Carregant...
 

Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (Text refós per LesLleis.com)


Els Delegats Permanents de SS.EE. els Coprínceps

Vist el Títol II, 1r, a) del Decret de 15 de gener del 1981

Per aquesta Llei

creem la jurisdicció administrativa i fiscal, l’actuació de la qual es regirà com segueix:

Títol I. Naturalesa i àmbit de la jurisdicció administrativa i fiscal

Article 1 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 1

La jurisdicció administrativa i fiscal controlarà:

a) La subjecció al Dret en l’exercici de la potestat reglamentària d’execució de les lleis per part del Consell Executiu, que li atribueix la Llei d’Organització de l’Administració General;
b) La subjecció al Dret en l’activitat de l’Administració Pública enumerada en l’article 13 del Codi de l’Administració, així com la subjecció als fins que legitimen dita activitat.


Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


Article 2 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 2

Pertanyen en tot cas a la jurisdicció administrativa i fiscal:

a) els litigis en matèria electoral relatius a llistes i a candidatures;
b) els recursos contra les decisions de l’òrgan competent per a fixar les indemnitzacions per expropiació a causa d’utilitat pública, segons la llei vigent en aquesta matèria;
c) els recursos en matèria dels funcionaris al servei de qualsevulla institució pública del Principat;
d) els litigis sobre responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública i dels seus funcionaris;
e) els litigis derivats de contractes d’obres, subministraments i serveis públics convinguts per l’Administració Pública regulats pel capítol IV del Codi de l’Administració;
f) els contenciosos previstos en l’article 17 del vigent Reglament contenciós de la Seguretat Social.


Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


Article 3 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 3

La impugnació de reglaments del Consell Executiu podrà fer-se ja sigui directament dins dels terminis establerts per les normes vigents ja sigui quan s’apliquin per l’Administració a un cas concret.

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


Article 4 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 4

No són de la competència de la jurisdicció administrativa i fiscal els litigis en matèria penal, civil i laboral.

Això no obstant, la jurisdicció administrativa i fiscal podrà conèixer i resoldre les qüestions prejudicials o incidentals, civils o laborals, directament relacionades amb un afer principal, que li hagi estat sotmès.

Les decisions de la jurisdicció administrativa i fiscal en qüestions prejudicials o incidentals civils o laborals no produiran efectes fora del procés, en el que s’hagin dictaminat, i podran ésser revisades per la jurisdicció corresponent.

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.


Article 5 Image

Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia


Mostra redacció anterior, vigent del 22/12/1989 al 12/01/1994
Article 5

No pertanyen a la jurisdicció administrativa i fiscal i resten en l’àmbit de competències de les Delegacions Permanents les qüestions no estrictament compreses en els anteriors articles 1, 2, 3, i 4.

En tot cas, no són de la competència de la jurisdicció administrativa i fiscal:

a) els litigis derivats o relacionats directament amb actes sotmesos a la decisió o a l’aprovació de les autoritats dels Coprínceps;
b) les qüestions sobre competències legislatives dels òrgans generals o comunals del Principat o sobre les normes emanades dels mateixos òrgans;
c) les qüestions relatives a l’article 1, a) no consistents estrictament en jutjar de la conformitat d’un reglament amb la llei, que aquest mateix reglament té com a objecte d’executar;
d) els litigis en matèria electoral relatius als escrutinis;
e) les decisions sobre declaració d’utilitat pública en procediments d’expropiació forçosa;
f) les qüestions que es puguin derivar de suplicacions de tutela dels Drets de la Persona, enfront de l’activitat de l’Administració Pública i dels seus òrgans de control.


Sense contingut i substituït pel que disposa l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia, per l’article 139 Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.