Carregant...
 

Decret 194/2021, del 9 de juny del 2021


Decret 194/2021, del 9-6-2021, d’aprovació del Reglament de qualitat lumínica i d’eficiència energètica de l’enllumenat.

Exposició de motius

El Consell General, en la sessió ordinària del dia 23 de gener del 2020, va acordar unànimement el reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica, i va encomanar al Govern la mesura d’assegurar un rol exemplar de tota l’Administració i, entre altres coses, reduir el consum i millorar l’eficiència de l’enllumenat públic amb la regulació de la contaminació lumínica mitjançant l’elaboració d’un reglament en el termini d’un any.

L’article 42 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic estableix que l’Administració ha d’adoptar un rol exemplar en matèria energètica, i entre altres mesures determina que els sistemes d’enllumenat públic siguin de molt baix consum.

En aquest sentit, el Reglament respon a l’encàrrec del Consell General i incorpora els elements per garantir uns paisatges de qualitat i un entorn sense contaminació lumínica.

L’Estratègia nacional del paisatge, aprovada pel Govern dins el seu pla d’acció 2016-2020, defineix que per assolir uns paisatges urbans de qualitat cal minimitzar i corregir la contaminació lumínica, mitjançant una normativa. El Reglament s’ha fet preservant la visió nocturna del cel, que constitueix una part del nostre paisatge natural, i la biodiversitat, i s’ha buscat un compromís per no comprometre la seguretat ciutadana.

La contaminació lumínica correspon a la presència a l’aire d’energia lumínica que pot implicar un risc, un dany o una molèstia per a les persones i les coses, i per tant s’emmarca com a contaminació atmosfèrica, regulada per la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls, aprovada pel Consell General el 1985, i que té per objecte la prevenció, la vigilància i la correcció de les activitats i les situacions de contaminació atmosfèrica.

Tant la prevenció de la contaminació lumínica com l’estalvi i l’eficiència energètica comporten la necessitat d’establir criteris generals, regulacions sobre els horaris de funcionament i nivells màxims d’emissions per a algunes situacions i activitats.

Aquesta nova regulació té en compte la Llei 12/2013, del 13 de juny, de comerç, que incorpora la normativa referent als rètols d’establiment i estableix el concepte de publicitat comercial exterior, i atorga al Govern, sense perjudici de les competències que puguin correspondre als comuns, la competència per regular la forma i les característiques que poden configurar els diversos mitjans materials utilitzats per fer la publicitat comercial exterior. També té en compte la Llei de seguretat i qualitat industrial de l’any 2000 i els reglaments que en deriven, ja que fixen alguns aspectes sobre la instal·lació i el disseny de l’enllumenat.

El Reglament diferencia, principalment per evitar el canvi d’instal·lacions d’enllumenament, els criteris aplicables a les instal·lacions existents, dels criteris aplicables a les noves instal·lacions i a les que es modifiquen.

El text inclou algunes disposicions transitòries per permetre l’adaptació esglaonada a les previsions d’aquest Reglament; concretament, per garantir la substitució de les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió i dels panells publicitaris que tenen llums amb un flux lluminós que il·lumina actualment el cel.

Així mateix, es considera oportú, tenint en compte les regulacions dels comuns en la matèria, preveure una entrada en vigor tres mesos després de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per permetre les corresponents adaptacions de les ordinacions comunals.
LesLleis.com

Pels motius exposats, i a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 9 de juny del 2021,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de qualitat lumínica i d’eficiència energètica de l’enllumenat, el qual entrarà en vigor tres mesos després de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de qualitat lumínica i d’eficiència energètica de l’enllumenat

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte:

1. Definir els criteris dels espais que tenen un cel nocturn de qualitat.

2. Promoure l’ús racional de l’enllumenat, així com afavorir-ne l’estalvi i l’eficiència energètica i garantir la disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, sense comprometre la seguretat de les persones.

3. Regular el funcionament de l’enllumenat per evitar la contaminació lumínica.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Els criteris d’estalvi i d’eficiència energètica, els criteris per prevenir la contaminació i les regulacions dels horaris de funcionament establerts al capítol segon d’aquest Reglament s’apliquen a totes les instal·lacions d’il·luminació, tant de titularitat pública com privada.

2. Les regulacions de disseny i d’instal·lació incloses al capítol tercer d’aquest Reglament s’apliquen només a les noves instal·lacions d’il·luminació, tant de titularitat pública com privada, i als elements d’aquestes instal·lacions que es modifiquin.

3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament la il·luminació interior, la il·luminació de seguretat en general i particularment de senyalització viària, de seguretat per a altres infraestructures de transport, de seguretat en obres, de seguretat en el treball i dels cossos de seguretat.
Article 3. Definicions

1. Brillantor del fons de cel: és la brillantor o resplendor atribuïble a la radiació de fonts o objectes celeste i a la luminescència de les capes altes de l’atmosfera. Per avaluar la brillantor del fons de cel es mesura el flux lluminós procedent del cel per unitat de superfície i d’angle sòlid. La unitat en cada banda fotomètrica és magnituds per segon d’arc al quadrat (mag.arcsec-2).

2. Contaminació lumínica: correspon a la presència a l’aire d’energia lumínica que impliqui risc, dany o molèstia per a les persones i les coses, de tal manera que l’emissió de flux lluminós de fonts artificials en intensitats, direccions o rangs espectrals és innecessària per dur a terme l’activitat prevista.

3. Densitat superficial del flux lluminós instal·lat: és el flux lluminós total de fonts respecte a la superfície que es pretén il·luminar; es mesura en lúmens per metre quadrat i es relaciona amb la capacitat d’il·luminar segons l’estricta necessitat.

4. Enllumenat: és un conjunt de llums amb l’objectiu de possibilitar la correcta activitat per a la qual s’han dissenyat.

5. Flux lluminós: és una magnitud fotomètrica que mesura la potència emesa per una font de llum en forma de radicació lluminosa a la qual l’ull humà és sensible. La seva unitat és el lumen (lm).

6. Flux lluminós d’hemisferi superior/inferior instal·lat: és la proporció de flux lluminós radiat per damunt/sota del pla horitzontal que passa pel centre òptic del llum respecte al flux total emès per una font. S’expressa en tant per cent.

7. Il·luminació: és l’acció d’encendre l’enllumenat.

8. Temperatura de color: relació entre la temperatura d’un objecte negre escalfat i la radiació electromagnètica de la llum emesa per aquest objecte i que les persones perceben en forma de diferents colors. S’expressa en graus kelvin (K), tot i que no reflecteix expressament una mesura de temperatura.
Article 4. Criteris d’un cel nocturn de qualitat

1. Tenen la condició d’espais amb un cel nocturn de qualitat tots els que tenen un valor de brillantor del fons de cel al zenit igual o superior a les 21 magnituds per segon d’arc al quadrat (mag.arcsec-2).

La mesura de brillantor zenital s’ha de fer en nits serenes sense lluna, d’acord amb les guies o normatives de referència.

2. En aquests espais, s’han de respectar tots els requisits establerts en aquest Reglament. També s’hi prohibeix l’ús d’instal·lacions lleugeres de tipus canó lleuger, amb feix fix o mòbil, i d’instal·lacions amb raigs de radiació làser.

3. En els espais naturals protegits s’ha de respectar el valor de brillantor del fons de cel nocturn de qualitat, a excepció de les zones d’acollida del públic. Hi queda prohibit qualsevol tipus d’enllumenat o il·luminació exterior amb un flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat superior al 0% i làmpades amb una temperatura de calor de més de 2.700 graus kelvin (K).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.