ha d’estar autoritzada pel Consell Regulador Andorrà del Joc.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.