LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de modificació de la Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, relativa als accessoris exteriors dels vehicles automòbils (ITV-ITC núm. 04), del 12 de novembre del 2008, publicat al BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008


Exposició de motius

Els fabricants de pneumàtics homologuen els seus productes en funció dels vehicles en els quals han d’anar col·locats. L’homologació és responsabilitat de l’estat en el qual es fabriquen els pneumàtics i està controlada pels organismes acreditats per l’estat. Aquesta homologació permet al fabricant identificar el pneumàtic amb la contrasenya nacional.

El pneumàtic usat, és a dir, quan ha acabat la seva vida útil, perd la seva homologació i aquest subproducte es destrueix, es recicla o es revaloritza. Amb la seva revalorització, és a dir, quan es recautxuta, un empresari que no és un fabricant de pneumàtics, mitjançant un procés industrial, transforma aquest pneumàtic homologat usat en un pneumàtic recautxutat no homologat, és a dir reelaborat o reformat.

Aquest pneumàtic reelaborat, que porta inscrites sobre el flanc les dades originals amb les quals va ser homologat, ha de portar també la menció “regroovable”, així com la data de recautxutatge. Aquest pneumàtic reelaborat és un producte certificat per l’empresa que l’ha recautxutat. En cap cas està homologat per l’estat en el qual es recautxuta.

Si el pneumàtic reelaborat és fabricat segons una norma europea (norma EN), pot ser comercialitzat a tot l’Espai Econòmic Europeu.

A Espanya, es fabrica i se certifica el pneumàtic reelaborat amb una norma espanyola (norma UNE) d’ús exclusiu a l’Estat espanyol.

La Llei de seguretat i qualitat industrial vigent a Andorra únicament permet la importació de productes industrials quan disposen del marcatge CE, és a dir, que compleixen amb una norma europea.

No obstant això, es poden importar productes industrials que encara que no disposen de norma EN, sí que disposen d’una norma nacional i sempre que estiguin motivats per una innovació tecnològica. És obvi que aquestes normes sempre han de garantir la seguretat i la qualitat del producte “en defensa de les persones, els béns, els animals i el medi ambient”.

En el cas dels pneumàtics recautxutats, la millora del procés industrial que ha suposat passar de recautxutar en fred a recautxutar en calent representa una innovació tecnològica, amb el suport d’una norma tècnica UNE i l’obligat compliment dels reglaments CEPE/ONU 109 i 108.

La Llei de seguretat i qualitat industrial preveu aquest supòsit. En aquest cas, Andorra ha de mantenir la seva responsabilitat davant de la seguretat dels usuaris i de països tercers, tenint el control dels diversos importadors i fabricants, així com els processos de fabricació.

Alhora, és pràctica habitual la venda i col·locació d’aquests pneumàtics a vehicles de països tercers que visiten el Principat.

Per tant, la importació, la venda i el muntatge dels pneumàtics recautxutats no estan prohibits al Principat. S’entén que aquests pneumàtics tenen totes les garanties de qualitat, integritat i prestacions.

L’article 167.10 de la Llei del Codi de la circulació vigent a Andorra no prohibeix l’ús de pneumàtics recautxutats excepte en els eixos de direcció. Per contra, la Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, relativa als accessoris exteriors dels vehicles automòbils (ITV-ITC núm. 04), del 12 de novembre del 2008, en els articles 3.1 i 4.1 impedeix l’ús de pneumàtics reformats en els vehicles de la categoria M1 i en els eixos de direcció de la resta de categories.

Consegüentment, amb l’objectiu de permetre l’ús d’aquest tipus de pneumàtics en els vehicles, excepte en els eixos de direcció, el Govern, en la sessió del 4 de desembre del 2013, a proposta del ministre d’Economia i Territori,

Decreta
Article únic

S’aprova el Decret de modificació de la Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, relativa als accessoris exteriors dels vehicles automòbils (ITV-ITC núm. 04), que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.